90.09
92.59
91.74
78.59

جدول(4-4)، نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی، نسبت اتلاف و ضریب کارایی را برای کل دانش آموزان دختر و پسر در سطح مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام در طول سالهای 1384 تا 1389 را نشان می‌دهد. طبق این جدول نرخ ماندگاری در سال ابتدای دوره مورد بررسی، 80.59 درصد است که بالاترین نرخ در طول دوره نیز محسوب می شود و در سال پایانی دوره، با کمترین میزان در کل دوره، 59.77 درصد وجمعاً رقمی برابر با 20.81 درصد این نرخ کاهش داشته است. میانگین کل دوره 70.51 درصد بوده و نرخ ماندگاری از ابتدا تا انتهای دوره روندرو به کاهشی را طی نموده است. برای این شاخص هدفی در نظر گرفته نشده است.
شاخص درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، درطول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا 79درصد و در سال پایانی به 80.19 درصد صعود نموده است. یعنی 1.19 درصد افزایش داشته است. پایین ترین و بالاترین مقدار این نرخ به ترتیب در همان سال های آغازین و پایانی دوره می باشند. میانگین در کل دوره برابر با 79.37 درصد است و در مجموع درصد فارغ التحصیلی در کل دوره روندی افزایشی داشته است. و سالانه تقریباً 20 درصد از دانش آموزان پایه پنجم فارغ التحصیل نمی شوند. برای این شاخص نیز هدفی تدوین نشده است.
نسبت اتلاف که از مهمترین شاخص های کارایی درونی است، در ابتدای دوره نرخی معادل 1.14 درصد و در انتهای دوره 1.09 درصد داشته است. که با اختلاف ناچیز 0.05 درصدی روند نزولی داشته است. که احتمالاً برای آن چاره جویی هایی صورت گرفته است که از اتلاف جلوگیری شده است. بیشترین میزان آن با 1.45 درصد در سال تحصیلی(86-85) و کمترین آن با 1.08 در سال تحصیلی(88-87) می‌باشد. میانگین در کل دوره نیز 1.17 درصد می باشد. هدفی از سوی سازمان آموزش و پرورش استان در برنامه ملی آموزش برای همه برای این شاخص منظور نشده است تا بتوان با آن قیاس کرد.
ضریب کارایی که در واقع همان برآورد کارایی درونی است، در طول دوره مورد بررسی محاسبه شده که در سال ابتدای دوره به میزان 87.34 درصد و در سال پایانی به 91.74 درصد رسیده است. گر چه 12.66 درصد از کارایی درونی در سال ابتدا و 8.26 درصد از کارایی درونی در سال پایانی کاسته شده است اما کارایی درونی کل دوره با اختلاف 4.4 درصدی روندی صعودی داشته است. بیشترین میزان کارایی درونی مربوط به سال تحصیلی(88-87) با میزان 92.59 درصد و کمترین آن به میزان73.22 درصد مربوط به سال تحصیلی(86-85) بوده و میانگین دوره در این شاخص 78.59 درصد می باشد. برای این شاخص هدفی منظور نشده است تا بتوان این میانگین را با آن مقایسه کرد.
جدول شماره(4-5)
بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های 84 تا 89
سال
پایه
85-84
86-85
87-86
88-87
89-88
میانگین دوره
هدف برنامه
اول