۲- ۲- ۱ مقدمه : …………………………………………………………………………………..۴۱
۲- ۲- ۲ تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….۴۲
۲-۲- ۳ دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….۴۳
۲- ۲- ۴ مراحل تجاری سازی: ……………………………………………………………۴۵
۲- ۲- ۴- ۱ تولید ایده : …………………………………………………………..۴۷
۲- ۲-۴-۲ ارزشیابی و غربالگری ایده ها : ……………………………………..۴۷
۲-۲- ۴-۳ بررسی کاربردی کردن ایده، تحلیل تجاری کالا و اقدام برای توسعه :………………….۴۸
۲-۲- ۴-۴ تولید آزمایشی و انجام تست معتبرسازی : ……………………………………………………..۴۸
۲-۲- ۴-۵ اقدام برای تجاری سازی با توجه به جنبه های فنی و اجرایی : …………………………..۴۸
۲-۲- ۴-۶ تجاری شدن،تولید صنعتی و ورود به بازار : …………………………………………………….۴۹
۲- ۲-۴-۷ ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات : ……………………..۴۹
۲- ۲- ۵ انواع روش های تجاری سازی: …………………………………………………..۴۹
۲- ۲-۶ موانع و مشکلات تجاری سازی: ……………………………………………………..۵۱
۲- ۲-۶-۱ پیشرفت سریع فناوری: ………………………………………………………….۵۳
۲- ۲-۶-۲ تغییر سلایق مشتری: …………………………………………………………..۵۳
۲- ۲-۶-۳ عوامل فردی: ………………………………………………………………………..۵۳
۲- ۲-۶-۴ کمبود اطلاعات: ………………………………………………………………..۵۳
۲- ۲-۶-۵ توانمندی ناکافی نیروی انسانی: ……………………………………………….۵۴
۲- ۲-۶-۶ مالکیت فکری طرح و ایده: ………………………………………………..۵۴
۲- ۲-۶-۷ تفاوت میان صنعت و دانشگاه: ……………………………………………….۵۵
۲- ۲-۶-۸ موانع سیاسی و اقتصادی: ………………………………………………….۵۵
۲- ۲-۶-۹ موانع ساختاری و سازمانی: ………………………………………………………۵۵
۲- ۲-۶-۱۰ موانع ذاتی خود فناوری: ………………………………………………………..۵۵
۲- ۲-۶-۱۱ موانع حقوقی و ارتباطی: ……………………………………………………………۵۶
۲- ۲-۶-۱۲ عدم درک بازار و فقدان بازار واقعی: ……………………………………..۵۶
۲- ۲-۶-۱۳ واکنش رقابتی: …………………………………………………………………………………………..۵۶
۲- ۲-۶-۱۴ بازده سرمایه گذاری ناکافی: …………………………………………………۵۶
۲- ۲-۶-۱۵ چالش استاندارد سازی: ……………………………………………۵۷
۲- ۲-۶-۱۶ فقدان مراکز تجاری سازی فناوری در چرخه تحقیق تا تولید: …………………………..۵۷
۲- ۲-۶-۱۷ فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات: …………………………………………..۵۷
۲- ۲-۷ ساز و کارهای بهبود تجاری سازی: ………………………………………………۵۸
۲-۲-۷-۱ ارزش و ویژگی های محصول: ……………………………………………….۵۹
۲-۲-۷-۲ سادگی و عدم پیچیدگی محصول: ………………………………………………۵۹
۲- ۲-۷-۳ نام تجاری(Brand): ……………………………………………………………..60
۲- ۲-۷-۴ نیروی اقتصادی و تعامل بازار : …………………………………………………..۶۰
۲- ۲-۷-۵ مشتریان و مشتری مداری : ……………………………………………..۶۰
۲-۲- ۷-۶ توجه به فاکتورهای اقتصادی(هزینه و منفعت) …………………………………….۶۱
۲- ۲- ۷-۷ رقبا و رقابت پذیری : …………………………………………………۶۱

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.