در پایه چهارم دختران نرخ مردودی در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 1.07 درصد و 20.89 درصد بوده که به مقدار 19.82 درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار نرخ مردودی به میزان 20.89 درصد در سال تحصیلی(89-88)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( 85-84) به میزان 1.07 درصد می باشد.
نرخ مردودی در طول دوره برای پسران در پایه چهارم روندی نزولی است اما برای دختران روند افزایشی داشته است. بررسی میانگین نرخ مردودی در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران 2.32 درصد و برای دختران 6.53 بوده و4.21 درصد نرخ مردودی دختران بیش از پسران است.
در پایه پنجم پسران، نرخ مردودی در ابتدای دوره 1.57 درصد است ودر سال پایانی دوره به 0.48 درصد نزول یافته است این نر خ 1.09 درصد کاهش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی( 87-86) با میزان 2.53 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(89-88) به میزان 0.48 درصد می باشد.
اما بررسی نرخ مردودی در دختران پایه پنجم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(85-84) 0.87 درصد بوده و در سال پایانی آن(89-88) 5.21 درصد می باشد. و مقدار 4.34 درصد افزایش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ مردودی در سال تحصیلی(89-88) به میزان 5.21 درصد و پایین ترین آن 0.35 درصد در سال تحصیلی(88-87) می باشد.
با مشاهده ی میانگین مردودی دوجنس پایه پنجم در طول برنامه ملی، 1.36 درصد برای پسران و 1.62 درصد برای دختران در می یابیم که نرخ مردودی دختران به میزان ناچیزی در حدود 0.26درصدنسبت به پسران افزایش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ مردودی دختران از پسران بیشتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
میانگین نرخ مردودی پسران و دختران در طول دوره ی مورد بررسی در پایه اول در سال ابتدا(89-88)، برابر با3.49 درصد و در سال پایانی برنامه(89-88)، برابر با 2.35 درصد می باشد. بالاترین میانگین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی87-86، به میزان 5.28 درصد و کمترین آن در این پایه مربوط به سال تحصیلی(89-88)، به میزان 2.35 درصد می باشد.
بررسی میانگین نرخ مردودی پسران و دختران پایه دوم در طول اجرای برنامه ملی آموزش برای همه نشان می دهد که در سال تحصیلی(85-84) به میزان 2.15 درصد و در سال تحصیلی(89-88) به میزان 1.63 درصد بوده است. که حدود 0.52 درصد کاهش نرخ مردودی در پی داشته است.بیشترین این نرخ در سال(87-86) به مقدار 3.24 درصد و کمترین آن در سال(89-88) به میزان 1.63 درصد می باشد.
میانگین نرخ مردودی هر دو جنس در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(85-84) 1.49 درصد و در سال تحصیلی(89-88) 0.65 درصد است که رقمی برابر با 0.84 درصد کاهش نشان می دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(87-86) 1.79 درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(89-88) به مقدار 0.65 درصد می‌باشد. درکل میانگین مردودی پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ مردودی دختران و پسران در پایه چهارم در طول دوره‌ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(85-84) برابر با 1.53درصد و در سال تحصیلی(89-88) برابر با 10.75 درصد می باشد که رقمی برابر با 9.22 درصد افزایش داشته است. بالاترین میانگین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی(89-88) برابر با 10.75 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(85-84) برابر با 1.53 درصد است. درکل این نرخ برای هر دو جنس در طول دوره افزایش داشته است.
میانگین نرخ مردودی دختران و پسران پایه پنجم در طول دوره‌ی مورد بررسی، در سال ابتدا(85-84) برابر با 1.23 درصد و در سال پایانی(89-88) برابر با 2.75 درصد بوده است. که رقمی برابر با 1.52 درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ مردودی برای این پایه در سال تحصیلی(89-88) با مقدار 2.75 درصد و کمترین آن با 0.53 درصد در سال تحصیلی( 88-87) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ مردودی برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ مردودی به دست آمده از کلیه پایه‌ها در طول دوره نوساناتی دیده می‌شود. بیشترین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی(89-88) برابر با 3.62 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(88-87) برابر با 1.83 درصد می باشد. میانگین نرخ مردودی در طول دوره رقمی برابر 1.65 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ مردودی تمام پایه‌ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با 2.56 درصد است. در پسران میانگین این نرخ 2.50 و در دختران 2.64 است که با چشم پوشی از مقدار ناچیز 0.14 درصد می‌توان ادعا کرد که این نرخ در هر دوجنس برابر است. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ مردودی در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی و سال‌های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.
جدول شماره(4-3)
بررسی نرخ ترک تحصیل برحسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های 89-88 مقطع ابتدایی استان ایلام
نرخ ترک تحصیل
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
89-88
88-87
87-86
86-85
85-84