۲- ۲- ۷-۸ بینش های مردمی : …………………………………………………………۶۱
۲-۲- ۷-۹ قوانین تسریع کننده نیروهای دولتی : …………………………………………………………….۶۲
۲-۲-۷-۱۰ برنامه ها و قوانین کلان : ……………………………………………….۶۲
۲-۲- ۷-۱۱ توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان : …………………………………………………۶۲
۲-۲-۷-۱۲ همکاری دانشگاه و صنعت : ………………………………………………۶۳
۲- ۲-۷-۱۳ چشم انداز بلند مدت : ……………………………………………..۶۳
۲-۲-۷-۱۴ تاثیر مستقیم بر سلامت انسان با راحتی زندگی : …………………………………………….۶۳
۲- ۲-۷-۱۵ شناخت فرآیند تجاری سازی : …………………………………..۶۳
۲-۲-۷-۱۶ پشتیبانی مدیریت ارشد،هم راستایی راهبردهای کلان سازمان …………………………..۶۴
۲-۲-۷-۱۷ منابع کافی مناسب و مطابق با نیازهای شرکت ……………………………………………….۶۴
۲-۳ شرکت های دانش بنیان………………………………………………………………..۶۴
۲- ۳- ۱شرکت های دانش بنیان ؛ تعاریف و مفاهیم : ………………………………………………………………۶۴
۲-۳-۲ فعالیتهای شرکت های دانش بنیان: …………………………………….۶۶
۲-۳-۳ اهمیت شرکت های دانش بنیان : ……………………………………………..۶۶
۲- ۳- ۴ تمایز شرکت های دانش بنیان با سایر شرکت ها: ………………………………………………………..۶۸
۲-۳- ۵ مشکلات شرکت های دانش بنیان :………………………….۶۹
۲-۳-۵-۱ نبودن نیروی انسانی متخصص: ……………………………………۶۹
۲-۳-۵-۲ مناسب نبودن فرآیند ارائه تسهیلات در بانک: …………………………………………………..۶۹
۲-۳-۵-۳ محدودیت سرمایه: …………………………………………………….۶۹
۲-۳-۵-۴ فقدان بستر مناسب: ……………………………………………………….۶۹
۲-۳-۵- ۵ گرایش تعاونی به دانشگاه و دولت: …………………………………………۷۰
۲-۳- ۵-۶ کوتاه نبودن مسیر ثبت شرکت: …………………………………………۷۰
۲-۳- ۵-۷ بالا بودن نرخ سود بانکی و نحوه بازپرداخت برای طرح ها: ………………………………۷۰
۲-۳- ۵- ۸ وجود قوانین: ………………………………………………………………۷۰
۲-۳- ۵- ۹ عدم توانمندی های مدیریتی متقاضیان: ………………………………………………………….۷۰
۲-۳- ۵-۱۰ ارزیابی عملکرد نامشخص: ……………………………………….۷۰
۲-۳- ۵- ۱۱ رفع مشکل وثیقه برای دریافت وام بانکی: ……………………………………………………۷۱
۲-۳- ۵- ۱۲ کم کاری مراکز رشد: …………………………………………..۷۱
۲-۳- ۵- ۱۳ عدم مسئولیت پذیری اعضا: ……………………………..۷۱
۲- ۳- ۶ راه های توسعه شرکتهای دانش بنیان: ………………………………………..۷۱
۲- ۳- ۶-۱ بستر سازی و آماده سازی: ……………………………………….۷۱
۲- ۳- ۶-۲ فرهنگ سازی : ………………………………………………………….۷۲
۲- ۳- ۶-۳ ایجاد توسعه بسترهای عملیاتی : ………………………………………..۷۲
۲- ۳- ۶-۴ زیرسازی و زیرساخت : …………………………………………………۷۲
۲- ۴ جمع بندی: ……………………………………………………………..۷۳
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-مدل مفهومی………………………………………………………………………..۷۵

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است