1.83
3.20
2.24
1.97
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه
نمودار(4-2)بررسی نرخ مردودی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول شماره(4-3) و نمودار شماره(4-2) به مطالعه‌ی نرخ مردودی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 84 تا 89 در پایه های اول تا پنجم ابتدایی به تفکیک پسر و دختر می‌پردازد. در پسران پایه اول نرخ مردودی در سال شروع برنامه(85-84)، 3.72 درصد و در سال پایانی برنامه(89-88)، 2.29 درصد بوده است یعنی 1.43 درصد نرخ مردودی پسران پایه اول در طول برنامه کاهش داشته است. یعنی 1.43 درصد از تعداد مردودین کاسته شده است. بیشترین نرخ مردودی با 7.31 مربوط به سال تحصیلی(87-86) و کمترین آن به میزان 2.29 مربوط به سال تحصیلی(89- 88) است.
در پایه اول دختران، نرخ مردودی، در سال( 85-84)، 3.24 درصد بوده و در سال پایانی دوره مورد بررسی، 2.47 درصد می باشد که 0.77 درصد کاهش را نشان می دهد. یعنی 0.77 درصد از تعداد مردودین کاسته شده است. کمترین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی( 89-88) به میزان 2.35 درصد و بیشترین مقدار آن نیز در سال تحصیلی(87-86) به میزان 5.28 درصد می باشد. گرچه نرخ مردودی در هر دوجنس در طول برنامه روند کاهشی به خود داشته است اما میانگین نرخ مردودی پسران به میزان 4.06 درصد و میانگین نرخ مردودی دختران این پایه به میزان 2.93 درصد در طول سال های اجرای برنامه بوده است. یعنی پسران 1.13 درصد بیشتر از دختران در طول اجرای برنامه مردودی داشته اند.
در پایه دوم پسران نیز نرخ مردودی در سال آغازین برنامه ملی2.53 درصد و در سال پایانی آن 2.29 درصد می باشد. که به مقدار 0.24 درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ مردودی 4.91 درصد مربوط به سال تحصیلی(87-86) و پایین ترین آن 2.29 درصد مربوط به سال تحصیلی(89-88) می باشد.
این نرخ برای دختران پایه دوم هم در سال تحصیلی(85-84) 1.73 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 0.82 درصد است که مقدار 0.91 درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ مردودی در سال تحصیلی(85-84) به مقدار 3.24 درصد و پایین ترین آن با 2.42 درصد مربوط به سال تحصیلی( 89-88) می‌باشد. علیرغم کاهش این نرخ در هر دو جنس، در سال های پایانی نسبت به سال های اولیه اما بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ مردودی پسران(4.06 درصد) نسبت به دختران پایه دوم(2.93 درصد) می باشد. به گونه ای که پسران به میزان 1.13 درصد بیشتر از دختران در این پایه مردودی داشته اند.
در پایه سوم نرخ مردودی پسران در سال مبدأ(85-84)، 1.79 درصد و در سال پایانی(89-88)، 0.87 درصد می باشد که 0.92 درصد روند رو به کاهشی را نشان می دهد. بیشترین نرخ مردودی در پایه سوم پسران مربوط به سال تحصیلی( 87-86) به میزان 2.69 درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( 89-88) به میزان 0.87 درصد می باشد و در مجموع پایه سوم پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ مردودی رو به کاهشی بوده است.
در پایه سوم دختران، در سال 85-84، نرخ مردودی برابر با 94.71 درصد، ودر سال پایانی برنامه(89-88)، برابر با 91.23 درصد می باشد یعنی 3.48 درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ مردودی دختران پایه سوم به میزان 99.15 درصد در سال تحصیلی(88-87 و کمترین آن به میزان 91.23 درصد در سال تحصیلی89-88 بوده است.
گر چه بررسی نرخ مردودی پایه سوم در طول دوره برای هر دو جنسی روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین مردودی پایه سوم پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران 93.61 درصد و برای دختران94.80 درصد می باشد که رقمی حدود 1.19 درصد نرخ مردودی دختران پایه سوم از نرخ ارتقاء پسران پایه سوم بیشتر است.
در پایه چهارم، نرخ مردودی پسران درسال ابتدای برنامه 1.95 درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به 1.22 درصد رسیده است که حدود 0.73 کاهش داشته است. بیشترین نرخ مردودی در سال تحصیلی(87-86) 4.36 درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال پایانی برنامه(89-88) با حدود 1.22 درصد می باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.