جمع بندی………………………………………………………………………………..۸
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………….۱۰
۲-۱- ۱ مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار: ………………………………………۱۰
۲-۱- ۲ تاریخچه هوشمندی کسب و کار: ………………………………………………..۱۱
۲-۱-۳- تعریف هوشمندی کسب و کار: ……………………………………………………….۱۱
۲-۱- ۴ ضرورت استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: ………………….۱۳
۲-۱-۵ مهم ترین مزایای هوشمندی کسب و کار مورد توجه سازمان ها: …………………….۱۴
۲-۱-۶ اهداف استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: …………………………..۱۵
۲- ۱- ۷ اجزاء اصلی هوشمندی کسب و کار: …………………………………………………۱۸
۲-۱-۸ مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار: ………………………….۱۹
۲-۱- ۹ عوامل تاثیرگذار بر هوشمندی کسب و کار: ………………………………۱۹
۲-۱- ۱۰پیشینه تحقیق هوشمندی کسب و کار……………………………………..۲۰
۲- ۱- ۱۰- ۱ مطالعات انجام شده داخلی: ………………………………….۲۰
۲-۱- ۱۰- ۲ مطالعات انجام شده خارجی: ………………………………۲۶
۲-۱- ۱۱ موفقیت هوشمندی کسب و کار: ……………………………………….۲۹
۲- ۱ – ۱۲ مجموعه ای از عوامل موفقیت هوشمندی کسب و کار برگرفته شده از ادبیات تحقیق:….۳۰
۲-۱- ۱۲- ۱ ارتباطات: ……………………………………………………۳۰
۲- ۱- ۱۲- ۲ رهبری: ……………………………………………………..۳۱
۲- ۱- ۱۲- ۳ انطباق پذیری: …………………………………………………۳۲
۲- ۱- ۱۲- ۴ همکاری: ………………………………………………………….۳۳
۲- ۱- ۱۲- ۵ مشارکت کارکنان: ……………………………………………..۳۳
۲- ۱- ۱۲- ۶ نوآوری: ……………………………………………………………….۳۴
۲- ۱- ۱۲- ۷ چشم انداز: ………………………………………………….۳۴
۲- ۱- ۱۲- ۸ انعطاف پذیری: ……………………………………………….۳۵
۲-۱- ۱۲- ۹ هماهنگی: …………………………………………………………..۳۵
۲- ۱- ۱۲- ۱۰ برنامه ریزی: ……………………………………………………۳۶
۲- ۱- ۱۲- ۱۱ منابع انسانی: ………………………………………………………۳۶
۲- ۱-۱۲- ۱۲ منابع مالی: ……………………………………………………….۳۶
۲- ۱- ۱۲- ۱۳ تکنولوژی مناسب: …………………………………………………….۳۷
۲- ۱- ۱۲- ۱۴ بهبود مستمر: ……………………………………………..۳۷
۲- ۱- ۱۲- ۱۵ مدیریت تغییر: ………………………………………………………..۳۷
۲- ۱- ۱۲- ۱۶ مشتری مداری: ……………………………………………………..۳۸
۲- ۱- ۱۲- ۱۷ یکپارچگی اطلاعات سازمان: ……………………………..۳۸
۲- ۱- ۱۲- ۱۸ اعتماد سازی: ……………………………………………………۳۸
۲- ۱- ۱۲- ۱۹ مدیریت دانش: ……………………………………………….۳۹
۲- ۲ تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………….۴۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir