دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، دیوان حافظ

6-«دلم از پرده بشــد حـافظ خوش گــوی کجاست تا به قــول و غــزلش ســـاز و نـــوایی بکنیم»
(همان، ص 514)
7- « نکته دانی بذله گـو چـون حافظ شیرین سخن بخشش آمـوزی جهـــانافروز چون حاجی قوام»
(همان، صفحات 418 و 50)
9و8- « ز چنگ زهره شنیدم که صبحـدم میگفت غلام حافـظ خــوش لهجــــهی خـــوش آوازم»
(همان، ص 453)
10- در چند غزل از جمله غزلهای 40، 61و 113 به ترتیب در صفحات 59، 86 و 153 از دیوان خویش به این لقب اشاره نموده است:
«گذشت بر مــن مسکیــن و با رقیبــــان گفت دریـــغ حافظ مسکین مـــن چــــه جانی داد»
(همان، ص 153)
11-«خسروا حافظ درگـــاه نشین فاتـحه خواند وز زبـــــان تـــــو تمنّــای دعــــــایی دارد»
(همان، ص 166)
12- این شعر در مقطعات حافظ جای دارد و دارای 4 بیت است که در آن از تقدیر آسمانی که بر جدا شدن از خویشان میباشد، سخن گفته و در بیت آخر به عربی جدایی برادر از برادرش را آورده است. (ر.ک به دیوان حافظ، تصحیح لیمودهی، 1379، ص 353)
13- عسس: به فتح اوّل و دوّم، پاسبانان و شبگردان، جمع عاس.
14- کروپسکایا: «نادژدا کروپسکایا (1939- 1869) مبارز و معلم بزرگ شوروی، از آغاز جوانی به نهضت اجتماعی روسیه پیوست و در جریان فعالیتهای شوروی در سال 1894 با لنین در پطرزبورگ آشنا شد و در سال 1896 پس از بازداشت و تبعید لنین او نیز توقیف گشته و به تیعید گاه لنین اعزام شد و در همین هنگام بود که آنها با یکدیگر ازدواج کردند. از سال 1917 پس از پیروزی، حود را وقف آموزش و پرورش کرد. به پاس خدمات گرانبهای وی، دولت شوروی جایزهی فرهنگی کروپسکایا را پدید آورد که در سال 1972 « سپاه دانش ایران » برندهی این جایزه شد.» (اسعد،1360، ص532)
15- زبانهای اورال – آلتائیک: مجموعه زبانهایی است که متکلمانش از بین کوههای اورال و آلتای (در شمال ترکستان) برخاستهاند و در اعصار مختلف به نقاط گوناگون، مهاجرت کردهاند و شامل زبانهای فنلاند و مجارستان (اورالیک) و زبانهای ترکی، مغولی، منچو تونقوز( آلتائیک) میباشند. (کلمهی “آلتای” معادل ” آلتین داغلاری” به معنی کوههای طلایی است.)
16- مورفولوژی: تحقیق در ساخت و شکل ظاهری کلمات
17- از کوراوغلی: از«کوراغلی » تعلیم بگیر و شمشیر بزن (مبارزه کن)
18- شاختایی: نام آهنگی مقامی در موسیقی ایل و نیز نام قالب شعری است در قشقایی که هر مصراع آن پانزده هجا دارد و منسوب است به شاه اسماعیل اول معروف به شاه ختا. این قالب شعر در ظاهر از نظر قافیه و دیگر جهات مانند غزل فارسی است و آذریها به آن غزل میگویند.(نادری دره شوری، 1379، ص 34).
19- البته مرحوم شهبازی در کتاب “قشقایی شعری” در این مورد نوشته است: «مأذون در قطعه شعری که به مناسبت تدوین اشعارش سروده، خود را چنین معرفی میکند: