دانلود مقاله با موضوع دانشجویان دانشگاه شیراز، اختلال اضطراب اجتماعی

2-4- سوالات و فرضیات پژوهش
2-4-1- سوالات
1- میزان فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز چقدر است؟
2- میزان شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز چقدر است؟
3- شایع‌ترین قسمت‌های مورد نگرانی در بین دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز کدام است؟
4- شایع‌ترین فعالیت‌های مربوط به نگرانی نقص ظاهری در بین دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز کدام است؟
2-4-2- فرضیات
1- بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معناداری وجود دارد.
2- بین دانشجویان گروه سنی مختلف دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معناداری وجود دارد.
3- بین دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معناداری وجود دارد.
4- بین دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معناداری وجود دارد.
5- بین دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معناداری وجود دارد.
6- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
7- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال افسردگی اساسی رابطه معناداری وجود دارد.
8- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال وسواس فکری – عملی رابطه معناداری وجود دارد.
9- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلالات خوردن رابطه معناداری وجود دارد.
3- روش پژوهش
3-1- طرح تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می‌باشد.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز می‌باشد.
3-3- روش نمونه گیری
از بین دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای با توجه به اینکه در این پژوهش از آزمون آماری مجذور خی با سطح معناداری آلفا 05/0 و اندازه اثر کم و توان آماری در سطح 7/0 استفاده شد، بر طبق جدول اولجنیک حداقل تعداد نمونه مورد نیاز 879 نفر خواهد بود )گال و همکاران، 1389( که در این پژوهش 1000نفر مورد آزمون قرار گرفتند. بدین صورت که از دانشگاه شیراز به طور تصادفی ۹ دانشکده و از هر دانشکده ۳ رشته و از هر رشته ۲ کلاس و از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به طور تصادفی ۳ دانشکده و از هر دانشکده ۲ رشته و از هر رشته ۲ کلاس انتخاب شدند.