نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل نیز به همین منوال است.
با مشاهده ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، 1.10 درصد برای پسران و 1.02 درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ترک تحصیل دختران به میزان ناچیزی در حدود 0.08درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ترک تحصیل دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ترک تحصیل در سال آغازین برنامه ملی1.70 درصد و در سال پایانی آن 0.51 درصد می باشد. که به مقدار 1.19درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ترک تحصیل مربوط به همان سال تحصیلی آغازین دوره و پایین ترین آن نیز مربوط به سال تحصیلی پایانی دوره می‌باشد.
این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(85-84) 1.69 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 1.07 درصد است که مقدار 0.62 درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی(87-86) به مقدار 1.98 درصد و پایین ترین آن با 1.07 درصد مربوط به سال تحصیلی( 89-88) می باشد. میانگین نرخ ترک تحصیل پایه چهارم پسران با میزان 0.90 درصد و برای دختران با 1.74 درصد در طول دوره حاکی ازبالاتر بودن نرخ ترک تحصیل دختران نسبت به پسران پایه چهارم با اختلاف 0.84 درصد می باشد.
در پایه پنجم پسران نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی(85-84) 2.44 درصد بوده و در سال تحصیلی(89-88) به 0.98 درصد رسیده است که به مقدار 1.46 درصد کاهش داشته است. بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل در این پایه در بین پسران به ترتیب همان مقادیر سال های آغازین و پایانی برنامه می‌باشند.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از0.74 درصد در سال ابتدای برنامه به 0.18 درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ترک تحصیل در دختران پایه پنجم به میزان ناچیز 0.56 درصد رسیده است.
در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین 0.94 درصد به میزان 0.38 درصد نسبت به پسران با میانگین 1.32 درصد در طول دوره کاهش نرخ ترک تحصیل داشته اند.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 2.93 درصد ودر سال پایانی رقم آن 1.32 درصد می باشد که رقمی برابر 1.61 درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ترک تحصیل هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(85-84) با 2.93 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(89-88) با 1.32 درصد می باشدو در کل دوره سال های مورد بررسی(89-84)، میانگین ترک تحصیل پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(85-84) 1.59 درصد و در سال تحصیلی(89-88)، 0.47درصد است که رقمی برابر با 1.12 درصدکاهش نشان می دهد.و به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ ترک تحصیل در کل دوره نیز می باشند. نرخ ترک تحصیل پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به کاهش بوده است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(85-84) برابر با1.70 درصد ودر سال تحصیلی(89-88) برابر با 0.65 درصد می باشد که رقمی برابر با 1.05 درصد کاهش داشته است بالاترین و پایین ترین میانگین نرخ ترک تحصیل مربوط به سال تحصیلی اول و آخر دوره می باشد. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره کاهش داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(85-84) برابر با 1.69 درصد ودر سال پایانی(89-88) برابر با 0.78 درصد بوده است. که رقمی برابر با 0.91 درصد کاهش دارد. بیشترین و کمترین نرخ ترک تحصیل برای این پایه باز همان سال های آغازین و پایانی برنامه می باشد. در مجموع در این پایه نرخ ترک تحصیل برای هر دو جنس روندی کاهشی داشته است.
میانگین نرخ ترک تحصیل دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 1.63 درصد ودر سال پایانی رقم آن 0.60 درصد می باشد که رقمی برابر 1.03درصد کاهش داشته است. بیشترین و کمترین رقم میانگین نرخ ترک تحصیل هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال های تحصیلی اول و آخر دوره می باشدو در کل دوره سال های مورد بررسی، میانگین ترک تحصیل پایه پنجم دختر ان و پسران تقریباً کاهش داشته است.
طبق میانگین نرخ ترک تحصیل به دست آمده از پنج پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می‌شود. بیشترین نرخ ترک تحصیل مربوط به سال تحصیلی آغاز برنامه 85-84، برابر با 1.90 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی پایانی دوره (89-88) برابر با 0.76 درصد می باشد. میانگین نرخ ترک تحصیل در طول دوره رقمی برابر 1.14 درصد کاهش نشان می دهد. نرخ ترک تحصیل تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با 1.36 درصد است.در دختران1.34 درصد ودر پسران 1.39 درصد است که اختلاف 0.05 درصدی قابل چشم پوشی است لذا دختر و پسر در این نرخ یکسان عمل کرده اند. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ ترک تحصیل در هیچ یک از پایه‌های تحصیلی و سال های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.
پرسش پژوهشی شماره2:
نرخ شاخص‌های نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، میانگین طول دوره تحصیل، نسبت اتلاف، و ضریب کارایی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان های پیش بینی شده این شاخص ها در برنامه آموزش برای همه استان طی سال های 84 تا89 چگونه است؟
داده های این سؤال در جداول( 4-5) تا(4-10) و نمودارهای شماره(4-5) تا(4-9) آمده است.
جدول شماره (4-4)
نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، میانگین مدت تحصیل فارغ التحصیلان، نسبت اتلاف و ضریب کارایی مقطع ابتدایی استان ایلام
سال
شاخص
85-84