دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، نظارت و کنترل

گفتار دوم : مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات
مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از : تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و عنوان یک قاضی به عهده دارد .
مسأله قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته ، همیشه از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده است، چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می نماید . اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است ؟ واضح است قاضی با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین ، حافظ آن ها به شمار می رود . به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد .
البته باید متذکر شد که مانند هر جامعه دیگری، امکان دارد در میان جامعه قضات نیز معدود افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج گردند، در این صورت نه تنها باعث لکه دار شدن جامعه قضات میشوند، بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادی است. از این رو طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی، لازم و ضروری است .
بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلف آنان ، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن ، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته اند و در مقابل تخلف نیز شدیداً مجازات شده اند.
الف : دادسرای انتظامی قضات
دادسرا در اصطلاح حقوق، عبارت است از سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است. در این مبحث مراد و منظور از دادسرای انتظامی قضات سازمانی است که وظیفه و اختیارات بازرسی و کشف تخلفات و تعقیب انتظامی قضات ونظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی و ……. را بر عهده دارد. ریاست دادسرا با دادستان بوده که به تعداد کافی معاون و دادیار در اختیار دارد .
وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات؛
به استناد ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی به شرح ذیل است :
1 ) بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه؛
1 ) نظارت مستمر بر عملکرد قضات ، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان؛
1 ) پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی؛
1 ) پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه؛
1 ) پیشنهاد جابه جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصدو شصت و چهارم (164) قانون اساسی؛
1 ) بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب در خواست رئیس قوه قضائیه؛
1 ) سایر وظایف به موجب قوانین خاص.
سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات
مقررات راجع به صلاحیت دادسرا هرچند در ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی در هفت بند احصاء شده، لیکن مانع از آن نیست که از قوانین خاص مرتبط با صلاحیت دادسرای انتظامی صرفه نظر کنیم، زیرا بند 7 ماده 11 از قانون مزبور به صراحت استناد به دیگر قوانین خاص را تجویز نموده که به اختصار بیان می گردد.
1-1) ماده 18 از نظام نامه اداره نظارت مصوب 1316
2-1) مواد 5 و 6 از نظام نامه تفتیش قضائی و اداری مصوب 15/1/1310
3-1) ماده 269 اصلاحی مورخ 27/11/1380 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366
ب : دادگاه عالی انتظامی قضات

                                                    .