دانلود پایان نامه درباره آزادی اجتماعی، تعریف آزادی

مرحله توصیف
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند؟
الف.ارزش های تجربی: آنچه که در نگاه اول دراین متن جلب توجه می کند استفاده از برخی کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:
«زور،چادرسرکردن،آزادی بیان،آزادی پس ازبیان،اندیشه ها،ارزش ،احترام وپتک».
تضاد معنایی : درخلال متن دو گفتمان را می توان تشخیص داد :گفتمان خودمدرن ،گفتمان حاکم در جامعه ، گفتمان حاکم برجامعه غیرِ گفتمان خود است که ارزشهای متضادی به هر یک از آنها نسبت داده می شود :
گفتمان خود مدرن گفتمان حاکم بر جامعه
آزادی اندیشه ها زور
ارزش اجبار
احترام امرونهی
آزادی بیان آزادی پس ازبیان
کلمات واجد کدام ارزشهای بیانی هستند؟
جدول4-2-7:گفتمانهای اشاره شده مورد7
گفتمان خودمدرن
گفتمان حاکم بر جامعه
آزادی بیان
آزادی پس ازبیان
احترام وارزش قائل بودن برای اندیشه
زور
امرونهی واجبار
ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند ؟
الف.ارزش های تجربی:در خلال متن فرد برای درابهام گذاشتن برخی جنبه ها وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع ازجملات کلی وانتزاعی وفرایند اسم سازی در متن استفاده کرده است.بطورمثال:«…آزادی نه به زورچادرسرکردن نه به زورچادر ازسربرداشتن».وبدین گونه خواسته بدون اینکه توضیح صریح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادی برای خوننده توجیه کند.
ب.ارزشهای بیانی:استفاده از افعال زمان حال برای بیان نظرات خود (است،نیست،بشود،گذاشته شود…)اینگونه فردخواسته است که نشان دهد حرف هایش حقیقت محض است.
پ.ارزش های رابطه ای:درمتن همه جملات بصورت خبری هستند :«آزادی یعنی اندیشه های ما موردارزش واقع بشه وبهش احترام گذاشته بشه».که نشان ازادعای حقیقت محض بودن آنهاست.
تفسیر وتبیین:
ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکوردانش آموز از زبان یا گفتمان خود به بیان معنای آزادی می پردازدوازگفتمان حاکم بر جامعه به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد برداشت خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خود یعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.
تفسیروتبیین:در این رخداد ارتباطی دانش آموز از زبان خود (گفتمان خود ) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت از گفتمان حاکم بر جامعه به عنوان غیراستفاده میکند وباحاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود ازآزادی راارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان حاکم بر جامعه را محدودیتها و اجبار هایی می داند که این گفتمان برآزادی اعمال می کند .بدین ترتیب با به حاشیه بردن گفتمان غیر، نویسنده به باز تعریف آزادی از گفتمان خود می پردازد که در این باز تعریف بنابرنظریه برلین بر جنبه ای از آزادی مثبت (آزادی اجتماعی)اشاره می شود اما تاکید اصلی برآزادی منفی است که از دیدگاه نویسنده گفتمان حاکم درصدد محدود کردن آن است.

                                                    .