2-2-4 میزات تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
3-2-4 سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….111
1-3-4 بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….111
2-3-4 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………112
3-3-4 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………112
4-3-4 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..113
5-3-4 فرصت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
6-3-4 تهدیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………115
7-3-4 نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
8-3-4 نقاط ضعف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
9-3-4 راهبرد ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
4-4 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………119
5-4 اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………….122
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-5 برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………127
1-2-5 بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….127
2-2-5 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………128
3-2-5 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………128
4-2-5 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..128
5-2-5 فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………….128
6-2-5 تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………129