دانلود پایان نامه درباره نظام های ارزشی، برجسته سازی

گفتمان حاکم بر درس گفتمان اسلام سیاسی است که با توجه به جهان بینی خود معنایی خاص ازآزادی ارایه می دهد ودالهای خاصی را باآن همراه می کند وبرای معرفی بهتر خود از یک غیریت استفاده می کند . این غیریت همان گفتمان غرب است که دالهای خاصی نیز در این گفتمان باهم مفصل بندی می شوند:
جدول4-1 -17:برجسته سازی وحاشیه رانی دال های همراه آزادی دردرس:فرهنگ جهانی
برجسته سازی گفتمان خودودال های مربوطه
حاشیه رانی گفتمان غیرودال های مربوطه
حقیقت
به حقیقتی قائل نیست درنتیجه نمی تواند معیار ومیزانی برای سنجش عقاید وارزشهای مختلف داشته باشد بنابراین نمی تواند از ارزش ها وعقاید خود دفاع کند
معنویت (پاسخگوی پرسش های بنیادین درباره مرگ وزندگی )
توجه خود را به نیازهای مادی ودنیوی انسان محدود می کنند
سعادت معنوی وابدی انسان
انسان را با بحرانهای روحی وروانی گرفتار می کند
عدالت وقسط آزادی وحریت وآزادی راستین
دو قطبی شدن جهان واستضعاف وبهره کشی ظالمانه
مسئولیت وتعهد
غیر مسئول
عقلانیتی که از ارزش ها وجهان بینی کلان دفاع میکند
نسبیت فرهنگی
همانطوری که در قسمت توصیف مشخص شد گفتمان حاکم بر متن درس دالهای مربوط به گفتمان خود را تا جایی که می تواند برجسته می کند ودر عین حال به حاشیه رانی گفتمان غیریت ودالهای مربوط به آن می پردازد . اینکار را با ستفاده از ارزش های بیانی (به بیان ارزش های خود از طریق طرحهای طبقه بندی می پردازد که تا حدودی نظام های ارزشیابی هستند) انجام می دهد. دالهایی چون معنویت ، حقیقت ، عدالت ، آزادی راستین ، مسئولیت ،جلوگیری از نفوذ وتسلط بیگانگان ، عقلانیت(تعریفی که باتاکید بر ارزشهاهمراه ) در گفتمان خود باهم مفصل بندی می کند ودرخلال متن توضحاتی در مورد هرکدامشان می دهد وتاجای ممکن به برجسته سازی گفتمان خود می پردازد وهمچنین همه دالهای گفتمان غیر به حاشیه رانده میشوند :
4-1-18:حاشیه رانی دال های گفتمان غیر وعبارات تاییدی دردرس:فرهنگ جهانی
دالهای گفتمان غیر
عبارات تاییدی حاشیه رانی گفتمان غیر
ارزشمندی زندگی این جهانی
فرهنگهایی که توجه خودرا به نیازهای مادی ودنیوی انسان محدود می کندواز پاسخ به نیازهایی که سعادت معنوی وابدی راتامین کند غافل می مانند
عقلانیت وخرد ورزی
تکثرگرایی
عقلانیتی که از جهان بینی وارزشهای کلان آن دفاع نماید فرهنگهایی که از این نوع عقلانیت محروم باشند،نمی توانند از لایه های بنیادین وهویتی خود دفاع کنند،به نسبیت فرهنگی دچار می شوند
ارزش های فردی

                                                    .