دانلود پایان نامه درباره ارزش های دینی، آزادی اجتماعی

تضاد معنایی : درخلال متن دو گفتمان را می توان تشخیص داد :گفتمان خود که همان گفتمان حاکم در جامعه (اسلام سیاسی)وگفتمان غرب که گفتمان غیر است که ارزشهای متضادی به آن نسبت داده می شود :
گفتمان اسلام سیاسی گفتمان غرب
آزادی درچهارچوب سکولار،بی دین
حفظ ارزش های زندگی نفی ارزش های دینی
نرفتن زیر بارظلم خوهای حیوانی
ب. ارزش های رابطه ای :فرد با سخن گفتن از امام حسین(ع) می خواهد رابطه ای همدلانه با خواننده برای پذیرش افکارش ایجاد کند:«مثل امام حسین که باقیام خود معنای درست آزادی رابه جهان ثابت کرد».
پ.ارزشهای بیانی :
جدول4-2-6 :گفتمان های اشاره شده مورد6
گفتمان خود(اسلام سیاسی)
گفتمان غرب
آزادی درچهارچوب
نرفتن زیر بارظلم
معنای درست آزادی
حفظ ارزش های زندگی
بی دین
نفی ارزش های دینی
خوی حیوانی
ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند ؟
الف.ارزش های تجربی:در خلال متن فرد برای درابهام گذاشتن برخی جنبه ها وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع ازجملات کلی وانتزاعی وفرایند اسم سازی استفاده کرده است.به مورد زیر به عنوان نمونه توجه کنید:«آزادی خود چهارچوبی دارد درغیراین صورت معناپیدانمی کند».وبدین گونه خواسته است بدون اینکه توضیح صریح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادی برای خوننده توجیه کند.
ب. ارزشهای بیانی:بیشتر افعال بکاررفته درمتن مصاحبه افعال زمان حال هستند: «دارد،نمی کند،است ،کند…».اینگونه فرد خواسته نشان دهد نظرش حقیقت محض است.
پ. ارزش های رابطه ای :درمتن همه جملات بصورت خبری هستند :«آزادی درجوامع غربی وسکولاربی دینی ونفی ارزش های دینی است».این امر نشان دهنده ادعای اقتدارفرد است به بیانی دیگر فرد می خواهد مقتدرانه نظرش رابیان دارد.
تفسیر وتبیین:
ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکور از یک طرف دانش آموز از زبان یا گفتمان خود(اسلام سیاسی) به بیان معنای آزادی می پردازد وازگفتمان غرب به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد معنای خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خودیعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.در این رخداد ارتباطی همانطور که در قسمت توصیف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خود ) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت خود از گفتمان غرب به عنوان غیراستفاده میکند وبا به حاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود را ازآزادی ارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان غرب ،نفی ارزش های دینی وتاکید برخوی حیوانی دراین گفتمان می داند.بدین ترتیب با به حاشیه بردن گفتمان غیر نویسنده برتعریف آزادی در گفتمان اسلام سیاسی تاکید می کند وخواستارحراست ازارزش های دینی ومحدودیت آزادی است.بنابرنظریه برلین دراین رخداد ارتباطی برجنبه ای ازآزادی مثبت آن هم آزادی درونی واخلاقی تاکید می شود.همچنین برآزادی اجتماعی نیز اشاراتی شده است.
مورد هفت:
مکان:دبیرستان فرهنگ زمان:24/10/93 جنسیت:زن
«به نظرمن آزادی بیان مهمه وازآن مهمترآزادی پس از بیان.آزادی نه به زور چادر سرکردن ونه به زورچادر ازسربرداشتن.آزادی یعنی یک پتک بالاسرمون نباشه که این کار روبکن یا اون کاررونکن آزادی یعنی اندیشه های مامورد ارزش واقع بشه وبهش احترام گذاشته بشه».

                                                    .