دنده‌هاى محاذى قلب، 25 دینار(یا دو و نیم درصد دیه کامل) است و دیۀ شکستن دنده‌هاى بالاتر از قلب، به طرف کتف و بازو، ده دینار است. محقق حلی در دیه دنده ها می فرمایند: در شکستن هر یک از دنده هائی که محیط به قلب است 25 دینار و در شکستن هر یک از دنده هائی که نزدیک بازوان بوده 10 دینار به عنوان دیه می باشد.

2. ابن ادریس براى شکستن هریک از دنده‌ها مطلقا قائل به 25 دینار شده‌ و می فرمایند: فی کل ضلع خمسه و عشرون دینارا. ترجمه: در هر یک از دنده ها 25 دینار است.
3. برخى دیگر، دیۀ شکستن دنده‌هاى سمت چپ را که محیط بر قلب‌اند، 25 دینار و دیگر دنده‌ها را ده دینار ذکر کرده‌اند.
شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق در متون فقهی خود، فتوائی در مورد صدمات وارده بر دنده نداده‌اند.
فقهاء در این مورد میان بهبودی و عدم بهبودی دنده تفاوتی نگذاشته اند.
ب. ترک برداشتن دنده
این جنایت در هریک از دنده های محاذی قلب دوازده و نیم دینار(یا یک و بیست و پنج درصد دیه کامل) و در سایر دنده ها هفت دینار دیه دارد.
ج. موضحه دنده
این جنایت در هر یک از دنده های محاذی قلب یک چهارم دیه شکستن و در سایر دنده ها دو و نیم دینار یا دو و نیم هزارم دیه کامل دیه دارد.
در مستند این قول فقها به دو گروه تقسیم می شوند. دسته ای تنها به بیان قاعده موضحه بسنده کرده و حکم آن را یک چهارم دیه شکستگی دانسته اند و دسته ای با توجه به روایات خاص هر استخوان حکم داده که بنابر هر دو دسته دیه این صدمه یک چهارم دیه شکستگی خواهد بود.
د. سوراخ کردن دنده
این جنایت در هر یک از دنده های محاذی قلب یک چهارم دیه شکستن(یا 0.625 درصد دیه کامل) و در سایر دنده ها دو و نیم دینار یا دو و نیم هزارم دیه کامل دیه دارد.
بررسی که در مستند دیه موضحه دنده انجام شد در اینجا نیز جاری است.
هـ . دررفتگی دنده
این جنایت در هر یک از دنده های محاذی قلب هفت و نیم دینار( یا 0.45 درصد دیه کامل) و در سایر دنده ها پنج دینار یا پنج هزارم دیه کامل دیه دارد. مستند این فتوی روایت ظریف است. در صورت امکان اصطیاد قاعده دیه دررفتگی استخوان که در فصل بعد بررسی خواهد شد اگر میزان دیه تعیین شده با قاعده با اصل ظریف تطابق نداشته باشد دیه دررفتگی استخوان دنده استثنائی بر قاعده خواهد بود.

مستند روائی خاص بندهای فوق قسمت‌هائی از روایت ظریف می باشد و بسیاری از فقهاء مطابق آن حکم داده اند. روایت مقرر می دارد:
-«دنده های محاذی قلب زمانی که یکی از آنها بشکند دیه آن 25 دینار، دیه ترک برداشتن آن 12.5 دینار، دیه دررفتگی آن 7.5 دینار، و دیه موضحه و نیز سوراخ شدن آن یک چهارم دیه شکستن می‌باشد»
– «دنده های محاذی بازوان، دیه شکستن هر دنده 10 دینار، دیه ترک برداشتن 70 دینار، دیه دررفتگی 50 دینار، دیه موضحه یک چهارم دیه شکستگی یعنی 2.5 دینار و اگر دنده‌ای سوراخ شود دیه آن 2.5 دینار می باشد.»
قانون مجازات به تبعیت از نظر مشهور در ماده 653 به بیان دیه شکستگی دنده‌ها پرداخته و مقرر داشته:
ماده 653- دیه شکستن هریک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد.
همچنین قانون مجازات به تبعیت از نظر اکثر فقهاء دیه صدمات غیر از شکستگی را در ماده 654 بیان کرده و مقرر داشته است:
ماده 654- دیه موضحه هریک از دنده‌ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دندههای دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.
قانون مجازات حکم سوراخ کردن دنده ها را با عنوان خاص بیان نکرده است که با توجه به متون روائی و فقهی بیان شد که دیه سوراخ کردن دنده ها مانند دیه موضحه دنده‌ها می‌باشد. البته با توجه به بند «ت» ماده 569 که در سوراخ کردن حکم به یک چهارم دیه شکستن داده می توان دیه سوراخ کردن ترقوه را از متن قانون نیز بدست آورد چراکه دیه شکستن دنده محاذی قلب 25 و دیه شکستن دنده غیر محاذی 10 دینار تعیین شده که یک چهارم آن به ترتیب 6.25 و 2.5 می شود که مطابق متون روائی و فقهی نیز همین مقدار بدست می‌آید.
نکته دیگر اینکه دیه کندن دنده با توجه به اینکه در متون فقهی بیان نشده است برای آن ارش در نظر گرفته شده است که قانون مجازات در تبصره ماده 653 این مطلب را بیان کرده است. توجه به این نکته مهم است که قطع کردن صدمه‌ای بالاتر از شکستن می باشد بنابراین ارش آن می بایست بالاتر از دیه تعیین شده برای شکستن استخوان دنده باشد. البته در صورتیکه تکه کوچکی از استخوان دنده کنده شود حکم شکستگی را خواهد داشت.
سازمان پزشکی قانونی در کتاب پژوهشی در نقص عضوی و ارش، مطابق ماده 437 قانون مصوب 70 که منطبق با قانون مصوب 92 بوده، تنها به بیان صدمه شکستگی پرداخته است. با توجه به اینکه پرداختن به سایر صدمات از ابداعات مقنن در قانون مصوب 92 می‌باشد لازم است جدول ارائه شده در کتاب فوق بر اساس قانون مجازات و متون فقهی تکمیل گردد. از نظر سازمان شکستگی دنده ها دیه مقدر دارد و دنده های محیط بر قلب بر اساس رادیوگرافی استاندارد مشخص می گردد.
گفتار چهارم: شانه
علم پزشکی شانه از کنار هم قرار گرفتن سه استخوان زیر می داند:
1. استخوان کتف یا اسکاپولا در طرف پشت
2. قسمت بالایی استخوان بازو یا هومروس در طرف خارج
3. استخوان ترقوه یا کلاویکل در طرف جلو
آنچه که مسلم است از این سه استخوان، میزان دیه دو نوع آن در متون فقهی روشن شده است و آن استخوان بازو و ترقوه می باشد. بنابراین منظور از شانه در متون فقهی تنها استخوان کتف بوده که به بررسی دیه آن می پردازیم. صدمات وارد شده بر کتف که در متون روائی و فقهی برای آن دیه تعیین شده است عبارتند از:
الف. شکستن شانه و عدم بهبودی کامل
حکم این صدمه با عنوان خاص در متون روائی و فقهی بیان نشده است و در اینگونه موارد که متون روائی و فقهی، دیه را تعیین نکرده اند حکم به ارش می شود. آنچه مسلم است با توجه به اینکه این صدمه شدیدتر از صدمه نوع بعد بوده میزان ارش آن می بایست بیش از صدمه بعد باشد. هرچند روایت ظریف دیه شکستگی استخوان شانه را به طور مطلق یعنی اعم از بهبودی و عدم بهبودی بیان کرده لکن با تطبیق این اطلاق بر اکثر استخوان‌های مذکور در روایت ظریف به این نتیجه می رسیم که منظور دیه شکستگی با حالت بهبودی کامل می باشد که در بند بعدی بیان خواهد شد. برخی فقهاء نیز حکم دیه شکستگی استخوان شانه را به طور مطلق بیان کرده و دیه آن را یکصد دینار دانسته اند. قاعده مشهور فقها در شکستگی را نمی‌توان در این استخوان پیاده ساخت. چراکه شانه از اعضای دارای دیه معین نبوده تا دیه شکستگی آن را یک پنجم دیه قطع آن بدانیم.
ب. شکستن شانه و بهبودی کامل
در این صدمه یک پنجم دیه دست یا یکصد دینار یا ده درصد دیه کامل ثابت است. این قول مطابق اصل ظریف بوده و بیان شد که قاعده مشهور فقها در شکستگی این استخوان جاری نیست.
ج. ترک برداشتن شانه
در این جنایت هشتاد دینار یا چهار پنجم دیه شکستن یا هشت درصد دیه کامل دیه ثابت است. این قول مطابق قاعده مشهور میان فقها و نیز اصل ظریف می باشد.
د. موضحه شانه
این جنایت بیست و پنج دینار(یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) دیه دارد. این قول مطابق قاعده مشهور میان فقها و نیز اصل ظریف می باشد.
هـ . سوراخ کردن شانه
این جنایت بیست و پنج دینار(یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) دیه دارد. مستندی جز اصل ظریف در بیان دیه این استخوان یافت نشد.
و. دررفتگی شانه
این جنایت پنجاه دینار(یا یک دوم دیه شکستن یا پنج درصد دیه کامل) دیه دارد. این قول مطابق قاعده مشهور میان فقها و نیز اصل ظریف می باشد
.
ز. کوبیدگی شانه
در این صدمه مطابق رویت ظریف در صورتیکه کوبیدگی، بهبودی کامل نیابد یک سوم دیه نفس یعنی سیصد و سی و سه دینار و یک سوم دینار ثابت است. منتهی با تتبع در متون فقهی برخی در صورت عدم بهبودی کامل قائل به یک سوم دیه دست یعنی یکصد و شصت و شش دینار و دو سوم دینار و در صورت بهبودی قائل به یکصد دینار شده اند. عجیب اینکه این قول بعد از بیان حدیث ظریف گفته شده است در حالی که بیان شد در حدیث ظریف یک سوم دیه نفس آمده است. این عده در توجیه حدیث ظریف قائل شده اند منظور کوبیدگی‌ای است که منجر به از کارافتادن یا شلل شود که دیه آن دو سوم دیه دست یا یک سوم دیه نفس است.
ح. جدا شدن(فک) شانه
این جنایت سی دینار( یا سه درصد دیه کامل) دیه دارد.
دلیل بندهای فوق معتبره ظرف می باشد که مقرر می دارد:
«دیۀ شانه اگر بشکند، یک پنجم دیۀ دست یعنى صد دینار است و اگر در شانه شکافى ایجاد شود، دیه‌اش چهارپنجم دیۀ شکستن آن یعنى هشتاد دینار است و دیه‌ موضحه یک چهارم دیۀ شکستن آن یعنى بیست و پنج دینار است. حال اگر استخوان‌ شانه دچار دررفتگی شود، دیه‌اش صد و هفتاد و پنج دینار است؛ صد دینار آن دیۀ شکسته شدن و پنجاه دینار براى جابه‌جایى استخوان‌ها و بیست و پنج دینار براى موضحه و اگر سوراخ شود، دیه‌اش یک چهارم دیۀ شکستن آن یعنى بیست و پنج دینار است و اگر استخوان شانه خُرد شود و بهبود کامل نیابد، دیه‌اش یک سوم دیۀ نفس است؛ یعنى سیصد و سى و سه دینار و یک سوم دینار و اگر استخوان شانه جدا شود(فک)، دیه‌اش سى دینار است.»
قانون مجازات اسلامی دیه استخوان شانه را به طور خاص بیان نکرده است و با توجه به متن قانون می بایست مطابق ماده 569 دیه صدمات وارده بر این استخوان را بدست آورد. با تحقیق و تتبع در متون فقهی و همانگونه که مرحوم مجلسی دوم و مرحوم فیض کاشانی فرموده‌اند این نتیجه حاصل شد که اکثر فقهاء متعرض بیان تمامی صدمات وارده بر استخوان شانه نشده‌اند. نتیجه دیگر اینکه همانگونه که مرحوم محقق حلی فرموده اند در برخی صدمات متاخرین از فقها به تبعیت از شیخان به بیان مساله پرداخته لکن اشاره‌ای به مستند ننموده‌اند. لکن با تطبیق ماده 569 با متون روائی و کلام برخی فقهاء که به بررسی تمام با برخی صدمات وارده بر شانه پرداخته‌اند به این نتیجه می رسیم که تنها دیه ترک برداشتن، موضحه و سوراخ کردن استخوان شانه که در ماده 569 بیان شده منطبق با متون روائی و فقهی بوده و دیه سایر صدمات مذکور، یا در قانون ذکر نشده یا مطابق با متون فقهی و روائی نمی‌باشد. قبل از پیشنهاد ماده برای درج در قانون لازم مطلب دیگری بررسی شود. مرحوم ابن حمزه عبارتی را مقرر داشته و بسیاری از فقهاء آن را نقل کرده اند. عبارت چنین است:
در جدا شدن بازو یا آرنج یا شانه 30 دینار است. اگر عضو با جدا شدن کارائی خود را از دست دهد دیه آن دو سوم دیه دست و اگر بهبود یابد دیه آن چهار پنجم دیه جدا شدن است.
برخی فقهاء با توجه به عبارت ابن حمزه و با توجه به اینکه در جدا شدن (فک) استخوان قاعده ای میان فقهاء شهرت یافته که اگر جدا شدن منجر به تعطیلی عضو شود دو سوم دیه عضو برای جدا شدن ثابت و اگر بهبود یابد چهارپنجم دیه جدا شدن ثابت است سه دسته زیر را برای جمع بین حدیث ظریف و قاعده شهرت یافته میان فقهاء در صدمه جدا شدن استخوان شانه بیان کرده اند:
– جدا شدن استخوان شانه که غیر قابل علاج بوده و منجر به شلل یا تعطیلی عضو شود دو سوم دیه عضو به عنوان خسارت دارد.
– جدا شدن استخوان شانه که غیر قابل علاج بوده و منجر به تعطیلی عضو نشود 30 دینار دیه دارد.
– جدا شدن استخوان شانه که بهبود یابد چهارپنجم دیه جدا شدن یعنی 24 دینار دیه دارد.
با تتبع در متون فقهی و همانگونه که برخی فقها بیان کرده اند این نتیجه حاصل شد که اکثر فقهاء متعرض بیان دیه صدمات مربوط به استخوان شانه نشده اند. بنابراین با توجه به عدم ذکر دیه صدمات مربوط به استخوان شانه توسط اکثر فقهاء و با توجه به اینکه شانه مشمول قاعده مذکور در دیه شکستن استخوان با توجه به اینکه زیرمجموعه عضوی نمی باشد نیست. پیشنهاد می‌شود متن زیر با توجه به متون روائی و متون فقهی به عنوان دیه صدمات شانه به قانون مجازات افزوده شود:
«شکستگی استخوان شانه در صورت بهبودی کامل موجب ده درصد دیه کامل، ترک بر داشتن آن موجب هشت درصد دیه کامل، و جراحت موضحه و سوراخ کردن آن موجب دو و نیم درصد دیه کامل، دیه دررفتگی شانه پنج درصد دیه کامل و در کوبیده شدن شانه در صورتی که بهبودی کامل حاصل نشود، یک سوم دیه کامل و در جدا شدن آن (فکّ) که غیر قابل علاج بوده و منجر به شلل عضو نشود سه درصد دیه کامل ثابت است.»
