دانلود پایان نامه ارشد با موضوع باورهای عامیانه، تحلیل و بررسی

5-1-5-3-7- خضر پیامبر 197
5-1-5-3-8- حضرت موسی(ع) 197
فصل ششم: نتیجه گیری، پیشنهادها، فهرست منابع و جدول آوانگاری
6-1- نتایج حاصل از بحث 199
6-2- پیشنهادها 201
6-3- فهرست منابع و مآخذ 202

چکیده
مقایسهی محتوایی و ساختاری اشعار حافظ شیرازی و مأذون (شاعر دوزبانهی ترکی و پارسیسرا)
به وسیلهی:
سارا کاووسی
چکیده
دیوان غزلیّات حافظ شیرازی از جمله کتاب هایی است که به خاطر داشتن بار معنایی فراوان ، اثری ماندگار در تاریخ ادب و فرهنگ ایران و ایرانی به شمار می رود و میراثی باارزش است که در اعتلای فرهنگ قومی و ملّی سرزمین مان نقشی به سزا ایفا نموده و حتّی در مواقعی سبب آشنایی اقوام و ملل دیگر با سرزمین ایران و داشته ها و باورهای فرهنگی اش گردیده است . این اثر که بارها مورد واکاوی ساختاری و محتوایی محققین قرار گرفته از جنبه های مختلفی قابل بررسی ، مقایسه و موازنه با آثار منظوم دیگر می باشد . به همین جهت رساله ی پیش رو با عنوان ” مقایسه ی ساختاری و محتوایی اشعار حافظ شیرازی و مأذون ( شاعر دو زبانه ی ترکی و پارسی سرا ) ” ، در شش فصل تدوین و تنظیم گردیده است که در فصل اوّل( کلیّات ) مانند همه ی پایان نامه ها به اهداف تحقیق ، بیان مسأله، پیشینه و روش تحقیق پرداخته ایم. در فصل دوّم تاریخچه ای کوتاه از ادبیات تطبیقی، تعریف و اهمیت آن آمده است . فصل سوّم مربوط به احوال و زندگی نامه ی دو شاعر می باشد که در اثنای آن به مواردی همچون : نام، تاریخ ولادت، نسب و خاندان ، اوضاع اجتماعی – سیاسی عصر آن دو، آثار بر جای مانده و وفات و مدفن آن ها اشاره نموده ایم و در پایان مقایسه ای کوتاه از زندگی هر دو ارایه داده ایم . در فصل چهارم نیز مقایسه ی ساختاری میان سروده های حافظ و مأذون را با تکیه بر مواردی همچون : قالب های شعری ، سبک دوره و شخصی ، واژه های کلیدی در دیوان دو شاعر ، بیان و بدیع در سروده های دو شاعر و کاربرد موسیقی و انواع آن ، انجام داده ایم .در فصل پنجم که مقایسهی محتوایی سروده‌های دو شاعر است، محتوای تعلیمی، دینی، غنایی، اصطلاحات و باورهای نجومی و تجلّی اسطوره که به سه دستهی اساطیر تاریخی- حماسی، غنایی و دینی- مذهبی تقسیم شدهاند، در سروده‌های دو شاعر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند و نمونههای مشترکی از دیوان دو شاعر در موارد یاد شده از طریق شواهد شعری ذکر گردیدهاند. فصل ششم و آخر این پایان نامه نیز مانند همهی پایاننامهها شامل بخشهای نتیجهگیری، پیشنهادها و فهرست منابع میباشد و از آن جا که بیشتر سروده‌های مأذون که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، به زبان ترکی بوده و آوانویسی آنها در متن صورت گرفته، جدولی با عنوان جدول آوانگاری حروف و واژههای ترکی در پایان این پژوهش، قرار داده شده است.
واژگان کلیدی: حافظ، ساختار، سروده، مأذون، محتوا، مقایسه.
مقدمه
تحقیق و تحلیل آثارگران سنگ ادبی که یا به طور شفاهی در گنجینهی ذهن و زبان مردم ادب دوست و ادبپرور سرزمین آریایی ثبت و ضبط گردیده و یا به صورت مکتوب در خانهها و کتاب خانههای این مرز و بوم نگهداری میشود، همواره از ارزشی فراوان برخوردار بوده و هست. یکی از این گنجینههای منظوم، دیوان پربار شاعر پرآوازهی شیرازی، حافظ است که حقّی سترگ بر گردن ادبیات به ویژه شاعران زمان خویش و عصر پس از خود دارد. کلام شیوا و دلپذیر وی آن گاه که با صناعات زیبای ادبی آمیخته گردیده، روحی آسمانی در کالبد واژگان زمینی دمیده و هر شنوندهی صاحب ذوقی را به وجد میآورد. او که سراینده و پدید آورندهی غزل عاشقانه- عارفانه است، آن چنان محبوبیّت و شهرتی دارد که شاعران فراوانی را به تقلید از سخن لطیف و سلیس خویش، وا داشته است و بیگمان یکی از مهمترین و برجستهترین ویژگیهای منحصر به فرد شعر حافظ این است که سبک وی در غزل، بیشترین تأثیر را در شعر شاعران پس از خود نهاده و از این جهت با هیچ یک از دیگر شاعران پارسیگوی قابل مقایسه نیست، به طوری که در شعر شاعران قرن نهم تا شعر شاعران معاصر، کم و بیش نشانهای از سبک غزلهای وی به چشم میخورد. شایان توجه است که شاعران، پیروی از سخن سرایی حافظ را نه تنها عیب و نقص نمیشمرند بلکه بسیارند شاعرانی که به تقلید و شبیهسازی سخن خود با حافظ افتخار میکنند.
یکی از این شاعران، مأذون قشقایی است که در جامعهای ایلی زندگی کرده امّا سروده‌های عاشقانه و ترانههای دلپذیری را پیشکش مردمان ایل نموده که حتّی پس از گذشت سالیان دراز، در سینهی دوستداران زبان و فرهنگ ترکی محفوظ مانده و گاه گاه به مناسبتهای مختلف بر زبانشان جاری میشود.
مأذون شاعری است ایلیاتی که در جای جای دیوانش از عشق و مرگ، خوبی و بدی، اجتماع و سیاست، طبیعت و بهار و … سخن رانده و در برخی مضامین مانند محتوای تعلیمی، غنایی، دینی و قرآنی، باورهای عامیانه، مدح و رثا و باورهای نجومی از سروده‌های حافظ بهره گرفته است.
اشعار این شاعر ترک زبان به عنوان یک میراث فرهنگی از اسلاف به اخلاف رسیده امّا غبار فراموشی بر چهرهی لطیف سروده‌هایش نشسته و باعث گردیده در جامعه‌ی ادبی ایران ناشناس باقی ماند. بنابراین انجام پژوهشهایی در زمینهی شناسایی و معرفی شاعران و ادیبانی همچون مأذون که آثاری به نظم و نثر از خود بر جای نهادهاند، جهت اعتلای زبان و فرهنگ ترکی لازم و ضروری است.

                                                    .