دانلود پایان نامه درباره تحلیل انتقادی گفتمان، نظام های ارزشی

فاعل ها
تجربی
رابطه ای
بیانی
دانش/اعتقادات
روابط اجتماعی
هویتهای اجتماعی
علاوه برموارد ذکرشده ،ویژگی صوری ممکن است دارای ارزش پیوند دهنده باشد وبخشهای مختلف یک متن را به هم پیوند دهد.(فرکلاف،1379 :172-171-170-169)
فرکلاف جهت تشریح بهتر مرحله توصیف درفرایند تحلیل انتقادی گفتمان ،سوالاتی را مطرح می کند .(نگاه کنید به بخش دوم وسوم فرکلاف1379 ):این پرسشها جهت نشان دادن نحوه بکارگیری ارزشهای فوق الذکر(تجربی،رابطه ای،بیانی وپیوندی) ومشخص ساختن ویژگی های صوری متنی که تحلیل می کنیم بسیار موثر خواهد بود:
1.کلمات وواژگان واجد کدام ارزشهای تجربی هستند؟
آن جنبه از ارزش تجربی که فرکلاف بیش از همه مورد توجه قرار داده است این است که چگونه تفاوتهای گفتمانی (ایدئولوژیک)بین متون در بازنمایی های مختلفی که از جهان ارائه می دهند،در واژگان آنها رمز گذاری می شود.
طرح های طبقه بندی:طرح های طبقه بندی در انواع مختلف گفتمانها ممکن است به لحاظ کمی متفاوت باشند،بدین مفهوم که جنبه های خاص واقعیت را به درجات مختلف در قالب کلمات عرضه کنند،یعنی با تعداد کمتر ویا بیشتری از کلمات.گاه ماشاهد،عبارت بندی افراطی،هستیم که ممکن است نشان گر این نکته باشد که اینجا کانون مبارزه است.
روابط معنایی:ارزش عطف توجه متناوب به متن ونوع گفتمان همچنین در مورد روابط معنایی بین کلمات نیز مصداق دارد.ممکن است رابطه هم معنایی درمتن بین کلماتی برقرار شود که درهیچ یک ازانواع گفتمانها هم معنا نباشند.در مواردی دیگر،یک متن ممکن است مستقیما از روابط معنایی ایجاد شده در یک نوع گفتمان استفاده کند.روابط معنایی اصلی عبارتند از:هم معنایی،شمول معنایی، تضاد معنایی وهم آیی یا هم نشینی.
هم معنایی:یافتن هم معنای مطلق دشوار است.از این رودرعالم واقع،درپی روابط هم معنایی تقریبی بین کلمات هستیم.یک آزمایش ابتدایی برای هم معنایی این است که ببینیم آیا کلمات را میتوان تنها باتاثیراندک برروی معنا بجای یکدیگربکار برد.
شمول معنایی:موردی است که در آن معنای یک کلمه در بطن معنای کلمه ای دیگرجای دارد.
تضادمعنایی:همان ناسازگاری معنایی،مثل مرد و زن
هم آیی یا هم نشینی:در مواردی مورد توجه هست که در یک گفتمان خاص به منظوری خاص ازآن استفاده شود.
2.کلمات وواژگان واجد کدام ارزش های رابطه ای هستند؟
حسن تعبیر:درمورد کلمه ای بکار می رود که بمنظور اجتناب از ارزشهای منفی جانشین کلمه ای متعارفتریا آشناتر می شود.
رسمی بودن:رسمی بودن موقعیت چنین اقتضا می کند که روابط اجتماعی نیز رسمی باشند واین امر در واژگان آشکار است.به گونه ای که بطور یکدست از انتخابهای رسمی تری در عوض گزینه های کمتر رسمی استفاده می شود.
3.کلمات واجد کدام ارزش های بیانی هستند؟
در این مورد نویسنده به بیان ارزشیابی های خود ازطریق طرح های طبقه بندی می پردازد که تا حدودی نظام های ارزشیابی به حساب می آیندوطرح های به لحاظ ایدئولوژیک متضادی وجود دارند که ارزش های متفاوت رادرانواع گفتمانهای مختلف مجسم می کنند.
4.درکلمات وواژگان متن ازاستعاره استفاده شده یانه؟
استعاره وسیله ای برای بازنمای جنبه ای از تجربه برحسب جنبه ای دیگر ازآن است.کلیه جنبه های تجربه را می توان بر حسب هر تعداد استعاره بازنمایی کرد.البته رابطه بین استعاره های بدیل است که در اینجا مورد توجه خاص قرار می گیرد،چرا که استعاره های مختلف دارای وابستگی های ایدئولوژیک متفاوتند.
5.ویژگی های دستوری واجد کدام ارزشهای تجربی هستند؟
انتخاب میان انواع فرایندهای دستوری :هنگامی که می خواهیم به باز نمایی متنی یک عمل،رخداد،وضعیت یا رابطه بپردازیم،اغلب باید انتخابی میان انواع فرایندهای دستوری و مشارکین مختلف انجام دهیم واین انتخاب ممکن است به لحاظ ایدئولوژیک معنا دار باشد.