3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه:
فعالیتهای مهمی که در یک سالن عمومی پایانه انجام می شود، شامل خرید و فروش بلیط، انتظار مسافران و همراهان آنها و کنترل و تحویل توشه یا جامه دانها است. در فرودگاههای با کمتر از 100000 مسافر خروجی سالیانه، غالباً این فعالیتها در یک سالن عمومی انجام می شوند. در فرودگاههای با حجم عملیاتی بیشتر، معمولاً سالنهای ویژه ی هر فعالیت از یکدیگر مجزا می شود. ابعاد و اندازه این سالنها بستگی به این دارد که سالنهای خرید و فروش بلیط و تحویل بار مجزا باشد یا نه و فضاهای انتظار مسافران و همراهان با تراکم قابل قبولی تأمین شده است یا خیر.
بطور کلی سالن عمومی باید فضاهایی را برای تشکیل صف، گردش و انتظار مسافران تأمین کند . در صورتی که سالن خروجی پروازی برای هر یک از دروازه ها در نظر گرفته شده باشد، فضاهای انتظار در این سالنها باید برای نشستن 15 تا 25 درصد از مسافران خروجی و همراهان آنها در ساعت طرح کافی باشد. در غیر اینصورت مقدار این فضا باید برای نشستن 60 تا 70 درصد مسافران خروجی و همراهان آنها در ساعت طرح کفایت کند. در این سالن، معمولاً 20 فوت مربع برای نشستن و گردش مسافران در نظر گرفته می شوند. (صفارزاده،1387: 611 )
3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی:
این باجه ها محلی است که مسافران و شرکتهای هوایی، معاملات مربوط به خرید و فروش بلیط و کنترل بار برای هر پرواز را انجام می دهند. این فضا شامل محل عامل فروش بلیط، لوازم کنترل و هدایت جامه دان و فضای اداری و پشتیبانی برای عاملان فروش بلیت شرکت است. بطور کلی سه نوع تسهیلات برای فروش بلیط و کنترل بار وجود دارد که عبارتند از سیستم خطی، عبوری و جزیره ای. هر یک از این نوع تسهیلات در شکل 3-3 نشان داده شده است. (صفارزاده،1387: 612 )
شکل 3-3: شکل و پلان پیشخوان های متداول فروش بلیط(صفارزاده،1387،ص612 )
3-4-2-9 کنترل امنیتی:
کنترل امنیتی برای تمامی مسافران، عملکرد بسیار مهمی در پایانه ی فرودگاه است. کنترلهای مزبور برای مسافران و کالاها و اشیاء همراه آنها ، قبل از ورود ونزدیک شدن به هواپیما برای شرکتهای هوایی ضروری است. بسته به شکل پایانه و سیاست هر شرکت هوایی خاص، تجهیرات کنترلی ممکن است در محلهای مختلفی در پایانه و در محدوده ی بین محل فروش بلیط و محل ورود به هواپیما قرار گیرند. معمولاً از ورود همراهان به داخل محل کنترل جلوگیری می شود. در بیشتر موارد، از علائم و روش علامت گذاری برای جلوگیری از ورود همراهان به این محل استفاده میشود. کنترلهای امنیتی معمولاً در راهروهای هدایت کننده به سمت دروازه ها یا در بعضی موارد، در محل ورودی آنها قرار می گیرند. در این محلها، مسافر و همراه باید با بار همراه خود از میان دستگاه مغناطیسی عبور کند و در معرض بازرسی دستی، بدنی یا اشعه ی ایکس قرار گیرد. نمونه ای از طرحهای معمول برای محلهای کنترل امنیتی در شکل 3-5 نشان داده شده است. (صفارزاده،1387: 614 )
شکل 3-4 : طرح های متداول محلهای کنترل امنیتی(صفارزاده،1387،ص614 )
3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز:
سالن خروجی1، فضای تجمع برای مسافران در انتظار برای ورود و سوار شدن به هواپیما برای یک پرواز خاص و همچنین، معبری برای مسافران ورودی و پیاده شده از هواپیماست. ابعاد این سالن باید به اندازه ای باشد که گنجایش تعداد مسافرانی را که 15 دقیقه قبل از زمان پرواز برنامه
ریزی شده در سالن حضور پیدا می کنند، داشته باشد که این فاصله زمانی، در واقع زمانی است
که عملیات سوار شدن مسافران به هواپیما آغاز می شود. تخمین محتاطانه ی درصد مسافران داخل سالن در این مقطع زمانی، عبارت از 90 درصد کل مسافران آن پرواز خاص است. فضای این سالن باید گنجایش صندلی برای این تعداد مسافر، فضای لازم برای عملیات پردازش شرکتهای هوایی و تشکیل صف مسافران و تعبیه مسیر ورودی مسافران پیاده شده از هواپیما را داشته باشد.
راهروهای مخصوص مسافران ورودی باید به عرض حدوداً 10 فوت باشد. فضای خدمات رسانی و
Departture lounge
پردازش شرکتهای هوایی نیز باید دارای حداقل 2 محل خدمات رسانی برای هواپیماهای باریک پیکر و حداکثر 4 محل برای هواپیماهای پهن پیکر باشد تا طول صفهای امتداد یافته به سمت راهروها حداقل شود.
در سالنهای پروازی عمومی، محل فضاهای خدمات رسانی و پردازش مسافران باید به گونه ای باشد که با گردش و حرکت مسافران در مجاورت ورودی و خروجی های سالن تداخل نکند. شکل 3-5، طرح یک سالن پرواز خروجی با تعداد 70 صندلی را نشان می دهد. (صفارزاده،1387: 616)
شکل3-5: پلان سالن پروازی(صفارزاده،1387،ص616)
3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان:
سالن تحول جامه دان باید در محلی قرار گیرد که بارهای کنترل شده در فاصله ی معقولی نسبت به دروازه ی ورودی از هواپیما به پایانه، به مسافران ورودی تحویل داده شود. در فرودگاههای با حجم ترافیکی کم، جامه دان های کنترل شده بر روی سکو یا طاقچه مخصوصی قرار میگیرند. در فرودگاههای با حجم ترافیک بالا، از تجهیزات مکانیکی برای تحویل جامه دانها استفاده می شود که نمونه ای از این تجهیزات در شکل 3-6 نشان داده شده است.
برای بهره وری بیشتر این تجهیزات، شرکت های هوایی میتوانند استفاده از تجهیزات توزیع شده مزبور را برای پروازهای مجزا زمان بندی کنند. روشهای شبیه به طرح نمودارهای زمانی برای زمان بندی استفاده از تجهیزات تحویل جامه دان و تعیین سطح تراکم در محوطه های مزبور میتواند مفید باشد. (صفارزاده،1387: 618)
شکل 3-6: تجهیزات مکانیزه ی مرسوم مطالبه و تحویل جامه دان فرودگاه ها(صفارزاده،1387،ص618)
3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: