دیه آن 40 دینار است.»
در قسمت دیگری از روایت ظریف دیه کف یکصد دینار تعیین شده است که برخی فقهاء بیان کرده اند که کلمه کف در مکان دوم به غلط نوشته شده و در حقیقت کتف بوده است. بنابراین مستند این قول اصل ظریف به ضمیمه اصل برائت از اکثر است. برخی فقهاء این قول را پذیرفته اند.
3. در شکستگی کف دست قاعده کلی و مشهور جاری است که در شکستگی با فرض عدم بهبودی کامل یک پنجم دیه دست و با فرض بهبودی کامل چهار پنجم دیه شکستن با عدم بهبودی لازم است زیرا کف دست و کف پا جزئی از دست و پا محسوب می شود و برای دست و پا دیه مقدر وجود دارد. بنابر این در شکستگی با عدم بهبودی کف دست یکصد دینار و شکستگی با بهبودی 80 دینار به عنوان دیه لازم است.
4. دیه هر یک از استخوان‌های کف دست در غیر انگشت شست اگر بدون عیب خوب شود 20 دینار و دو سوم یک دینار است و در استخوان‏های متصل به انگشت شست 33 دینار و یک سوم یک دینار می‏باشد. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی این قول را بیان کرده اند. ایشان به قسمتی از روایت ظریف تمسک کرده اند که مرحوم آیت الله خوئی می فرمایند که آن قسمت از روایت مربوط به استخوان خود انگشتان است.
نتیجه اینکه با توجه به وجود دلیل خاص نمی توان قائل به ارش بود. قول به یکصد دینار نیز با توجه به امکان اشتباه درج کتف بجای کف و همچنین اجرای قاعده اصالت برائت از زائد رد می شود. قول به 20 دینار و دو سوم یک دینار با توجه به اینکه تنها مرحوم فاضل قائل به آن بوده و نیز برخی فقهاء مستند مرحوم فاضل را در استخوان خود انگشتان حمل کرده اند تضعیف می شود. بنابراین به نظر می رسد بهترین قول در این صدمه 40 دینار می باشد.
ج. ترک برداشتن کف دست:
در این جنایت سی و دو دینار به عنوان دیه ثابت می شود.
فقهائی که با توجه به اصل ظریف به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته اند در این جنایت سی و دو دینار (یا چهار پنجم دیه شکستن) را به عنوان دیه ثابت می‌دانند که این قول مطابق قاعده مطرح شده توسط برخی فقها در دیه ترک برداشتن است. قدماء از فقهاء در کتب فقهی خود مطلبی در مورد این صدمه بیان نکرده اند.
بنابراین با توجه به اقوال فقهائی که به بیان این صدمه پرداخته اند در ترک برداشتن کف دست 32 دینار به عنوان دیه ثابت می شود.
د. موضحه کف دست:
در این جنایت بیست و پنج دینار به عنوان دیه ثابت می شود.
فقهائی که با توجه به اصل ظریف به استخراج دیه صدمات استخوان پرداخته اند در این جنایت بیست و پنج دینار را به عنوان دیه ثابت می‌دانند. جمعی از فقیهان دیه صدمه موضحه استخوان را در قاعده‌ای بیان کرده‌اند. این قاعده در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی را به عنوان دیه ثابت می داند. با توجه به این که ثابت شد قول برتر در دیه شکستگی استخوان کف دست، 40 دینار بود مطابق این قاعده دیه موضحه استخوان کف، 10 دینار می شود. با توجه به اینکه مستند هر دو قول متون روائی است باید گفت دیه موضحه کف دست استثنائی بر قاعده می‌باشد و دیه 25 دینار به عنوان نظر صحیح می باشد.
ه. دررفتگی کف دست:
در این جنایت بیست و نیم دینار به عنوان دیه ثابت می شود.
لازم به ذکر مطابق قاعده ای که در صحیحه یونس آمده و دیه دررفتگی را نصف دیه شکستگی می دانست، در دررفتگی کف دست باید بیست دینار به عنوان دیه ثابت باشد اما اصل ظریف بیست دینار و نیم را ثابت دانسته است. نتیجه اینکه دیه دررفتگی استخوان کف دست تخصیصی بر قاعده مذکور در دررفتگی استخوان در صحیحه یونس است.
و. سوراخ کردن کف دست:
در این جنایت مطابق روایت ظریف یک چهارم دیه شکستن ثابت می شود. و فقیهانی که در سایر صدمات مطابق اصل ظریف فتوی داده اند در اینجا نیز مطابق همان اصل قایل به 10 دینار هستند.
دلیل برخی فقهاء با توجه به اصل ظریف بود که این اصل در دیه صدمات وارد بر استخوان کف دست مقر می دارد:
«در صورت شکستن کف دست و بهبودی کامل آن، 40 دینار دیه ثابت است و دیه ترک برداشتن آن چهارپنجم دیه شکستگی یعنی 32 دینار می باشد، دیه موضحه 25 دینار و دیه دررفتگی بیست دینار و نصف دینار و دیه سوراخ کردن آن یک چهارم دیه شکستگی یعنی 10 دینار می باشد.»
قانون مجازات اسلامی به تبیین دیه صدمات مربوط به استخوان کف دست نپرداخته و با توجه به اینکه ماده 569 ناظر به استخوان اعضای دارای دیه مقدر است و بیان شد که کف دست به تنهایی دارای دیه مقدر نیست بلکه دیه آن به حسب انگشتان وجود در دست است بنابراین ماده 569 شامل استخوان کف دست نیست. بنابراین با توجه به متون روائی که بیان شد و برخی از فقهاء نیز مطابق آن فتوی داده اند پیشنهاد می شود ماده زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«شکستگی کف دست در صورت بهبودی کامل موجب چهار در صد دیه کامل و ترک برداشتن موجب 2/3 درصد دیه کامل و موضحه آن موجب دو و نیم درصد دیه کامل و دررفتگی استخوان آن موجب 05/2 درصد دیه کامل و سوراخ کردن آن موجب یک درصد دیه کامل است.»
حتی در صورت شمول ماده 569 نسبت به استخوان کف دست، همانگونه که دیده می شود دیه شکستگی و دیه موضحه متفاوت با قاعده مذکور در ماده 569 می‌باشد.
سازمان پزشکی قانونی در خصوص صدمه های شکستگی و خردشدگی استخوان های کف دست مقرر می دارد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– شکستگی استخوان متاکارپ اول که بدون عیب بهبود یابد: 4 درصد دیه کامل
– شکستگی استخوان سایر متاکارپ ها که بدون عیب بهبود یابند: 2 درصد دیه کامل
– خردشدگی استخوان متاکارپ اول: 6 درصد دیه کامل
– خردشدگی استخوان سایر متاکارپ ها: 3 درصد دیه کامل
سازمان نظام پزشکی در این استخوان نیز همانند استخوان مچ، تمایز میان استخوان‌های مچ دست قایل شده است. لکن شرع انور در بررسی صدمات تمامی استخوان های کف دست، به صورت یکسان حکم داده است. سایر ایرادات مذکور در استخوان مچ دست، در اینجا نیز وارد است.
سایر:
با توجه به اینکه کف دست از چندین تکه استخوان تشکیل شده است به بررسی این مساله که در شکستگی چند استخوان از کف دست آیا یک دیه ثابت است یا چند دیه می پردازیم. پاسخ این مساله با توجه به انتخاب اقوال متفاوتی که در صدمات کف دست بیان شد متفاوت خواهد بود. اگر در شکستگی کف دست قائل به ارش شدیم این بحث موضوعیت نداشته و ارش آن با توجه به تعدد شکستگی‎ها مشخص می‌شود ولی اگر قائل به 40 دینار یا صد دینار یا قول چهارم شدیم ظاهراً در تعدد دیه در فرض تحقق کسر چند استخوان چند نظر است:
الف. دیه متعدد می شود زیرا اصل عدم تداخل دیات است این نظر از کلام مقام معظم رهبری وآیات عظام فاضلره، بهجت ره و نوری استفاده می‌شود.
ب. یک دیه است و این دیه بر شکستگی های متعدد تقسیم می شود این نظر آیت الله مکارم است.
ج. اگر با یک ضربه بوده برای همه یک دیه و اگر با ضربات متعدد بوده دیه متعدد می‌شود این نظر آیت الله موسوی اردبیلی است.
به نظر با توجه به استدلالی که در قول اول بیان شد تعدد دیه از پشتوانه محکم تری برخوردار است.
گفتار دهم: انگشتان دست
بررسی دیه انگشتان دست را با توجه به متون روائی و فقهی که حکم به تفاوت دیه استخوان‌ بندهای انگشت شست دست با بندهای سایر انگشتان داشته در دو قسمت برسی خواهیم کرد.
الف. انگشت شست
1. بند انگشت شست متصل به کف دست:
در مورد تعیین دیه صدمات وارد بر این استخوان در اصل ظریف آمده:
«دیه شکستن با بهبودی کامل بند متصل به کف استخوان انگشت شست، یک پنجم دیه انگشت شست یعنی سی و سه دینار و یک سوم دینار می باشد و دیه ترک برداشتن آن بیست و شش دینار و دوسوم دینار است. دیه موضحه آن هشت دینار و یک سوم دینار و دیه دررفتگی آن شانزده دینار و دو سوم دینار و دیه سوراخ کردن آن هشت دینار و یک سوم دینار و دیه جدا شدن آن ده دینار می باشد.»
مرحوم ابن حمزه به عنوان اولین فقیهی که در کتاب فقهی به بیان دیه انگشتان دست پرداخته‌اند این قول را پذیرفته و مقرر داشته‌اند:
دیه شکستن بند انگشت شست یک سوم دیه شکستن کف دست است و دیه شکستن بند دوم آن نصف دیه شکستن کف دست است.
بیان شد که ایشان در شکستگی کف دست قایل به 100 دینار دیه بودند بنابراین یک سوم آن 33 دینار و یک سوم دینار می شود که مطابق با حدیث ظریف است. منتهی ایشان به طور مطلق شکستگی را بیان کرده اند.
پس از مرحوم ابن حمزه، صاحب کتاب الجامع للشرایع به عنوان دومین فقیه که در کتاب فقهی به بیان دیه صدمات وارد بر انگشتان پرداخته، مطابق اصل ظریف فتوی داده اند.
بیان شد که مرحوم شیخ طوسی در دیه شکستگی دست با بهبودی، یک پنجم دیه دست را ثابت می دانستند و برخی فقها با بیان عبارت شیخ طوسی آن را موافق با فقرات اصل ظریف دانستند. انگشتان دست دیه ای متفاوت از دست دارند بنابراین در صورتیکه منظور از دست را دیه هر قسمت از دست به طور خاص بدانیم, ایشان نیز موافق اصل ظریف فتوی داده اند.
در مورد سایر صدمات می بایست مطابق قواعد موجود عمل شود و اگر قاعده ای ثابت نشود می بایست ارش تعیین شود.

در مقابل قول بالا، آندسته از فقها قرار دارند که تنها قاعده شکستگی را بیان کرده اند که در این صورت دیه شکستگی با عدم بهبودی یک پنجم دیه قطع خواهد بود در حالیکه مطابق اصل ظریف دیه شکستگی با بهبودی یک پنجم است.
با توجه به مستند بودن قول اول به اصل ظریف و همچنین فتوی چند تن از قدما از فقها می‌توان گفت قول اول، قول برتر می باشد.
در مورد سایر صدمات غیر از شکستگی بند متصل به کف انگشت شست، تمامی دیه های تعیین شده در اصل ظریف مطابق قواعد موجود در دیه استخوان ها می باشند.
با توجه به حدیث فوق و فتوی برخی فقهاء که به طور خاص به بیان دیه این استخوان پرداخته‌اند، پیشنهاد می شود متن زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«شکستگی استخوان بند پائین شست دست که متصل به کف است درصورت بهبودی کامل موجب سی سه دینار و یک سوم دینار، ترک برداشتن آن موجب بیست و شش دینار و دو سوم دینار، موضحه و سوراخ کردن آن موجب هشت و یک سوم دینار، و دررفتگی آن موجب شانزده دینار و دو سوم دینار، جداشدن آن (فک) موجب یک صدم دیه کامل است.»

2. استخوان بند بالائی انگشت شست:
در مورد تعیین دیه صدمات وارد بر این استخوان در اصل ظریف آمده:
«دیه بند بالائی انگشت شست زمانی که بشکند و بهبودی کامل یابد 16 دینار و دوسوم دینار است و دیه موضحه و سوراخ کردن آن 4 دینار و یک ششم دینار و دیه ترک برداشتن آن 13 دینار و یک سوم دینار و دیه دررفتگی آن 5 دینار می باشد»
مرحوم ابن حمزه به عنوان اولین فقیهی که در کتاب فقهی به بیان دیه انگشتان دست پرداخته‌ و مقرر داشته‌اند:
دیه شکستن بند انگشت شست … و دیه شکستن بند دوم آن نصف دیه شکستن کف دست است.
مطابق قول ایشان دیه این صدمه 50 دینار می شود. لکن ظاهر عبارت‌های بعدی ایشان می‌رساند که احتمالا منظور ایشان نصف دیه شکستن بند اول شست(متصل به کف) می‌باشد. چراکه عبارت‌های بعدی ایشان در سایر صدمات چنین است. اگر این احتمال صحیح باشد ایشان نیز مطابق اصل ظریف فتوی داده‌اند.
پس از مرحوم ابن حمزه، صاحب کتاب الجامع للشرایع به عنوان دومین فقیه که در کتاب فقهی به بیان دیه صدمات وارد بر انگشتان پرداخته، مطابق اصل ظریف فتوی داده اند.
در مقابل قول بالا دو قول وجود دارد. قول مرحوم شیخ طوسی و برخی از موافقان ایشان که قایل به یک پنجم دیه دست در شکستگی با بهبودی بودند. ایرادی بر حمل این قول به بندهای انگشتان وارد است که دست در این قول شامل قسمت کوچکی چون انگشتان نیست و لهذا قاعده مطرح شده ایشان در دست، شامل انگشتان نخواهد بود. قول دیگر قاعده مشهور میان فقها است که در شکستگی با بهبودی یک پنجم دیه عضو و با بهبودی چهار پنجم از یک پنجم را ثابت می دانستند. ایراد قول شیخ طوسی در اینجا نیز وارد است.
با توجه به ایرادی که بر حمل قول شیخ طوسی بیان شد و اینکه قائلین دو قول آخر مستند روائی برای قاعده بیان نکرده اند می توان گفت قول اول که با توجه به اصل ظریف بیان شده به عنوان قول برتر می باشد.
در مورد سایر صدمات غیر از شکستگی بند ناخنی انگشت شست، تمامی دیه های تعیین شده در اصل ظریف مطابق قواعد موجود در دیه استخوان ها بوده و تنها در دررفتگی که مطابق قاعده می بایست نصف شکستگی ثابت شود دیه تعیین شده در اصل ظریف متفاوت است و می توان آن را استثنائی بر قاعده دررفتگی دانست.
با توجه به حدیث ظریف و فتوی برخی فقهاء پیشنهاد می شود متن زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«دیه شکستگی بند اعلای شست دست که ناخن در آن قرار دارد در صورت بهبودی کامل موجب شانزده دینار و دو سوم دینار و موضحه و نیز سوراخ کردن آن موجب چهار دینار و یک ششم دینار، ترک برداشتن آن موجب سیزده دینار و یک سوم دینار و دررفتگی آن نیم درصد دیه کامل است.»
ب. سایر انگشتان(غیر شست)
1. استخوان بند متصل به کف سایر انگشتان:
در مورد تعیین دیه صدمات وارد بر این استخوان در اصل ظریف آمده:
«دیه شکستن هر کدام از بندهای انگشتان دست(منظور غیر از انگشت شست است) که متصل به کف دست بوده 16 دینار و دوسوم دینار، و دیه ترک برداشتن آنها 13 دینار و یک سوم دینار، و دیه دررفتگی آن 8 دینار و یک سوم دینار و دیه موضحه و نیز سوراخ کردن آنها چهار دینار و یک ششم دینار و دیه جدا شدن آنها 5 دینار می باشد»
در مورد سایر صدمات غیر از شکستگی بند متصل به کف سایر انگشتان دست، تمامی دیه‌های تعیین شده در اصل ظریف مطابق قواعد موجود در دیه استخوان ها می باشند.
با توجه به حدیث فوق و فتوی برخی فقهاءکه به طور خاص به بیان دیه این استخوان پرداخته‌اند، پیشنهاد می‌شود متن زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«دیه شکستگی هر کدام از بندهای متصل به کف دست انگشتان غیر از انگشت شست، شانزده دینار و دو سوم دینار، ترک برداشتن موجب سیزده دینار و یک سوم دینار، دررفتگی موجب هشت دینار و یک سوم دینار، موضحه و نیز سوراخ کردن هر کدام موجب چهار دینار و یک ششم دینار و جدا شدن هر کدام موجب پنج دینار است.»
2. استخوان بند وسط سایر انگشتان:
در مورد تعیین دیه صدمات وارد بر این استخوان در اصل ظریف آمده:
«دیه شکستگی هر کدام از بندهای وسطی انگشتان دست غیر از انگشت شست، 11 دینار و یک سوم دینار، و دیه ترک برداشتن آنها 8 و نیم دینار، و دیه موضحه و سوراخ کردن آنها دو دینار و دوسوم دینار، و دیه دررفتگی آنها 5 دینار و یک سوم دینار و دیه جدا شدن آنها 3 دینار و دو سوم دینار می باشد»
اولین فقیهی که در کتاب فقهی به بیان دیه صدمه شکستگی این استخوان پرداخته مرحوم ابن‌حمزه است و دیه شکستگی این استخوان را همانند اصل ظریف بیان کرده اند.
در مورد سایر صدمات غیر از شکستگی بند وسط سایر انگشتان، تمامی دیه های تعیین شده در اصل ظریف مطابق قواعد موجود در دیه استخوان ها بوده و تنها در دررفتگی و ترک برداشتن، نتیچه حاصل شده از قواعد موجود با تفاوتی بسیار کم از اصل ظریف می باشد و در هر حال اصل ظریف را استثنائی بر این قواعد می دانیم.
با توجه به حدیث فوق و فتوی برخی فقهاء پیشنهاد می‌شود متن زیر در قانون مجازات افزوده شود:
«شکستگی هر کدام از بند های وسط از چهار انگشت دست (غیر از انگشت شست) موجب یازده دینار و یک سوم دینار، ترک برداشتن هر یک از آنها موجب هشت دینار و نصف دینار، موضحه و نیز سوراخ کردن هر کدام موجب دو دینار و دو سوم دینار، دررفتگی هر کدام از جای خود موجب پنج دینار و یک سوم دینار و جدا شدن(فک) هر کدام موجب سه دینار و دو سوم دینار است.»
3. استخوان بند ناخنی سایر انگشتان:
در مورد تعیین دیه صدمات وارد بر این استخوان در اصل ظریف آمده:
«دیه شکستگ
ی هر کدام از بندهای ناخنی انگشتان دست غیر از انگشت شست، 5 دینار و چهارپنجم دینار، و دیه ترک برداشتن آنها 4 دینار و یک پنجم دینار، و دیه موضحه آنها دو دینار و یک سوم دینار،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *