پ. ارزشهای بیانی :
جدول4-2-4:گفتمان های اشاره شده مورد4
گفتمان حاکم بر جامعه-گفتمان خودمدرن
گفتمان غرب
آزادی
استقلال
وحدت ویک پارچگی
آزادی بیان
انتخابات
آزادی مطلق
آزادی پوشش ویا هر کس هر حرفی دارد به زبان آورد که از اساس اشتباه است.
ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند ؟
الف.ارزش های تجربی:در خلال متن فرد برای درابهام گذاشتن برخی جنبه ها وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع ازجملات کلی وانتزاعی وفرایند اسم سازی در متن استفاده کرده است.به مورد زیر به عنوان نمونه توجه کنید:«افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند به منظور یکپارچه سازی ووحدتی که باید دریک جامعه حاکم باشد باید بگونه ای عقاید خود رابیان کنند در عین حال که جامعه به سمت هدف خود حرکت می کندباعث خللی در نظام نشود».وبدین گونه خواسته بدون اینکه توضیح صریح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادی برای خوننده توجیه کند.
ب.ارزشهای بیانی :استفاده از افعال زمان حال برای بیان نظرات خود: (می شود، می روند، می کند، می رسد، نشود،می خواهد،می توانیم،هستند،می توانیم،…)
پ.ارزش های رابطه ای :درمتن اکثرجملات بصورت خبری هستند.نکته مهم استفاده زیاد از کلمه باید است که نشان دهنده ادعای اقتدارفرد است به بیانی دیگر فرد می خواهد مقتدرانه نظرش رابیان دارد:«…هرنظردرباره آزادی باید درزمان خود ابراز شود…»
تفسیروتبیین : ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکور از یک طرف دانش آموز از زبان یا گفتمان خود(اسلام سیاسی) به بیان معنای آزادی می پردازدوازگفتمان غرب به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد معنای خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خود یعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.
در این رخداد ارتباطی همانطور که در قسمت توصیف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان اسلام سیاسی ) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت خود از گفتمان غرب به عنوان غیر استفاده میکند وبا به حاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود را ازآزادی ارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان غرب ،آزادی مطلقی است که این گفتمان طرفدارآن است :«دریک جامعه اسلامی آزادی که وجود دارد باآزادی که دریک جامعه ای که حکومت غیر اسلامی درآن حاکم است بسیارمتفاوت است .برخی گمان می کنند آزادی یعنی هر کس مختار باشد هر پوششی را که می خواهد به تن کند یا هر حرفی را که در فکر دارد به زبان بیاورد این گونه طرز فکر از اساس اشتباه است».بدین ترتیب با به حاشیه بردن گفتمان غیر نویسنده به باز تعریف آزادی از گفتمان خود می پردازد که در این باز تعریف بر آزادی بیان واستقلال،حکومت اسلامی،وحدت ویکپارچگی تاکید می شود که حدود آن توسط گفتمان حاکم در جامعه مشخص می شود.نکته مهم در خلال متن این است که باآنکه نویسنده از گفتمان حاکم برجامعه دفاع می کند ولی بر آن جنبه از آزادی که از نظرگفتمان حاکم مهمترین جنبه آزادی است (آزادی درونی) بطور صریح اشاره نمی کند .از اینجا می توان نتیجه گرفت که کتب درسی در تفهیم این جنبه از آزادی به دانش آموز موفق عمل نکرده است.از میان جنبه های مختلف آزادی بنا برنظریه برلین در این رخداد ارتباطی برآزادی مثبت پرداخته شده است .وبیشترین تاکید بر آزادی اجتماعی است.
مورد پنج:
مکان :دبیرستان فرهنگ 24/9/93 جنسیت:زن
«درواقع آزادی برای من بیشتربه معنای آزادی بیان ،حق رای وگاهی اعتراض به اون.همینطور اختیارزندگی هرکس رو خود آن انسان داره ونباید کسی درآن دخالت کنه .مردم باید به نظر هم احترام بگذارند.توکتابهای درسی آزادی حدوحدود داره وبرای آزادی محدودیت قائل میشن وطبق معیارهای جامعه گزینه هایی درنظر می گیرن وانسان رومجبور به انتخاب ازبین اون گزینه ها می کنن ودلیل اون هم جلوگیری ازبی قانونی می دونن.شاید این دلیل تاحدی درست باشه اما باعث سوء استفاده بسیاری ازانسانها میشه.حتی باوجود محدودیت ها یی که برای آزادی افرادجامعه درنظرگرفته میشه کسانی که علاقه به کلاه برداری یااذیت دیگران دارن راهی برای دورزدن قانون پیدا می کنن.پس فرهنگ سازی موثرترازمحدود کردن آزادیه».
مرحله توصیف
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند؟
ارزش های تجربی:آنچه که در نگاه اول دراین متن جلب توجه می کند استفاده از برخی کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:(آزادی بیان،حق رای دادن،اعتراض،اختیار زندگی ،محدودیت،اذیت دیگران،فرهنگ سازی وبی قانونی)
تضاد معنایی : درخلال متن دوگفتمان را می توان تشخیص داد :گفتمان خود مدرن،گفتمان حاکم در جامعه که گفتمان آخرگفتمان غیرِ گفتمان خود است که ارزشهای متضادی به هر یک از آنها نسبت داده می شود :
گفتمان خود مدرن گفتمان حاکم بر جامعه
آزادی بیان محدودیت آزادی