97.11
96.41
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه
نمودار(4-1) بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های 84 تا 89 مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول(4-2) و نمودار(4-1) به بررسی نرخ ارتقاء مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های 89-84 در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ارتقاء پسران در سال مبدأ(85-84)، 93.35 درصد و در سال پایانی(89-88)، 92.05 درصد می باشد که 1.3 درصد روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ ارتقاء در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( 88-87) به میزان 99.63 درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( 87-86) به میزان 89.10 درصد می باشد در سال 86-85 این نرخ افزایش یافته و در سال 87-86 کاهش یافته در سال 88-87 افزایش ودوباره در سال پایانی کاهش یافته است. در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ارتقاء رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال 85-84، نرخ ارتقاء برابر با 94.71 درصد، ودر سال پایانی برنامه(89-88)، برابر با 91.23 درصد می باشد یعنی 3.48 درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ ارتقاء دختران پایه اول به میزان 99.15 درصد در سال تحصیلی(88-87 و کمترین آن به میزان 91.23 درصد در سال تحصیلی89-88 بوده است. در مجموع نرخ ارتقاء دختران در این پایه مثل پسران دارای نوسان است.
گر چه بررسی نرخ ارتقاء پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ارتقاء پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران 93.61 درصد و برای دختران94.80 درصد می باشد که رقمی حدود 1.19 درصد نرخ ارتقاء دختران پایه اول از نرخ ارتقاء پسران پایه اول بیشتر است.
در پایه دوم، نرخ ارتقاء پسران درسال ابتدای برنامه 94.67 درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به 95.24 درصد رسیده است که حدود 0.57 کاهش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(88-87) 97.50 درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال اول شروع برنامه(85-84) با حدود 94.67 درصد می‌باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.گر چه شاهد نوسان نیز هستیم.
در پایه دوم دختران نرخ ارتقاء در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب 96.25 درصد و 97.82 درصد بوده که به مقدار 1.57 درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ارتقاء به میزان 97.82 درصد در سال تحصیلی(89-88)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( 87-86) به میزان 93.58 درصد می‌باشد.
نرخ ارتقاء در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ارتقاء در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران 95.58 درصد و برای دختران 96.21 بوده و0.63 نرخ ارتقاء دختران بیش از پسران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ارتقاء در ابتدای دوره 97.45 درصد است ودر سال پایانی دوره به 98.40 درصد صعود یافته است این نر خ 0.95 درصدافزایش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی( 87-86) با میزان 99.80 درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(85-84) به میزان 97.45 درصد می باشد.
اما بررسی نرخ ارتقاء در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(85-84) 98.66 درصد بوده و در سال پایانی آن(89-88) 97.43 درصد می باشد. و مقدار 1.23 درصد کاهش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(87-86) به میزان 99.38 درصد و پایین ترین آن 97.43 درصد در سال تحصیلی(89-88) می باشد.
با مشاهده‌ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، 98.50 درصد برای پسران و 98.47 درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ارتقاء دختران به میزان ناچیزی در حدود 0.03درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ارتقاء دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ارتقاء در سال آغازین برنامه ملی96.25 درصد و در سال پایانی آن 99.31 درصد می باشد. که به مقدار 3.06درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ارتقاء 99.31 درصد مربوط به سال تحصیلی(89-88) و پایین ترین آن 94.31 درصد مربوط به سال تحصیلی(88-87) می‌باشد.