نرخ گذر در آموزش ابتدایی(2005) در:
کشورهای توسعه یافته 99%.
کشورهای در حال توسعه 88%.
کشورهای در حال گذر 100%.
کشورهای تابع صحرای افریقا 62%.
کشورهای عربی 92%.
در سال2005 درصد مردودی در بین دختران ابتدایی در جهان14 درصد ولی برای پسران 18 درصد گزارش شده است.لذا شانس دختران در رسیدن به پایه آخر و تکمیل دوره ابتدایی در آنها بسیار بیشتربوده است.
در سال 2006، 55% از 75 میلیون کودک خارج از مدرسه بوده اند. نصف این رقم در صحرای افریقا بوده است. با روندهایی که وجود دارد عده ی زیادی از کودکان در سال 2015 خارج از مدرسه خواهند بود. پیش بینی به عمل آمده برای 134 کشور نشان می دهد که از این کشورها تا سال 2015 – تاریخ مقرر برای برقراری آموزش ابتدایی فراگیر- 29 میلیون کودک فاقد مدرسه خواهند ماند. کودکان خانواده های فقیر، روستایی، محلات پست و پایین و سایر گروه های محروم با موانع زیادی در مسیر دست یابی به آموزش کیفی روبرو هستند. در حالی که 20% کودکان خانواده های ثروتمندآموزش ابتدایی را به پایان می رسانند، 20% بچه های خانواده های فقیر راه طولانی ای برای طی کردن پیش رو دارند(یونسکو،2009).
فرانسیسکو کایلودس در سال 2010پژوهشی در زمینه کارایی درونی و چگونگی دسترسی به دوره‌ی دبیرستان در مناطق و سیستم های آموزشی کشورهای آسیا و اقیانوسیه انجام داده، پس از مطالعات گسترده مشخص شدکه افزایش ترک تحصیل ونرخ مردودی دربین دانش آموزان فقیر، سیاست های خاص دولت‌ها، فقرو مشکلات اجتماعی، کیفیت پایین آموزش و کمبود منابع انسانی وامکانات اموزشی همگی در کاهش کارایی درونی مدارس نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند.
بانک جهانی در سال2010 درخصوص کارایی نظام آموزش ابتدایی ایران گزارشی منتشر نموده است در سال 1991 بالغ بر  88 درصد کودکان دوره ابتدایی را طی کردند که این مقدار در سال( 2008) 117 درصد بوده است. در سال 1991 نسبت دختران به پسرانی که دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی را طی کرده اند 93 درصد بوده که این مقدار در سال 2008 به 98 درصد رسیده است و این نشان می دهد که در زمینه برابری جنسیتی در امر آموزش پیشرفت خوبی صورت گرفته است. نسبت تعداد شاگردان به معلمان در دوره ابتدایی در سال 2008 در ایران 20 به یک بوده است.
در سال 2008 ، درصد کودکان سنین ابتدایی که در دوره ابتدایی شرکت کردند 128 درصد بوده است. در سال 1991 ،91% دانش آموزان پسر و 89 درصد دانش آموزان دختر موفق شده اند از سال اول ابتدایی به سال پنجم ابتدایی برسند. متاسفانه این آمار در سال 2007 گزارش نشده است،-درصد مردودین در سال 2008، در پسرها 3% و در دخترها یک در صد بوده است،-درصد قبولی های امتحان نهایی سال پنجم ابتدایی که موفق شدند به سال اول راهنمایی راه یابند در سال 2007 در پسرها 84 درصد و در دخترها 74 درصد بوده است. البته این آمار از یک زاویه به موضوعی تکان دهنده اشاره می کند. 16 درصد پسرها و 26 درصد دخترهای ایرانی پس از امتحان نهایی سال پنجم ابتدایی، ترک تحصیل کرده و هیچگاه بر روی صندلی های مدارس راهنمایی نمی شیند .این رقم در خصوص دانش آموزان مالزی یا مجارستان تقریبا صفر است و به نحوی نشان دهنده اهمیت بالای کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته به موضوع علم آموزی به عنوان امری فراتر از سوادآموزی است.به عبارت دیگر این پارامتر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از فرزندان ایران زمین به دلیل مسایل مختلف ،که قاعدتا اقتصاد در راس آن قرار دارد، مجبورند به جای علم آموزی ،به سوادآموزی صرف قناعت کنند و آرزوهای آنها در دنیای علم و دانش ،به یک سوادآموزی ساده ختم می شود.قاعدتا اگر درصد مردودین را یک تا دو درصد در نظر بگیریم می توانیم نتیجه بگیریم که این نرخ در سال 2008 در ایران 20 به یک بوده است. نسبت تعداد شاگردان به معلمان نیز در دوره ابتدایی در سال 2008 در ایران 20 به یک بوده است17 (میر افضلی، 1390).
