دانلود پایان نامه درباره نظام های ارزشی، آرایه های ادبی

صفای اهورایی، آن همه زیبایی که درونم را پر از خدا می کند
علم عدد بین و مصلحت اندیش
دهاتی کاهکش کویرآن را شاهراه علی ، راه کعبه می بیند
نگاه لوکس مردم آسفالت نشین، آن را کهکشان می بینند
فرشتگان نگهبان ملکوت خدا
شیطان و دیوان همد ستش
این موارد دال هایی هستند که متن بصورت استعاری به گفتمان خود نسبت می دهد و دال های متضاد نیز متعلق به گفتمان غیر است.
ب. ارزش های رابطه ای :
نویسنده برای برقراری رابطه همدلانه وسهیم کردن خوانندگان با حس خود از توصیفاتی زیبا استفاده می کند و درحین توصیفات دالهای گفتمان غیر را به حاشیه می راند ودالهای گفتمان خود را برجسته می کند واینگونه خوانندگان را به پذیرش ایدئولوژی خود ترغیب می کند به بیانی دیگر نویسنده در آغاز با استفاده از روش ارزش های رابطه ای(برانگیختن حس همدلی خوانندگان) وارد مرحله بعد یعنی ارزش های بیانی می شود:«آن شب نیز ماه با تلالو پرشکوهش از راه رسید وگل های الماس شکفتند وقندیل زیبای پروین سر زد وآن جاده روشن وخیال انگیزی که گویی، یک راست به ابدیت می پیوندند:شاهراه علی ،ره مکه که بعدها دبیرانم خندیدند که:نه،جانم ،کهکشان! وحال می فهمم که چه اسم زشتی! کهکشان یعنی از آنجا کاه می کشیده اند واین ها هم کاه ها یی است که بر راه ریخته است ! شگفتا که نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر ،آن را کهکشان می بیند».«سرزمین آزادی ،نجات،جایگاه بودن وزیستن ، آغوش خوش بختی ، نزهتگه ارواح پاک ،فرشتگان معصوم ،میعادگاه انسان های خوب؛ ازآن پس که از این زندان خاکی وزندگی رنج وبند وشکنجه گاه ودرد ، با دستهای مهربان مرگ ،نجات یابد»!«شکوه تقوا وشگفتی وزیبایی شور انگیز طلوع حورشید را باید از دور دید…لطافت زیبای گل در زیر انگشتهای تشریح پژمرد! آه که عقل این ها را نمی فهمد».در تمامی این عبارات دالهایی که در گفتمان غیر با آزادی مفصل بندی می شود(ارزش مندی زندگی این جهانی،خرد ورزی ،عقلانیت )به شدت به حاشیه رانده می شود واز طرف دیگر دردالهای گفتمان خودبا آزادی همراه است(تاکید بر زندگی آن جهانی ،تاکید بر ارزش های معنوی،رهایی از هوای نفس)با استفاه از انواع آرایه های ادبی مورد تاکید قرار می گیرد.
پ.ارزش های بیانی :
تفاوت میان انواع گفتمانها به لحاظ ارزش های بیانی کلمات از دیدگاه فرکلاف (1379)دارای بار ایدئولوژیک است. نویسنده به بیان ارزشیابی خود از طریق طرحهای طبقه بندی می پردازد که تا حدودی نظام های ارزشیابی به حساب می آیند وهمچنین طرحهای به لحاظ ایدئولوژیک متضادی وجود دارند که ارزش های متفاوت را درانواع گفتمانهای مختلف متجسم می سازند
جدول4-1-6:دال های گفتمان خود وغیردردرس:کویر
دالهای گفتمان خود
دالهای گفتمان غیر
عظمت شکوه وابدیت پر از قدس سرزمین آزادی ،نزهتگه ارواح پاک
زندان خاکی
نجات
بند
بی باک وشجاع
بیمناک
آغوش خوش بختی
زندگی رنج
شکوه تقوا
ریاکاری وظاهر فریبی
پرده داران حرم ستر وعفاف ملکوت
نامحرمان

                                                    .