دانلود مقاله قرآن کریم، حضرت عیسی

دانلود پایان نامه

شاخ لب خشکی به نخلی خرمی
سبز کرد آن نخل را صاحب فنی
یابد و ترّی و میوه شاخ خشک
رزق آسمانی و غیبی مریم(علیها السلام) به یک بار نبود بلکه «…هر گاه زکریا در محراب بر او وارد مى‏شد به نزد او رزقى مى‏یافت. مى‏گفت: اى مریم، این روزى برایت از کجا آمده است؟ [مریم‏] مى‏گفت: آن از نزد خداست….»
13. سخن گفتن کودک
فرآیند رشد جسمی و تواناییهای غریزی کودک بهگونهای است که کمتر از نزدیک به یک سال به سخن نمیآید اما قرآن کریم نمونههایی را به ما نشان میدهد که موجب حیرت آدمی میکردد.
13-1. سخن گفتن حضرت عیسی(علیه السلام) در کودکی
در برابر سخنان ناروای منکران به حضرت مریم(علیها السلام)، عیسای نوزاد(علیه السلام) لب به سخن می‌گشاید و «یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ: با مردم در گهواره [به اعجاز] سخن مى‏گوید. و از کتاب و پیامبری و نیز از پاکی مادر و حتی از مرگ و برانگیخته شدن در روز واپسین آگهی می‌دهد.»
نطق عیسی از فر مریم بود
آن نیاز مریمی بودست و درد
یا مسیحی که به تعلیم ودود
نطق آدم پرتو آن دم بود
که چنان طفلی سخن آغاز کرد
در ولادت ناطق آمد در وجود
13-2. شهادت نوزادی در دفاع از یوسف(علیه السلام)
به سخن آمدن نوزادی، یوسف را از دروغ مکارانهی آن بانو رهایی داد و گواه بر پاک‌دامنی
پیامبر خدا شد. آنگاه که آن کودک لب وا کرد: «شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها: گواهى از خانواده [آن‏] زن
گواهى داد» به اینکه: «اگر پیراهنش از پیش دریده باشد، [آن زن‏] راست گفته است و او (یوسف) از دروغگویان است و اگر پیراهنش از پشت دریده باشد، [آن زن‏] دروغ گفته و او (یوسف) از راستگویان است.»
اگر به فراگیر بودن خارق عادت بنگریم سحر را نیز در برمیگیرد اما دو امر سبب میشود تا آن را از این معرکه خارج کنیم یکی الهی نبودن این کار و دیگری قابل یادگیری بودن آن. بر این اساس، جادوهایی که در قرآن کریم از جادوگران -که آدمیانی معمولی بودند- از آن یاد شده را از گردونهی امور خارق عادت به در میکنیم.
14. تولد فرزند از بانویی، بی‌واسطه‌ی مرد
«إِنَّ مَثَلَ عیسى‏ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ‏: به راستى شأن عیسى در نزد خداوند مانند شأن آدم است. [که خداوند] او را از خاک آفرید، آن گاه به او فرمود: موجود شو و [بى درنگ‏] موجود شد.» البته تفاوتی در اینجا وجود دارد و آن اینکه آدم ابوالبشر(علیه السلام) از رحم مادری پا به دنیا ننهاد تا نیاز به واسطهگری یک مرد باشد، از این رو تولد عیسی(علیه السلام) اعجاب آور مینماید چرا که از بطن بانویی متولد شد که نیاز به پدر دارد.
15. تبدیل چیزی به چیز دیگر
در میان شگرفانههای موسای کلیم(علیه السلام) در راستای تغییر اندیشه از کفر به توحید، شهره‌ترین حیرتانگیز وی اژدها شدن چوبدستی اوست، «فَأَلْقى‏ عَصاهُ فَإِذا هِیَ ثُعْبانٌ مُبین: آن گاه چوبدستى‏اش را افکند، که ناگهان آن اژدهایى آشکار شد‏» کاری که شماری از مخالفان مبارز با وی، در پیش پای موسی(علیه السلام) افتاده، باور توحید را پذیرفته و میخکوب شدن را به جان خریدند. امری شگفت
که خود پیغمبر خدا هم بیم آن داشت که مردمان آن را از جادوی ساحران گسست ندهند. اما جادوگرانی که به کار خود آشنا بودند، با ساییدن سر به خاک بر فراسحر بودن این کار و شگرفآفرینی ولیّ
خدا گواهی دادند، ایمان آورده و در راه آن به شهد شهادت رسیدند. شعرا، همان‌ها که خود
را برای پیروزی بزرگی و کیسهها را جهت هدیههای فراوان و مقام‌های حکومتی آماده کرده