دانلود پایان نامه درباره ارزش های دینی، آزادی اجتماعی

اختیار زندگی هر کس راخود انسان دارد مجبور به انتخاب ازبین گزینه های جامعه
ب. ارزش های رابطه ای :فرد با بیان اینکه همه باید به زندگی وحریم خصوصی افراد احترام بگذارند می خواهد رابطه ای همدلانه با خواننده برای پذیرش افکارش ایجاد کند:«..اختیار زندگی هرکس را خود آن انسان دارد ونباید کسی در آن دخالت کند ومردم باید به نظر هم احترام بگذارند».
پ. ارزشهای بیانی:
جدول4-2-5 :گفتمان های اشاره شده مورد5
گفتمان خودمدرن
گفتمان حاکم بر جامعه
آزادی بیان
آزادی اعتراض
احترام به زندگی خصوصی افراد
محدودیت آزادی
اجبار
آیا درمتن از استعاره استفاده شده است؟به این عبارت توجه کنید:«درواقع آزادی برای من بیشتر بصورت آزادی بیان وحق رای دادن وگاهی اعتراض به آن». به نظر می رسد هدف نویسنده از بیان اعتراض همان اعتراض به انتخابات اخیر می باشد.
ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند ؟
الف.ارزش های تجربی:در خلال متن فرد برای درابهام گذاشتن برخی جنبه ها وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع ازجملات کلی وانتزاعی وفرایند اسم سازی در متن استفاده کرده است.بطورمثال:«…حتی با وجود محدودیت هایی که برای آزادی افراد جامعه درنظرگرفته می شود کسانی که علاقه به کلاه برداری یا اذیت دیگران دارند راهی برای دور زدن قانون پیدا می کنند پس فرهنگ سازی موثرترازمحدود کردن آزادی است».وبدین گونه خواسته بدون اینکه توضیح صریح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادی برای خواننده توجیه کند.
ب.ارزشهای بیانی:استفاده از افعال زمان حال برای بیان نظرات خود (میرسد،هستند،می کنند،دارد،می شوند،می گیرند،گرفته می شود…).
پ.ارزش های رابطه ای :درمتن اکثرجملات بصورت خبری هستند :«…آزادی حد وحدودی داردوبرای آن هم محدودیت قائل می شوندوطبق معیارهای جامعه گزینه هایی در نظر می گیرند وانسان رامجبور به انتخاب از بین آن گزینه ها می کنند ».نکته مهم استفاده زیاد از کلمه باید است که نشان دهنده ادعای اقتدارفرد است به بیانی دیگر فرد می خواهد مقتدرانه نظرش رابیان دارد:«اختیار زندگی هر کس را خود آن انسان دارد ونباید کسی درآن دخالت کندومردم باید به نظر هم احترام بگذارند…».
تفسیروتبیین :
ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکور از یک طرف دانش آموز از زبان یا گفتمان خودمدرن به بیان معنای آزادی می پردازدوازگفتمان حاکم بر جامعه به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد معنای خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خود یعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.در این رخداد ارتباطی همانطور که در قسمت توصیف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خودمدرن) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت خود از غیر(گفتمان حاکم بر جامعه )استفاده میکند وبا به حاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود را ازآزادی ارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان حاکم بر جامعه را محدودیتها یا اجبارهایی می داند که می تواند نتایج ناگوار برای جامعه داشته باشد:«باید در نظر داشت که حتی با وجود محدودیت هایی که برای آزادی افراد جامعه درنظرگرفته می شود کسانی که علاقه به کلاه برداری یا اذیت دیگران دارند راهی برای دور زدن قانون پیدا می کنند پس فرهنگ سازی موثرترازمحدود کردن آزادی است».بدین ترتیب با به حاشیه بردن گفتمان غیر نویسنده به باز تعریف آزادی از گفتمان خود می پردازد که در این باز تعریف بر آزادی بیان وحق رای واعتراض به آن واحترام به حریم خصوصی افراد تاکید می شود .
از میان جنبه های مختلف آزادی درنظریه برلین در این رخداد ارتباطی برآزادی منفی پرداخته شده است وبیشترین تاکید بر آزادی فردی واحترام به حریم خصوصی افراد است.درعین حال ازدو جنبه مختلف مثبت آزادی ( اجتماعی-اخلاقی ودرونی)به آزادی اجتماعی نیزاشاره شده است.
مورد شش:
مکان :دبیرستان فرهنگ زمان :24/10/93 جنسیت:زن
«آزادی خود چهارچوبی دارد درغیراین صورت معناپیدا نمی کند.آزادی درنگاه جوامع غربی وسکولار،بی دینی ونفی ارزش های دینی است. ازنظر آنها انسان وقتی آزاد است که با خوهای حیوانی زندگی کندوآن ها رادرزندگی پیاده کند.درصورتی که معنای آزادی چیزی متفاوت است.انسان وقتی آزاد است که زیربارظلم نرود وباحفظ ارزش ها زندگی رابه میل خود درچهارچوب سپری کند.مثل امام حسین که باقیام خود معنای درست آزادی رابه جهان ثابت کرد».
مرحله توصیف:
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند؟
الف.ارزش های تجربی: آنچه که در نگاه اول دراین متن جلب توجه می کند استفاده از برخی کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:
(آزادی ،چهارچوب،سکولار بی دین،نفی ارزش های دینی ،خوهای حیوانی،زیربارظلم ، امام حسین ومعنای درست آزادی)

                                                    .