در گزارش سال 2010 سازمان یونسکو در مورد نظام آموزشی چین به یافته های ذیل در آموزش ابتدایی دست یافته است: در 60 سال اخیر، جمهوری خلق چین توانسته است به اهداف روشن خود که همانا رسیدن به سیاست های آموزشی پایدار در سطح بسیار مطلوبی می باشد نائل آید. مدرسه ابتدایی درسالهای گذشته حدود 35% را از مجموع ثبت نام کنندگان تشکیل می دادند که در سال 2008 به 65% افزایش یافته است .نرخ فارغ التحصیلی در دوره ابتدایی به رشد 95 درصدی رسیده است. طبق آمار اعلام شده تا اواخر سال 2008 جمعا 3038 شهرستان و ناحیه به استاندارد های آموزش اجباری رسیده اند که 1/99 درصد از میزان کل شهرستانها و ناحیه ها در سراسر چین را شامل می شود که جمعا 3/99 درصد از کل جمعیت را پوشش داده است .تعداد مدارس در سراسر چین تا پایان سال 2008 حدود300900 باب بود که نسبت به سال 2007 حدود 19200 کاهش داشته است وبر همین اساس نسبت تعداد دانش آموزان جدید که حدود 16957200 نفر بودند نسبت به سال 2007 حدود 403500 نفر کاهش داشته است .تعداد دانش آموزانی که درسراسر مدارس چین درس می خوانند حدود 603315000 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته 2324900 نفر کاهش داشته است .حدود 54/99 در صد از کودکان به مدرسه راه یافته اند که از این تعداد 99.50 درصد پسران و 58/99 درصد را دختران تشکیل داده اند که این امر ، حضور دختران را 0.08 درصد نسبت به پسران بیشتر نشان می دهد . نسبت تعداد دانش آموزان به معلمین 38/18 نفر اعلام شده است. این آمار نشان می دهد که به نسبت کاهش تعداد ورود دانش آموزانی که از دوره ابتدائی وارد متوسطه شده‌اند این امر سبب کاهش تعداد دانش آموزان دراین مقطع تحصیلی شده است .طبق اظهار نظر مسوولین آموزشی چین ، استاندارد های آموزشی نسبت به دوره های گذشته از استاندارد های بالا تر و بهتری برخوردار بوده است و از نظر امکانات آموزشی و ورزشی نیز توانسته است 88/55 درصد استاندارد در کل کشور را بدست آورد( گزارش 2011 یونسکو).
فصل سوم
روش تحقیق
3-1) روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است و از نظر شیوه ی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های غیر آزمایشی است که به روش پیمایشی انجام می گیرد.
3-2) جامعه‌ی آماری:
در این پژوهش جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال تحصیلی 85-1384 تا 89-1388 بوده که به شیوه‌ی سرشماری انتخاب می‌شوند لذا در این پژوهش نمونه‌گیری نداریم.
3-3)ابزارگردآوری اطلاعات:
ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش جداول آماری حاوی جمعیت دانش آموزان، تعداد قبولی و مردودی‌های هر پایه در هر سال تعداد دانش آموزان روستایی، غیر انتفاعی، آمار کل جمعیت در سن متعارف (6 تا 10 سال)، تعداد معلمان مقطع ابتدایی در طول دوره مورد بررسی، تعداد کلاس‌های فیزیکی، تعداد کلاس دایر، سطح تحصیلات معلمان و متراژ فضاهای آموزشی بوده و همچنین سند استانی برنامه ایفا، سند ملی برنامه‌ی ایفا و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه استان ایلام است.
3-4) شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات: