سه نوع جمله اصلی با اشکال دستوری(فاعل-مفعول-فعل)،(مفعول-فعل)،(مفعول-متمم-فعل)به گونه ای متعارف به ترتیب بیانگر سه نوع فرآیند اصلی هستند:کنشها رخدادهاوتوصیفها. مسئله اصلی در جملات رخدادی وتوصیفی غیبت کنشگر است که می تواند به منظور اهداف خاص باشد.
نا مشخص بودن وغیبت کنشگری:درپرده ابهام پیچیدن کنشگری می تواند انگیزه ایدئولوژیک داشته باشدوباید به این مسئله حساس بود.
اسم سازی:فرایند تبدیل جمله به اسم است.صورت مزبور از این جهت تقلیل یافته است که برخی از معانی موجود در جمله مانند زمان ،مکان واغلب یک کنشگر درآن ممکن است وجود نداشته باشد.
جملات مجهول:فرایندهای کنش ممکن است بصورت جملات معلوم یا مجهول ظاهر شوند.در اینجا مسئله اصلی،حذف ویامبهم گذاشتن کنشگر است.ممکن است این کار برای جلو گیری ازحشو صورت گیردواین درصورتی است که اطلاعات قبلا به نحوی ارائه شده باشد. درموارد دیگر این امکان وجود دارد که نیت،درپرده ابهام گذاشتن کنشگری وسببیت باشد.
6.ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های رابطه ای هستند؟
استفاده ازوجوه خبری،پرسشی،دستوری وامری:این سه وجه فاعلها رادر جایگاههای متفاوت قرار می دهند.در مورد یک جمله خبری متعارف،جایگاه فاعل/گوینده/نویسنده جایگاه ارائه دهنده اطلاعات وجایگاه مخا طب ،جایگاه دریافت کننده است.در مورد جملات امری،گوینده/نویسنده درجایگاه خواستن چیزی ازمخاطب است،درحالی که مخاطب بازیگری مطیع وفرمانبرداراست.درپرسش دستوری،گوینده/نویسنده بار دیگر چیزی را از مخاطب می خواهد که در این مورد ،اطلاعات مطرح است ومخاطب درجایگاه ارائه دهنده اطلاعات قراردارد.خواستن ،چه برای کنش ازجانب دیگری وچه برای دریافت اطلاعات از دیگری ،معمولا از جایگاه قدرت صورت می گیرد.
وجهیت رابطه ای:وجهیت بااقتدارگوینده یانویسنده سروکاردارد،درصورتی که مساله اقتدار یکی از مشارکین دررابطه بادیگران مطرح باشد،ماازوجهیت رابطه ای سخن می گوییم.وجهیت به وسیله افعال کمکی وجهی نظیر بایستن،توانستن،ممکن بودن،احتمال داشتن ونیز ویژگی های صوری مختلف دیگری از جمله قیدو زمان بیان می گردند.این دقیقا ادعاهای اقتدارضمنی وشبکه های قدرت ضمنی است که وجهیت رابطه ای را به موضوعی تبدیل می سازد که درآن علائق ایدئولوژیک مطرح است.
استفاد ازضمایر ماوشما :استفاده ازضمایرماوشما در متن به این معنا هست که تولید کننده متن به طور ضمنی ادعای اقتدار میکند،چیزی شبیه وجهیت رابطه ای،یعنی اینکه دارای این اقتدار است که از طرف دیگران حرف بزندیاآنهارابازخواست کند.
7.ویژگی های دستوری واجد کدام ارزشهای بیانی هستند؟
الف.وجهیت بیانی:علائق ایدئولوژیک درادعاهای مربوط به صحت یا ادعاهای مربوط به دانش نهفته است که بوسیله صورتهای وجهی نشان داده می شوند.روزنامه ها مورد جالبی هستنددرگزارشهای خبری،اتفاقات نقل شده عموما به صورت حقیقت مطلق –واقعیات بازنمایی می شوند،بدون آنکه ازصورتهای وجهی بینامتنی مانند احتمالا،ممکن است،شاید و…..استفاده شود.صورتهای وجهی مطلق از وجود دیدگاهی شفاف نسبت به جهان حکایت می کند،گویی که معنی مورد نظر خود رابه ناظران منتقل می سازد،بدون اینکه نیازی به تفسیر وبازنمایی باشد.
ب.تفسیر:از طریق ویژگی های صوری متن مستقیما به تاثیرات ساختاری بر شالوده جامعه نمی توان دست یافت؛چرا که اساسا نوع ارتباط متن وساختارهای اجتماعی،رابطه ای غیر مستقیم است.این رابطه بیش از هر چیزتوسط گفتمان که متن خود بخشی ازآن است برقرار می شود ،چرا که ارزش ویژگی های متنی تنها با واقع شدن درتعامل اجتماعی است که جنبه واقعی پیدا می کند وازنظر اجتماعی عملی می شود.دراینجا است که متون بر اساس پیش فرض های مبتنی بر عقل سلیم (بخشی از دانش زمینه ای)که به ویژگیهای متنی ارزش می دهند،تولید وتفسیر می شوند.این مرحله دوم کار ما یعنی تفسیر خواهد بود.
تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن وذهنیت مفسر(دانش زمینه ای است که مفسر در تفسیر متن بکار می برد)است.از منظر مفسر ویژگی های صوری متن درحقیقت به منزله سر نخ هایی هستند که عناصر دانش زمینه ای ذهن مفسر را فعال می سازند .تفسیر،محصول ارتباط متقابل ودیالکتیکی این سر نخ ها ودانش زمینه ای ذهن مفسر خواهد بود. این” دانش زمینه ای”یاتدابیر وتمهیدات مفسر را می توان”شیوه های تفسیر”نامید.فرکلاف در مرحله تفسیر درپی پاسخ گویی به این سوال است که مفسرین چگونه بافت مو قعیتی را تفسیر می کنند وچگونه این تفسیر نوع گفتمان مربوطه را مشخص می کند.فرکلاف در مرحله تفسیر به بافت موقعیتی ونوع گفتمان ونظم گفتمانی اشاره می کند.«در این مرحله فرکلاف 4سوال اساسی را مطرح می کند:ماجرا چیست؟در اینجا ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شده مشخص میشود.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟در پاسخ به این پرسش گفتمان های در گیر در نظم گفتمانی مشخص می شود.روابط میان آنها چیست؟دراین مرحله،روابط ومناسبات قدرت وفاصله اجتماعی ودیگر مواردی که درموقعیت مورد نظر تعیین وتثبیت می شوند ،مطرح می شود.نقش زبان چیست؟فرکلاف معتقد است از زبان به صورت ابزاری درجهت تحقق بخشی یک هدف گفتمانی یانهادی استفاده می شود.علاوه بر پرسش های مذکور دربعد تفسیرنظم گفتمانی ومیان گفتمانی هم مشخص می شود»(جمشیدیها ودیگران،1392 : 28).
پ.تبیین:درتبیین،فرکلاف بدنبال بیان شالوده اجتماعی ونظریات اجتماعی است که درشکل گیری گفتمانها نقش دارند.درحالی که تفسیر چگونگی بهره جستن از دانش زمینه ای درپردازش گفتمان را مورد توجه قرار می دهد،تبیین به شالوده اجتماعی وتغییرات دانش زمینه ای والبته باز تولید آن درجریان کنش گفتمانی می پردازد.
براین اساس ما گفتمان اصلی متن (کتب درسی)را در سطوح نهادی واجتماعی ودرچارچوب دو سوال زیر بررسی خواهیم کرد،اما درتحلیل مصاحبه ها تنها به پرسش دوم پاسخ می گوییم:این گفتمان ها به کدام فرایند نهادی تعلق دارند؟این گفتمان ها به کدام فرایندهای اجتماعی تعلق دارند؟
آنچه که در اینجا لازم است توضیح داده شود این است که ،چهار چوب اصلی این پژوهش لاکلا وموفه است که بخوبی می تواند پدیده ها را در سطح نهادی وساختارهای کلان اجتماعی تحلیل کند اما همانطور که در قبل گفته شد ابزار لازم برای تحلیل پدیده ها در سطح خرد را دارا نیست .بنابر این ما برای رفع این نقیصه درقسمت روش از نظریه فرکلاف استفاده می کنیم که مجهزبه ابزارهای کارآمد برای تحلیل پدیده های زبانی درسطح خرد می باشد .این ابزارها بیشتر در قسمت توصیف متمرکز است .درنتیجه مادر این پژوهش بیشتراز قسمت توصیف نظریه فرکلاف برای تحلیل متون درسی ومصاحبه دانش آموزان بهره خواهیم برد ودر قسمت تفسیر وتبیین علاوه براینکه از نظریه فرکلاف بهره خواهیم بردبیشترین تمرکزرابرنظریه لاکلا وموفه خواهیم داشت.

فصل چهارم:
یافته‌های پژوهش
دراین فصل ابتدابه تحلیل کتب درسی می پردازیم این امردرسه مرحله توصیف وتفسیروتبیین صورت می گیرد،درادامه به تحلیل مصاحبه ها خواهیم پرداخت،تحلیل مصاحبه هانیز باهمان روش تحلیل متون خواهدبود:
4-1 .تحلیل کتب درسی
تحلیل متن1
کتاب دین وزندگی (دوره پیش دانشگاهی ) درس چهارم : درمسیر اخلاص
مرحله توصیف:
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند؟
الف-ارزش های تجربی :
واژگان:آن جنبه ازارزشهای تجربی که بیش از همه درآثار فرکلاف مورد توجه واقع شده ،این است که چگونه تفاوت های گفتمانهای مختلف در باز نمایی های گوناگونی که از جهان ارائه می دهند در واژگان آنها رمز گذاری شده است.