عربی،تاریخ ایران وجهان
جغرافیا،ادبیات فارسی
جامعه شناسی،اقتصاد
روانشناسی،فلسفه،ریاضی
دین وزندگی،تاریخ شناسی
تاریخ ادبیات،تاریخ شناسی
آرایه های ادبی،منطق
انگلیسی،زیست شناسی
هندسه،تاریخ معاصرایران
جغرافیا،ادبیات فارسی
فیزیک وآزمایشگاه،شیمی
زمین شناسی،دین وزندگی
زبان وادبیات فارسی،عربی
آمارومدل سازی،ریاضیات
انگلیسی،جبر،جغرافیا
فیزیک،شیمی،
ریاضیات،آمارومدل سازی
ادبیات فارسی،زبان فارسی
دین وزندگی،حسابان،عربی
تاریخ معاصرایران،هندسه
مبانی علم رایانه
کتاب کاررایانه
ازبین این کتب که شامل حجم وسیعی از متون می شود در دو مرحله نمونه گیری نظری(استروس،کاربین،1999) به عمل آمد:درمرحله اول از بین کتابهای مختلفی که درمقطع دبیرستان دوره عمومی سال اول دبیرستان وسه سال تخصصی رشته های نظری تدریس می شود با توجه به موضوع پژوهش که تحلیل مفهوم آزادی می باشد ،کتابهای ادبیات فارسی1 ،ادبیات فارسی 2 ،ادبیات فارسی 3 ،زبان وادبیات فارسی (عمومی)دوره پیش دانشگاهی –دین وزندگی 1 ،دین وزندگی 2 ،دین وزندگی 3 ودین وزندگی پیش دانشگاهی همچنین مطالعات اجتماعی ،جامعه شناسی 1،جامعه شناسی 2،علوم اجتماعی پیش دانشگاهی انتخاب گردید .علت اینکه این کتب از بین کتب مختلف این مقطع برای پژوهش برگزیده شده اند این است که با توجه به موضوع مورد نظر ما دراین پژوهش که تحلیل مفهوم آزادی می باشد انتظار می رود ایستارها وعقاید مولفان درباره این مفهوم در این کتب بیشتر از سایر کتب منعکس شده باشد.درمرحله دوم نمونه گیری ازبین متون موجود در کتب درسی فوق الذکر،متونی انتخاب شد که دقیقا بر مفهوم مورد پژوهش (آزادی)متمرکز باشد. از آنجا که هدف تحلیل گفتمان تعمیم یافته ها نیست ،بلکه هدف دستیابی به دلالتهاست ،در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. درواقع« در نمونه گیری نظری،محقق برای دستیابی به مقولات عینی که مبین نظریه باشند به انتخاب نمونه ها دست می زند وملاک پایان یافتن نمونه گیری دراین روش،اشباع نظری مقولات است »(استراس، کاربین،1999 :100-99).علت اینکه ازبین مقاطع تحصیلی مقطع دبیرستان انتخاب گردیده این است که مقاطع قبلی بیشتر روی آموزش آداب زندگی اسلامی ،قوانین اجتماعی ودرونی کردن ارزش های اسلامی متمرکزاست وآموزش مفاهیم پیچیده ای همچون آزادی که مدلول عینی ومشخصی ندارد وبرمادیتی خاص دلالت نمی کنند درنتیجه درشرایط مختلف می توانند تعابیر متفاوت داشته باشند بیشتر درمقطع دبیرستان صورت می گیرد.ازبین تمامی کتابهایی که برای نمونه مورد بررسی قرارگرفت تعداد کمی ازدروس به مسئله آزادی پرداخته بودند،تنها 19درس به این مفهوم اشاره کرده بودند که ازبین آنها 7 درس برمبنای نمونه گیری نظری انتخاب گردید. علت برگزیدن این هفت درس این است که نکات کلیدی ودیدگاههای نظری درقالب مضامین مشابه درباره مفهوم مورد پژوهش دربعضی ازدروس عینا تکرار شده بود بنابراین بمنظوردوری گزیدن ازتکرارمکررات هفت درس انتخاب گردید.علت دیگر انتخاب دروس مذکور این بوده است که بقیه دروس تنها بخش کوچکی ازآنهابه آزادی پرداخته بودندامادروس انتخابی،تمام یابخش قابل توجهی ازآنها،درارتباط بامفهوم آزادی بود.این هفت درس با استفاده از نظریه فرکلاف ولاکلا وموفه درسه سطح توصیف تفسیروتبیین مورد بررسی قرار می گیرند.سطح توصیف تنها بااستفاده ازنظریه فرکلاف وسطح تفسیر وتبیین با توجه به یافته های سطح توصف با استفاده ازنظریه فرکلاف ولاکلا وموفه بررسی می شوند.
