1.09
1.44
1.65
1.90
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه
نمودار(4-3) بررسی نرخ ترک تحصیل بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های 89-88 مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول(4-4) و نمودار شماره( 4-3) به بررسی نرخ ترک تحصیل مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های 89-84 در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ترک تحصیل پسران در سال مبدأ(85-84)، 3.01 درصد و در سال پایانی(89-88)، 1.41 درصد می باشد که به میزان 1.6 درصد روند رو به کاهشی را نشان می دهد. بیشترین نرخ ترک تحصیل در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( 86-85) به میزان 3.02 درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( 89-88) به میزان 1.41 درصد می‌باشد و در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ترک تحصیل رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال 85-84، نرخ ترک تحصیل برابر با 2.85 درصد، و همچنین بیشترین نرخ ترک تحصیل در کل دوره است. در سال پایانی برنامه(89-88)، این نرخ برابر با 1.23 درصد می باشد یعنی 1.62 درصد کاهش داشته و این سال نیز کمترین نرخ ترک تحصیل را در کل دوره داشته داشته است..
بررسی نرخ ترک تحصیل پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ترک تحصیل پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران 2.48 درصد و برای دختران2.10 درصد می باشد که رقمی حدود 0.38 درصد نرخ ترک تحصیل پسران پایه اول از نرخ ترک تحصیل دختران پایه اول بیشتر است.
در پایه دوم، نرخ ترک تحصیل پسران درسال ابتدای برنامه 2.13 درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به 0.50 درصد رسیده است که حدود 1.63 درصد کاهش داشته است. بیشترین نرخ ترک تحصیل در سال ابتدای برنامه و کمترین میزان این نرخ نیز مربوط به سال آخر برنامه می باشد. درکل مقدار این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.
در پایه دوم دختران نرخ ترک تحصیل در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 1.01 درصد و 0.45 درصد بوده که به مقدار 0.56 درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ترک تحصیل به میزان 1.28 درصد در سال تحصیلی(86-85) بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( 89-88) به میزان 0.45 درصد می باشد.
نرخ ترک تحصیل در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ترک تحصیل در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران 1.14 درصد و برای دختران 0.93 درصد بوده و0.21 نرخ ترک تحصیل پسران بیش از دختران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ترک تحصیل در ابتدای دوره 1.70 درصد و نیز به عنوان بیشترین نرخ است ودر سال پایانی دوره به 0.69 درصد به عنوان کمترین نرخ کاهش یافته است اختلاف این دونرخ 1.01 درصدکاهش را نشان می دهد.
بررسی نرخ ترک تحصیل در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(85-84)، 1.69 درصد بوده و در سال پایانی آن (89-88) 0.60 درصد می باشـد. و مقدار 1.09 درصد کاهش