پارک علم و فناوری سمنان………………………………………………….۱۳۹
چکیده انگلیسی………………………………………………………………….۱۴۲
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول۱-۱- روشهای جمع آوری اطلاعات…………………………………..۸
جدول ۲- ۱- عوامل کلیدی موفقیت هوشمندی کسب و کار با توجه به ادبیات تحقیق………………………..۳۹
جدول۲-۲- شاخص های یک سازمان موفق در هوشمندی کسب و کار بر اساس ادبیات پژوهش………..۴۰
جدول ۳-۱- شرح پرسشنامه…………………………………………………..۸۳
جدول ۳-۲- مقیاس اندازه گیری(طیف پنج نمره ای لیکرت)……………………………………………………………۸۴
جدول ۳-۳- ضریب آلفای کرونباخ ……………………………………………۸۶
جدول ۴-۱- توزیع فراونی آزمودنی ها بر حسب سن…………………………………………………………………….۹۱
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………۹۲
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت……………………………………………………………….۹۲
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سطح سازمانی………………………………………………………۹۳
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار……………………………………………………………..۹۴
جدول۴-۶- آزمون های مورد استفاده جهت آمار استنباطی……………………………………………………………….۹۵
جدول ۴-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی بازار………………۹۶
جدول۴-۸- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی رقبا………………..۹۷
جدول۴-۹- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی فناورانه…………..۹۷
جدول۴-۱۰- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی اجتماعی……….۹۸
جدول۴-۱۱- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی راهبردی……….۹۸
جدول۴-۱۲- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال معیار هوشمندی کسب‌و کار….۹۹
جدول۴-۱۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال معیار تجاری‌سازی فناوری……۹۹
جدول۴-۱۴- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری‌سازی………………۱۰۰
جدول ۴-۱۵- آزمون همبستگی رگرسیون بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت………………………………۱۰۰
جدول ۴-۱۶- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت……………………………….۱۰۱
جدول ۴-۱۷- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری‌سازی………………………..۱۰۱
جدول ۴-۱۸- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری‌سازی……………۱۰۲
جدول ۴-۱۹- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری‌سازی………………………..۱۰۲
جدول ۴-۲۰- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری‌سازی…………………..۱۰۳
جدول ۴-۲۱- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری‌سازی……………………………….۱۰۳
جدول ۴-۲۲- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی………………….۱۰۴
جدول ۴-۲۳- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی………………………………۱۰۴
جدول ۴-۲۴- آزمون همبستگی پیرسون بین هوشمندی کسب‌و کار و موفقیت تجاری‌سازی………………۱۰۵
جدول ۴-۲۵- آزمون رگرسیون بین هوشمندی کسب‌و کار و موفقیت تجاری‌سازی…………………………..۱۰۵
جدول۴-۲۶- آزمون فریدمن بهمنظور بررسی عوامل مرتبط با هوشمندی کسب‌و کار…………………………۱۰۶
جدول ۴-۲۷- آزمون فریدمن برای ابعاد هوشمندی کسب‌وکار……………………………………………………….۱۰۶
جدول ۵-۱- نتیجه آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.