رفت.
6. پیش‌بینی‌ها
آگاهی دادن از آینده امر است که در همهی ادوار انسانی کاری حیرتآور بوده است. گرچه این
کار برای پیامبران الهی که به وحی و فرشتگان الهی دسترسی داشتهاند امری شدنی به نظر آید اما به هر روی، در دید عموم انسانها حتی در مواردی از سخنان قرآن کریم از دید انبیای الهی نیز حیرتآور بوده است.
6-1. پیش‌بینی هلاکت دشمنان خدا
مهمانان ابراهیم(علیه السلام) که از فرشتگان الهی بودند بر ابراهیم(علیه السلام) آشکار گشته و خود را فرستاده خدا، برای نابودی قوم لوط معرفی کردند. اینکه فرشتگان خود را بر انسانی آشکار کنند کاری است شگفت که نتها برای اولیای الهی رخ داده و میدهد.
6-2. پیش‌بینی حضرت عیسی(علیه السلام) از آمدن پیامبری پس از خود با نام و نشان
من مژدهدهنده به رسولىام که پس از من مى‏آید و نامش «احمد» است. پس چون با معجزات، به سوى آنان آمد گفتند: این جادویى آشکار است: «مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتی‏ مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَد». نکتهی افزون بر بازگویی امر خارق عادت، این است که در پی ناتوانی از برابری با آن امور واکنش رودررویان مخالف را نشان داده به اینکه کار تو جادویی آشکار است.
6-3. پیش‌گویی کتاب رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله)
گرچه همهی قرآن کریم، با ادبیاتهای گونهگون آگاهی دادن آدمی به رویدادهای پیش و پس از خود است اما خبر از شکست رومیان در آیندهی آن زمان صدر اسلام در نظر مردم شگفت مینمود. قرآن کریم هم این سخن را با هیمنهای که در گفتار هم رخ نمایان کرده است چنین می فرماید که گویا پیش از این، این کار به وقوع پیوسته است: «غُلِبَتِ الرُّوم: رومیان شکست خوردند.»
6-4. پیش بینی حضرت لوط(علیه السلام) در فریادرسی نهانی خداوند از وی در برابر ناپاکی مردمان
«جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً… إِنَّا مُنَجُّوکَ وَ أَهْلَکَ»: فرشتگان زمانی بر خود لوط فرود آمدند و او اندوهگین شد، مبادا به آنان آزاری رسد که آنها خبر نابودی قومش را به وی دادند.
7. درمان بیماران به‌گونه فراعادی
مداوای بیماری جسمی، امری است که به بدن آدمی مربوط می شود و می بایست از راه انجام فعالیت های پزشکی مداوا شود اما گاه رخ داده که به گونه ای جز امور پزشکی بیماری سلامت خویش را به دست آورده است.در قرآن کریم نیز مواردی هست که این مدعا را گواه است.
7-1. شفای بیماران بی‌علاج
قرآن کریم بارها از شفای بیماران لاعلاج به دست قدرت روح توانمند عیسای مسیح(علیه السلام) آگاهی می‌دهد، که وی کور مادرزاد را بینا می‌کرد و پیسی را درمان می‌نمود.و حتی مردگان را جان می‌بخشید که در جای خود گذشت: «وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَص‏…»
صد هزاران طبِّ جالینوس بود
عیسی قادر بود که از یک دعا
کآن فسوس و اسم اعظم را که من
اکمه و ابرص چه باشد مرده نیز
پیش عیسی و دمش افسوس بود
بی توقف بر جهاند مرده را
بر کر و کور خواندم شد حسن
زنده گردد از فسون آن عزیز
7-2. درمان بیماری از دور
پیراهن یوسف(علیه السلام) و روشنی چشم پدر داستانی است دلانگیز که آغازی امیدبخش برای پیامبری سوختهدل در غم هجران یوسف گم‌گشته‌اش را قرآن کریم به زیبایی به تصویر می‌کشد: «اذْهَبُوا بِقَمیصی‏ هذا فَأَلْقُوهُ عَلى‏ وَجْهِ أَبی‏ یَأْتِ بَصیراً: این پیراهنم را ببرید و آن را بر روى پدرم بیاندازید تا بینا گردد.»، «پس چون بشارت دهنده [به نزد او] آمد، آن [پیراهن‏] را بر رویش افکند و بینا شد.» و بیش از آن، قلبش آرام گرفت.