دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به اعتراض

دادگاه انتظامی قضات درحقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیثیت و شئون شغلی قضات تشکیل گردیده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات و تقصیرات و اشتباهات قضات و تعلیق آنان در صورت ارتکاب جرم است.
صلاحیت دادگاه انتظامی قضات
به استناد ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است .
1-1)رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات؛
2-1)سیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی؛
3-1) ترفیع پایه قضائی؛
4-1) حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده 28 این قانون؛
5-1) رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی؛
6-1) اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدوهفتاد و یکم (171 ) قانون اساسی و ماده (30 ) این قانون(قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390)؛
7-1) سایر امور به موجب قوانین خاص.

2- سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات
امروزه کثرت متنهای قانونی و مقررات عمومی به حدی رسیده است که نه تنها مردم عادی از وجود بسیاری از آنها بی اطلاع هستند، بلکه خواص و اصحاب قانون نیز در اطلاع یافتن و مطالعه و تسلط بر متن و محتوا و حتی عناوین کلیه قوانین با مشکل مواجه هستند و یکی از اصحاب قانون قضات هستند.در گفتار قبل مقررات مرتبط با حدود و ثغور صلاحیت دادسرای انتظامی بیان شد، صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات هم، امور مرتبط با آن در ماده 6 از قانون نظارت قضایی بر زفتار قضات مصوب 17/7/1390 در 7 بند به آنها اشاره شده است و همچون دادسرای انتظامی، در بند 7 از ماده مارالذکر اعمال صلاحیت مرجع یاد شده را از سایرقوانین خاص مرتبط جایز دانسته که در این گفتار عناوین مقررات خاص و در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات به شیوه ای روان و ساده تحریر که ذیلاً آورده می شود:
مواد 3و2و1 قانون مسئولیت قوه قضائیه مصوب 26/7/1366؛
ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای سیٌار؛
مواد41 و392 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛
ماده 263 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری؛
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378؛
تبصره ماده 4 و مواد 14- 15- 16- 18- 21- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333؛
مواد 14- 34- 69- 72- 75- آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه 1334؛
مواد21 و 24 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333؛
ماده 6 قانون اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370 ؛

                                                    .