سازمان پزشکی قانونی در کتاب ارش و دیه، جدولی را ارئه داده و میان قسمت های مختلف استخوان شانه بدون تفاوت میان حالت بهبودی و عدم بهبودی، در میزان ارش تفاوت است که به قرار زیر است:
– شکستگی ساده آکرومین یا گردن یا حفره: 8 درصد دیه کامل


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– شکستگی ساده تنه یا کورائید: 4 درصد دیه کامل
در این کتاب شکستگی چند قطعه ای نیز به قرار زیر بیان شده است:
– شکستگی چند قطعه ای آکرومین یا گردن یا حفره: 13.3 درصد دیه کامل
– شکستگی چند قطعه ای تنه یا کورائید: 6 درصد دیه کامل
در فصل دوم(مبحث دوم، گفتار دوم) بیان کردیم که شکستگی جند قطعه ای ممکن است از مصادیق کوبیدگی یا از مصادیق شکستگی باشد.
با توجه به متون فقهی و روایی موجود، مجالی برای تعیین ارش در صدمات استخوان شانه نیست و قضات مکلف به اجرای دقیق قانون و در صورت عدم وجود آن متون معتبر قهی و روایی می باشند. نکته حایز اهمیت اینکه در شرع میان قسمت های مختلف استخوان شانه در میزان دیه تفاوتی گذاشته نشده است.
گفتار پنجم: بازو
در بازو همانند برخی دیگر از استخوان ها، عده ای از فقهاء حکم شکستگی آن را به صورت مطلق آورده و تنها بیان داشته اند در شکستن استخوان یک پنجم دیه دست است. عده ای از فقهاء دیه صدمات استخوان بازو را به تفصیل بیان کرده اند و یکصد دینار را برای شکستن و بهبودی کامل بیان کرده اند.
الف. شکستن استخوان بازو و عدم بهبودی کامل
حکم این جنایت به طور خاص در متون روائی بیان نشده است. لکن مطابق قاعده ای که مورد قبول مشهور فقها قرار گرفته دیه استخوان هر عضو دارای دیه در صورت عدم بهبودی یک پنجم دیه عضو است که در اینجا یکصد دینار می شود. برخی فقها یکصد دینار را برای شکستگی با بهبودی بیان کرده اند و حکم این صدمه را بیان نکرده اند که علی القاعده برای آن ارش تعیین می شود و از آنجا که این صدمه بیش از صدمه نوع بعد است ارش آن می‌بایست بیش از دیه ای باشد که برای صدمه بعد تعیین کرده اند.
ب. شکستن استخوان بازو و بهبودی کامل
عده‌ای از فقهاء در این جنایت یک پنجم دیه دست یعنی یکصد دینار( یا ده درصد دیه کامل) را ثابت می‌دانند. دلیل آن روایت ظریف است. روایت ظریف در این نوع صدمه، حکم به یکصد دینار دیه را داده است.
ج. موضحه استخوان بازو
این جنایت بیست و پنج دینار(یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) دیه دارد. این قول مطابق قاعده مشهور میان فقها که حکم یه یک چهارم دیه شکستگی در این صدمه داده اند و نیز اصل ظریف که به بیان دیه این صدمه در استخوان بازو به طور خاص پرداخته می‌باشد.
د. سوراخ کردن استخوان بازو
این جنایت بیست و پنج دینار(یا یک چهارم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) دیه دارد. مستندی در بیان دیه سوراخ کردن استخوان ها جز اصل ظریف وجود ندارد. البته در صورت صحت اصطیاد قاعده سوراخ کردن استخوان که در فصل بعد به آن می پردازیم این قول با قاعده نیز انطباق دارد.
هـ . دررفتگی استخوان بازو
این جنایت پنجاه دینار(یا یک دوم دیه شکستن یا پنج درصد دیه کامل) دیه دارد. این قول مطابق قاعده مشهور میان فقها که در صدمه دررفتگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *