اولین چیزی که از متن به ذهن متبادر می شود عبارت بندی افراطی در جاهای مختلف متن است که نشان دهنده شیگفتگی خاص نویسنده به بعضی کلمات و عبارات است. عبارت بندی افراطی به طور مثال :«به سرعت راه موفقیت را می پیماید ، انگیزه ی ما برای بندگی افزایش می یابد ، یکی از راه های بسیار موثر برای تقویت عبودیت و اخلاص ، چه قدر هیجان آور است ، بیشتر هدایت می کند ، به هیج وجه شیطان نمی تواند وسوسه اش کند ، دستیابی به اندیشه های محکم و استوار ، راه های عالی بندگی را بپیماییم و از آن میوه های وصف ناشدنی بچینیم»این عبارت بندی های افراطی نشان دهنده شیفتگی نویسنده به امر ی خاص یعنی اقناع دانش آموزان به دست شستن از دنیا می باشد .نوع دیگر افراط در متن درس دیده میشود استفاده بیش از حد و غیر معمول از کلماتی چون : «اخلاص، خالصانه، عبودیت، بندگی ، هوای نفس، شیطان، وسوسه کردن، خوی حیوانی، زندگی پاک و با نشاط، کسب زیبایی های معنوی، دیدار محبوب حقیقی، نهایت آرزوی عارفان و عدم نفوذ شیطان »که نشان دهنده تلاش متن برای ایجاد حس متضادعلاقه وانزجار در دانش آموزان است.
روابط معنایی که دراین متن دیده می شود در نوع خود منحصر به فرد است .به طوری که در هیچ گفتمان دیگری دیده نمی شود ازطرف دیگرهم معنایی که بین کلمات درست شده نیز تعلق متن رابه گفتمان اسلام سیاسی نشان میدهد.رابطه ی معنایی که در متن به آن اشاره شده: راه سعادت و کمال و رهایی و آزادی حقیقی رضایت و خشنودی خداوند است و برای رسیدن به آن باید ، اخلاص ،بندگی، عبادت، تقرب، نیت درونی، حق پذیری، معرفت ،(که گرایش فطری انسان است )عرض نیاز، نیایش با خدا، تلاش، مجاهدت، عمل صالح، ایمان، حکمت، دانش متین را سرلوحه زندگی قرار دهیم و از بندگی شیطان، هوای نفس، عبادت شیطان، غفلت، سرگرمی به امور زود گذر دنیا، انکار، ندای هوس، پرده غفلت، نا بینایی از نورواقعی، استفاده از فیلم ها، سایت ها و شبکه های تلویزیونی، گروه و دسته های مخرب، دام ها، فساد، خوی حیوانی دوری کنیم اگر این کار را بکنیم به سعادت، کمال، رضایت، رضا و تقرب او، بهشت، موفقیت، زیبایی های بهشت، زندگی شاد و با آرامش، خشنودی ،حق وحقیقت، هدایت، زندگی پاک و با نشاط و سرشار از شاد کامی آخرت، احساس لذت واقعی از زندگی، دیدار محبوب حقیقی، نهایت آرزوی عارفان می رسیم . اگر خلاف آن کنیم دچار پرده ی غفلت و نابینایی از نور حقیقی، عذاب های جهنم، سکونت در آتش، یاس، دام و گرفتاری، سرگردانی، دغدغه و اضطراب می شویم.
تضادمعنایی:تضادمعنایی که درمتن دیده می شود آن راتبدیل به کانون مبارزه گفتمانی می کند ،که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

جدول4-1-1:تضادمعنایی اشاره شده دردرس : درمسیراخلاص
گفتمان حاکم بر کتاب
گفتمان غیر
بندگی خدا، پرستش، عبودیت
بندگی شیطان،بنده هوا وهوس
حق پذیری
غافل، انکار
بهشت جاودان، حقیقی
سرگرم به امور زود گذر دنیا
ندای عقل پاک
ندای هوس
نجات
یاس
آرامش
اضطراب و دغدغه
هدایت
سرگردانی
مجاهدت
افتادن در دام شیطان
یاران بهشت
ساکنان آتش
با توجه به دال های اصلی اسلام سیاسی و غرب که قبلا به آن اشاره شد نویسنده با برجسته کردن دال های مربوط به گفتمان خود و تاکید کردن بر آن برای رسیدن به کمال و رضایت خداوند و از طرف دیگر با حاشیه رانی دال های گفتمان غرب (چون بی ارزش دانستن زندگی این دنیایی وتشبیه ارزشهای فردی و خلاقانه فرد به هوس های زود گذر) خواسته که مبارزه ی گفتمانی را به نفع خود تمام کند و با احساس انزجاری که در دانش آموزان نسبت به این دال ها ایجاد کرده آن ها را قانع می کند در این راه ،همراه گفتمان حاکم شوند.