دانلود پایان نامه درباره منزلت اجتماعی، جمهوری اسلامی

ب.ارزشهای بیانی:بیشتر افعال بکاررفته درمتن مصاحبه افعال زمان حال هستند: «است،می باشد،کند،داشته باشد بگویند …».اینگونه فرد خواسته نشان دهد نظرش حقیقت محض است.
پ.ارزش های رابطه ای:درمتن همه جملات بصورت خبری هستندوفرد ازفعل بایستن برای بیان نظریات خود استفاده کرده است :
«…یک زن درجامعه بایدپایگاه ومنزلت اجتماعی خود راحفظ کند…».این امر نشان دهنده ادعای اقتدارفرد است به بیانی دیگر فرد می خواهد مقتدرانه نظرش رابیان دارد.
تفسیر وتبیین:
ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکور از یک طرف دانش آموز از زبان یا گفتمان خود(مدرن) به بیان معنای آزادی می پردازد وازگفتمان حاکم برجامعه وگفتمان پدر سالار به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد معنای خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خود یعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.
تفسیروتبیین:در این رخداد ارتباطی همانطور که در قسمت توصیف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خود ) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت از گفتمان حاکم برجامعه وگفتمان پدرسالار به عنوان غیراستفاده میکند وبا به حاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود را ازآزادی ارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان پدرسالاررا عدم توجه به شان ومنزلت زن وعلت حاشیه رانی گفتمان حاکم برجامعه ،ایجاد ترس واضطراب درراه تحقق آزادی دراین گفتمان می داند.دراین رخداد ارتباطی برآزادی منفی تاکید می شود.همچنین به آزادی اجتماعی نیز اشاره شده است.
موردنه:
مکان :دبیرستان فرهنگ 23 /9/93 جنسیت:زن
«به نظرمن آزادی درمعنای کلی باید به گونه ای باشه که همه ازحضورشان درجامعه راضی باشندوافرادباید بگونه ای رفتار کنند که حق دارند وآزادی شون به دیگران آسیب نرسونه.امروزه جونا ی هم سن وسال من آزادی روبه معنای دموکراسی
می دونن .چیزی که تو کتابهای درسیم ردشده چون غربی گراییه .توکتابهای درسی بیشتر آزادی با شعارمعروف استقلال آزادی جمهوری اسلامی بیان میشه،مثلا درکتاب تاریخ به معنای خودکفایی کشور از کشورهای بیگانه است ولی این جای سوال داره آیا به همین هایی هم که توکتابها بهش اشاره می کنند رسیدیم؟»
مرحله توصیف:
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند؟
الف.ارزش های تجربی:آنچه که در نگاه اول دراین متن جلب توجه می کند استفاده از برخی کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:
(راضی،حق،دموکراسی،استقلال ،جمهوری اسلامی،غربی گرایی ، خودکفایی،کشوربیگانه وکتب درسی )
تضاد معنایی : درخلال متن سه گفتمان را می توان تشخیص داد :گفتمان خودسنتی ، گفتمان حاکم در جامعه وگفتمان غربی که دوگفتمان آخرگفتمان غیرِهستند که ارزشهای متضادی به آن نسبت داده می شود :
گفتمان خودسنتی گفتمان حاکم برجامعه گفتمان غرب
رضایت از حضور درجامعه ادعای ثابت نشده دررابطه با دموکراسی
آزادی تا جایی که حق دارند خودکفایی واستقلال
وبه دیگران آسیب نرسونن
ب.ارزشهای بیانی:
جدول4-2-9:گفتمانهای اشاره شده مورد9
گفتمان خود(مدرن)
گفتمان حاکم برجامعه
گفتمان غرب
رضایت ازحضور درجامعه ،آزادی تاجایی که حق دارندوبه دیگران آسیب نرساندن
ادعای استقلال وخودکفایی

                                                    .