تعیین گرایش های تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها براهداف کلان و اساسی خود متمرکز شود.
تحلیل عمیق بازار و پیش بینی آن که می تواند قبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند ، منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان کند.
بالابردن سطح رضایت مندی مشتریان و شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند و می توان با پیگیری رفتار آنان ، جهت گیری های کلان و استراتژیک را انجام داد.
تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هر گروه از مشتریان
استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می شود.
حصول اطمینان از دوباره اختراع نکردن چرخ (گلستانی،۱۳۸۷)
لذا با توجه به اهمیت موفقیت شرکت های دانش بنیان در شرایط کنونی کشور در تجاری سازی و تبدیل ایده به محصول و خلق ثروت و ارزش، تعیین عوامل موفقیت در تجاری سازی از نگاه هوشمندی کسب و کار ضروری بود.
۱-۴ اهداف مشخص تحقیق :
۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق:
با توجه به اینکه در دنیای کنونی ، تحقیقات به عامل اقتصادی تبدیل گردیده است و مراحل گذر از علم ناب طی شده است لذا باید در تحقیقاتمان به دنبال ساز و کارهایی باشیم که روش تبدیل ایده به محصول را به ما یاد دهد و با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان در وضعیت کنونی کشورمان در رشد وشکوفایی اقتصاد و کمک به اقتصاد مقاومتی ،روند تبدیل علم به ثروت سرعت بخشد. لذا تعیین مؤلفه هایی از هوشمندی کسب و کار که بتواند موجب خلق ثروت و ارزش آفرینی بیشتر تجاری سازی شرکت های نوپای دانش بنیان شود هدف اصلی از انجام این پژوهش می باشد.
۱-۴-۲ هدف آرمانی تحقیق:
هدف آرمانی این تحقیق توسعه و موفقیت کلیه شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی با استفاده از نتایج و یافته های این پژوهش و رشد و بالندگی اقتصاد کشور می باشد.
۱-۴-۳ هدف کاربردی تحقیق:
از آنجا که هر دو مقوله این پژوهش ((هوشمندی کسب وکار)) و (( شرکت های دانش بنیان)) در کشور ما نوظهور و نوپا می باشند و تا کنون هیچ مقاله ای از این نگاه به موفقیت در تجاری سازی اینگونه شرکت ها نپرداخته است لذا تمامی نتایج این پژوهش کاربردی خواهد بود.
۱-۴-۴ بهره‏وران و گروه ذینفعان از نتایج پژوهش :
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری خراسان رضوی،تهران و سمنان مورد مطالعه و پژوهش این تحقیق خواهند بود لذا آنها جزء اصلی ترین ذینفعان از نتایج این پژوهش خواهند بود. اما بطور کلی تمامی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و سازمان های علمی و پژوهشی ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جزء ذینفعان نتایج این پژوهش خواهند بود.
۱-۵ سؤالات و فرضیه‏های تحقیق :
۱-۵-۱ سوالات تحقیق :
مهمترین محورها و سوالات پیش رو در این پژوهش را چنین می توان مطرح نمود:
آیا هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک می کند؟
کدامیک از مولفه های هوشمندی کسب و کار بیشترین تاثیر گذاری را در تجاری سازی شرکت های دانش بنیان دارد؟
۱-۵-۲ فرضیه های تحقیق:
۱-۵-۲-۱ فرضیه اصلی:
هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک می کند.
۱-۵-۲-۲ فرضیه های فرعی:
بین هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
بین هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
بین هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
بین هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
بین هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی در یک شرکت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶ تعریف واژگان کلیدی پژوهش :
 
 
هوشمندی کسب وکار:
فرآیند بالا بردن سوددهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از اطلاعات موجود در سازمان در فرآیند تصمیم گیری(ملک اخلاق و حیدر نیای کهن ،۱۳۹۲)