ب.واحد تحلیل دانش آموز:
مخاطب اصلی کتب درسی دانش آموزان هستند وکتب درسی برای اجتماعی شدن، آشنایی شان بامفاهیم وایجاد جهت گیری سیاسی درآنها به نگارش درآمده است.آنها درخلال متون کتب درسی درکنارآموزش تخصصی مفاهیم ذهنی را می آموزند.این مفاهیم دروجودشان درونی می شود ودررفتاروطرزفکرشان درزندگی روزمره تاثیرمی گذارد.دانش آموزان درکنارآموزش رسمی معنای واژه ها، تجربه زیسته ای رادرخلال زندگی درجامعه کسب می کنند .همچنین دانش واطلاعات را ازمجاری دیگرنیزدریافت می کنندوبراساس این معلومات مفاهیم را کد گشایی می کنند.اگرهمه این یافته ها وآموزه ها بصورت کلی با هم هماهنگ باشد براساس آنها فرد یک دانش کلی بدست می آورد که برتصمیمات وجهت گیری های اوتاثیرمی گذارد،درغیر این صورت چه بسا فرد دچارسردرگمی وآشفتگی افکارمی شود. لذا برای مشخص شدن طرزتلقی دانش آموزان ازآزادی ازآنان مصاحبه صورت می گیرد .باتحلیل مصاحبه ها برداشت آنها از آزادی مشخص می شودوتفاوت ها وقرابت ها ی این برداشت از آزادی با معنای آزادی در گفتمان حاکم برکتب درسی مورد مقایسه قرار می گیرد. جامعه آماری ما کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان که دررشته های مختلف نظری درسال تحصیلی 94-93درشهرستان رشت مشغول به تحصیل هستند می باشند.ازبین این جامعه آماری طی دومرحله نمونه گیری نظری بعمل آمد .درمرحله اول،ازبین دانش آموزانی که درپایه های مختلف مقطع دبیرستان مشغول تحصیل هستند پانزده تن (بنابر قاعده اشباع) ازدانش آموزان پیش دانشگاهی برای مصاحبه انتخاب شدند زیرا به دانش آموزان این پایه تمامی کتاب های مورد تحلیل تدریس شده است.پیش فرض ما اینگونه بوده است که ما درجامعه سه گفتمان مختلف داریم که شامل گفتمان اسلام سیاسی، گفتمان سنتی – مذهبی وگفتمان مدرن شرق شناختی می باشدبراساس این سه گفتمان ازنمونه گیری نظری استفاده شد یعنی سعی شده درنمونه ازهر سه گفتمان فوق الذکر وجود داشته باشد ودرپایان نتایج حاصل از مصاحبه ها باهم مقایسه شود. برای تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه ها همان روشی استفاده می شود که برای تحلیل متون مورد استفاده قرارگرفت به بیانی دیگر ازنظریه فرکلاف درقسمت توصیف ودرقسمت تفسیر وتبیین بطورترکیبی از نظریه فرکلاف ولاکلاوموفه استفاده می شود.مصاحبه مورد نظرما دراین پژوهش مصاحبه عمیق غیرساختمنددرمیدان تحقیق است.سوال با محورمشخص ودقیق پرسیده می شودوبا توجه به پاسخ های دانش آموزان،پژوهشگرآنها را درراستای محورمطالعاتی ومفهوم موردنظر متمرکز وعمیق می کند.
مصاحبه: ازمتداول ترین روش های گردآوری داده ها درمیان روش های کیفی است.زیرا بررسی دیدگاه هاوادراکات گروه های مختلف را ممکن می سازد(هومن،1389 :19)