دانلود مقاله حضرت ابراهیم، قرآن کریم

اندر آ اسرار ابراهیم بین
جان ابراهیم از آن انوار ژفت
باز بر نمرودیان مرگست و درد.
تا بر آورد از دل نمرود دود
چون گزیده‏ى حق بود چونش گزد
کو در آتش یافت سرو و یاسمین‏
بی حذر در شعلههای نار رفت
و در جایی دیگر، خبر از سرد و سلامت شدن آتش بر جان ابراهیم خلیل الرحمان(علیه السلام) می‌دهد:«قُلْنا یا نارُ کُونی‏ بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‏ إِبْراهیم‏».
1-3. گذر کردن موسای کلیم(علیه السلام) از میان دریا
عبور حضرت موسی و یارانش و غرق شدن دشمنان شان در رود نیل از این گونه امور است. در
آیات پرشماری سخن از نجات موسویان و فروبردن فرعونیان آمده است: «وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ».
2. آگهی از غیب و اشراف بر ضمایر
سخن قرآن در این باره، چنین است که گویا اینکه خداوند هماره پردهی غیب را کنار زده تا خلیل او
نهانخانهی هستی را به عیان ببیند: «وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض…: و بدینسان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم مى‏نمودیم‏». و این کریمه میتواند دلیلی قرآنی باشد بر اینکه بزرگان اهل معنا به بیاری از امور پنهانی و باطن عالم آگاهاند و تز برخی نیز به گاه نیاز آگهی میدهند.
3. زنده کردن مردگان
از کارهای شگفت حضرت ابراهیم(علیه السلام) این بود که حیوان مردهای که ریزهریزه شده و در ریزههای پراکندهی چهار پرنده دیگر در هم آمیخته شده و هر کدام بر بلندای یک کوهی و دور از دسترس، بخشی از آنها را نهاده و با فراخوانی آنها، زنده و شتابان به سوی او آیند: « ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتینَکَ سَعْیاً: آن گاه آنها را فراخوان، تا شتابان به سوى تو آیند».
تو خلیل وقتى اى خورشید
بازشان زنده کن از نوعى دگر
هُش این چهار اطیار رهزن را بکش‏‏
که نباشد بعد از آن زیشان ضرر‏
4. دیدار و گفت‌وشنود فراحسی
مجردات مخلوقاتی هستند که دیدن آنها برای انسان در حالت عادی و به چشم سر میسر نیست اما در قرآن کریم مواردی را از مشاهدهی این موجودات توسط برخی اولیای الهی بازگو میکند.
4-1. فرشته‌دیداری
یکی از موجوداتی که در زمرهی نادیدنیهاست فرشتگاناند اما برخی از دوستان خدا با توجه به قداست و لطافت روحی و سنخیت یافتن با آن موجودات، گاه به حکم خداوند به دیدار آنان توانمند می‌شوند و البته گاه جایگاه شخص بیننده از آن فرشته نیز والاتر است و در حقیقت آن فرشتگانند که به پیشگاه او بار مییاند و شرف حضور و پدیدار شدن برای آن شخص مفتخر میگردند که این امر در نگاه انسانهای معمولی، امری حیرتآور است.
4-1-1. ابراهیم(علیه السلام) و مهمانان غیرعادی
دیدار و سخن گفتن پیامبر اولوالعزم خدا، ابراهیم خلیل(علیه السلام) از دیگر کارهای فراعادی است که بارها در قرآن پرده برداشته شده است که فرشتگان به حضور او آیند و سلام کنند و او را بر هدیهی خداوندی یعنی فرزنددار شدنِ وی آگاه کنند: «وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالْبُشْرى‏ قالُوا سَلاماً قالَ سَلام…»