۴-۳-۲- ۵-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………۹۸
۴-۳-۲-۶- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب‌و کار………..۹۹
۴-۳-۲-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار تجاری‌سازی فناوری…………..۹۹
۴-۴- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته……………………………..۱۰۰
۴-۴-۱- همبستگی بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی……………………………………۱۰۰
۴-۴-۲- همبستگی بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری‌سازی………………………………….۱۰۱
۴-۴-۳- همبستگی بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری‌سازی …………………………………۱۰۲
۴-۴-۴- همبستگی بین بعد هوشمندی رقبا و موفقیت‌تجاری‌سازی…………………………………………۱۰۳
۴-۴-۵- همبستگی بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی……………………………………….۱۰۴
۴-۴-۶- همبستگی بین بعد هوشمندی کسب‌و کار و موفقیت تجاری‌سازی …………………………….۱۰۵
۴-۵- رتبه بندی ابعاد هوشمندی کسب‌و کار با آزمون فریدمن………………………………………………………..۱۰۶
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………..۱۰۷
۵-۲- یا فته های تحقیق در حوزه های جمعیت شناختی:……………………………………………………………….۱۰۸
۵-۳- مقایسه یافته های پژوهش با دیگر پژوهش های صورت گرفته……………………………………………….۱۱۰
۵-۴-پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۵-پیشنهاداتی جهت پژوهش های آینده:…………………………………………………..۱۱۴
۵-۶- محدودیتهای پژوهش:………………………………………………………………۱۱۴
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………۱۱۵
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………….۱۱۵
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………..۱۱۸
پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………..۱۱۹
پیوست۱:پرسشنامه………………………………………………………………………..۱۱۹
پیوست ۲:خروجی های نرم افزار SPSS …………………………………….123
آزمون ضریب همبستگی- خروجی نرم افزار……………………………۱۲۳
آزمون نرمال بودن جوامع- خروجی نرم افزار……………………………۱۲۵
آزمون فریدمن – خروجی نرم افزار………………………………………۱۲۵
آزمون پایایی- خروجی نرم افزار………………………………………۱۲۶
خروجی آزمون رگرسیون………………………………………….۱۲۷
۵-۱- خروجی رگرسیون هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی………………………………..۱۲۷
۵-۲- خروجی رگرسیون هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی………………………………..۱۲۷
۵-۳- خروجی رگرسیون هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی…………………………۱۲۸
۵-۴- خروجی رگرسیون هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی…………………………۱۲۸
۵-۵- خروجی رگرسیون هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی…………………………..۱۲۹
۵-۶- خروجی رگرسیون هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی…………………….۱۲۹
پیوست ۳ : لیست واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری …………………………………………………….۱۳۰
پارک علم و فناوری پردیس تهران…………………………………………….۱۳۰
پارک علم و فناوری خراسان رضوی………………………………………..۱۳۷

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir