دانلود پایان نامه پایه تحصیلی، استان ایلام

دانلود پایان نامه

این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(85-84) 96.93 درصد و برای سال تحصیلی(89-88) 99.26 درصد است که مقدار 2.33 درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(89-88) به مقدار 99.26 درصد و پایین ترین آن با 95.28 درصد مربوط به سال تحصیلی( 88-87) می‌باشد. علیرغم افزایش این نرخ در هر دو جنس، بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن‌ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ ارتقاء دختران(97.46 درصد) نسبت به پسران پایه چهارم(96.84 درصد) می‌باشد. به گونه ای که دختران به میزان 0.62 درصد بیشتر از پسران در این پایه ارتقاء داشته‌اند.
در پایه پنجم پسران نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(85-84) 98.48 درصد بوده و در سال تحصیلی(89-88) به 99.63 درصد رسیده است که به مقدار 1.15 درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در این پایه در بین پسران به میزان 99.67 درصد در سال تحصیلی( 88-87) و کمترین مقدار آن به میزان 90.49 درصد در سال تحصیلی(87-86) می باشد.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از81.20 درصد در سال ابتدای برنامه 81.20 به 99.94 درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ارتقاء در دختران پایه پنجم به میزان 18.74 درصد رشد داشته است.
برخلاف آن چه در بالا آمد در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین 94.37 درصد به میزان 3.12 درصد از پسران با میانگین 97.49 درصد در طول دوره کاهش نرخ ارتقاء داشته اند.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 99.33 درصد ودر سال پایانی رقم آن 91.65 درصد می باشد که رقمی برابر 7.68 درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(88-87) با 99.40 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(87-86) با 91.27 درصد می‌باشد و در کل دوره سال های مورد بررسی(89-84)، میانگین ارتقاء پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(85-84) 95.43 درصد و در سال تحصیلی(89-88) 96.47 درصد است که رقمی برابر با 1.04 درصد افزایش نشان می‌دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(88-87) 97.20 درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(87-86) به مقدار 94.32 درصد می‌باشد. درکل میانگین ارتقاء پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به افزایش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(85-84) برابر با98.03 درصد ودر سال تحصیلی(89-88) برابر با 97.94 درصد می باشد که رقمی برابر با 0.09 درصد کاهش داشته است که می توان با چشم پوشی از آن تقریباً این نرخ را برای هردو جنس برابر فرض نمود. بالاترین میانگین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(87-86) برابر با 99.60 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(89-88) برابر با 97.94 درصد است. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره و در پایه سوم کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(85-84) برابر با 96.72 درصد ودر سال پایانی(89-88) برابر با 99.29 درصد بوده است. که رقمی برابر با 2.57 درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ ارتقاء برای ای پایه در سال تحصیلی(89-88) با مقدار 99.29 درصد و کمترین آن با 94.77 درصد در سال تحصیلی( 88-87) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ ارتقاء برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(85-84)، رقمی برابر با 98.56 درصد ودر سال پایانی رقم آن 99.78 درصد می باشد که رقمی برابر 1.22 درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(89-88) با 99.78 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(87-86) با 91.11 درصد می باشد.
طبق میانگین نرخ ارتقاء به دست آمده از تمام پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می شود. بیشترین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(88-87) برابر با 97.87 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(87-86) برابر با 94.80 درصد می باشد. میانگین نرخ ارتقاء در طول دوره رقمی برابر 1.22 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ ارتقاء تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با 96.64 درصد است.
میانگین نرخ ارتقاء برای پسران96.40 و برای دختران 96.26 است که مقدار0.14 اختلاف قابل چشم پوشی است و نشان دهنده ی برابری نرخ ارتقاء دختران و پسران است. ودر کل دوره روند ارتقاء روبه افزایش بوده است. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ ارتقاء در هیچ یک از پایه های تحصیلی و سال های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.

جدول( 4-2)بررسی نرخ مردودی برحسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام
نرخ مردودی
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
89-88
88-87
87-86
86-85
85-84