سیاست جنایی ایران، اسناد بین المللی

اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون در این زمینه علیرغم آمار موجود از بزه دیدگی اطفال و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدن به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاههای قضایی وپلیسی ، قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر بزه دیدگی اطفال گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وخانواده ها در جهت پیشگیری از یزه دیدگی اطفال موثر باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق تبیین زوایای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی می باشد.
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق
1-4-2-1- شناخت ابعاد بزه دیدگی اطفال
1-4-2-2- شناخت حمایت های قانونی از اطفال و انتظارات واقعی(تبیین وضع موجود و مطلوب)
1-4-2-3- شناخت وجوه اشراک و افتراق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی
1-4-2-3- ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان معارض قانون(بزهکار-بزه دیده-در معرض خطر).
1-5- سؤالات تحقیق
1.ابعاد بزه دیدگی اطفال کدامند؟
2. حمایت قانونی وحمایت های مورد انتظار در حوزه بزه دیدگی اطفال کدامند ؟
3. راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی علیه اطفال در کشور جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی چیست؟
1-6- فرضیات
در این تحقیق، فرضیه به معنای کیفی – توصیفی وجود ندارد. این تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته و در زمره تحقیقات بنیادی که تلاش می کند به کشف پدیده ناشناخته ای منجر شود نمی باشد. بنابراین به طرح سوالات تحقیق بسنده شده است.
1-7- سازماندهی تحقیق
این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است:
فصل نخست: کلیات تحقیق در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل مقدمه، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است. درفصل دوم که پیشینه وادبیات تحقیق می باشد به بررسی علل بزه دیدگی اطفال و راه های پیشگیری از آن، سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، سیاست جنایی اسناد بین المللی در قبال پیشگیری از بزه دیدگی اطفال می پردازیم. مباحثی مثل تاریخچه کودک آزاری، تعریف مفاهیم، علت شناسی و راه های پیشگیری از بزه دیدگی اطفال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل سوم روش شناسی تحقیق می باشد که در این فصل به بیان روش تحقیق خواهیم پرداخت.