دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی مصوب، انتخابات ریاست جمهوری

1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 22 ،25، 32تا 39 ، 61، 141 ، 156 ، 157، 158، 159 ، 161، 162، 164، 165تا 174 29 اصل
2 قانون نظارت بر رفتار قضات قانون مزبور در تاریخ 17/7/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 27/7/1390 شورای نگهبان آن را تأیید نمود. 56 ماده و هشت تبصره
3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اور مدنی مصوب 21/1/1379 3، 27، 84، 88، 89، 93 الی 104، 0138، 142، 153، 295، 301، تبصره 3 ماده 339، 371، 470، 512 26 ماده
4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی 19، 37، 39، 43، 61، 77، 96، 100، 104، 105، 112، 118، 124، 127، 129، 132،134، 147، 176، قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 مصوب 24/3/1385 و الحاق سه تبصره به آن، 193، 206، 214، 215، 225، 254، 262، 264، 295، 301، 305، 306 32 ماده
5
قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 48، 58، 532، 534، 540، 544، 545، 570، 575، 576، 578، 579، 580، 581، 582، 589، 590، 594، 597، 598، 603، 604، 605، 606، 608، 609، 648، 698 28 ماده
6 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ماده 5 مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی 1 ماده
7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی مواد 9، 17، 20، 32، 33، تبصره 1 ماده 28 تبصره الحاقی از ماده 4 اصلاحی 28/7/1381
مواد 8، 12، 14، اصلاحی 28/7/1381
تبصره های 1 و 4 الحاقی از ماده 20مورخ 28/7/1381
تبصره 3 از ماده 22 اصلاحی 28/7/1381 12 ماده
8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/1358 ماده 11 1 ماده
9 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 شعب دیوانعالی کشور مصوب 31/3/1368 ماده 29 1 ماده
10)- ماده 4 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318:
هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نغع خود طرف معامله شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد .
11)-ماده 32 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1368:
اعضای اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستانم یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 19 این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه حبس به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت های اجرایی و نظارت شعبه اخذ رأی می باشد.
12)- ماده 87 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364:
اعضای اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم به حبس خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
13)- ماده 52 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1333:
به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و حزبی ممنوع است . تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
14)-ماده 21 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290:

                                                    .