مواد 4 و 5 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376؛
مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛
ماده 57 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛
ماده 25 و تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18/1/1381؛
قسمت ذیل ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛
ماده 25 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1316؛
مواد 16- 18- 21- 25- لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب 1358 ؛
ماده 14 آئین نامه مترجمین رسمی مصوب 1369 قوه قضائیه ؛
ماده 15 آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب 12/5/1374 قوه قضائیه؛
ماده 30 آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب 26/4/1376 قوه قضائیه؛
مواد 33 الی 40 و مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک؛
ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛
ماده 36 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
به موجب ماده 36 قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه 5 باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه ( قاضی ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست.
محکوم علیه ( قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است.
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
به استناد ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد : 1 – رئیس قوه قضائیه 2- رئیس دیوان عالی کشور3- دادستان کل کشور 4- رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن 5- دادستان انتظامی قضات 6- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده 45 از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی ، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد :
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