(جدول۱- ۱) :روشهای جمع آوری اطلاعات

روش ابزار
کتابخانه ای جستجوی اینتر نت، مطالعه، بررسی و استفاده از متون مجلات و پایان نامه ها و مقالات مربوطه
میدانی استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری

۱-۷-۳ جامعه آماری و حجم نمونه :
جامعه عبارتند از همه اعضاء واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های تحقیق را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور،۱۳۸۴). و تعیین جامعه در بیشتر موارد بر نکاتی همچون اهمیت موضوع ، قابلیت تعمیم پذیری ، علاقه پژوهشگر و موجود بودن منابع مبتنی است. با توجه به مطالب فوق ، جامعه آماری مورد نظر این پژوهش ، متشکل از مدیران موفق و با تجربه پارک علم و فناوری خراسان رضوی و پارک علم و فناوری تهران و پارک علم و فناوری سمنان می باشند. وبا توجه به محدود بودن جامعه آماری جهت تعیین حجم نمونه برداری از فرمول کوکران محدود استفاده خواهیم کرد.
۱-۷-۴ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :
در ابتدا با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز جمع آوری می گردد سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱-۸ جمع بندی:
در این فصل از تحقیق ، کلیات مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل سوالات و فرضیه ها و متغیرهای پژوهش مشخص گردید.همچنین واژه های کلیدی پژوهش معرفی گردیدند.
در فصل دوم ادبیات پژوهش و سوابق موجود و مطالعات داخلی و خارجی در سه بخش ارائه خواهد شد.در نخستین بخش از فصل دوم مبانی نظری و مفاهیم تئوریک هوشمندی کسب و کار و مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیان می شوند.در بخش دوم از این فصل مفاهیم و تعاریف و اهمیت تجاری سازی و مطالعات صورت گرفته در این حوزه بیان خواهند شد. و در بخش سوم تعاریف و مطالعات پیشین شرکت های دانش بنیان را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم به روش اجرای پژوهش اختصاص دارد.در این فصل نوع و روش تحقیق توضیح داده می شود. سپس ضمن مشخص کردن جامعه و نمونه آماری ، ابزارها و روش های گردآوری داده ها تبیین خواهد شد.همچنین روش های تحلیل مورد استفاده توضیح داده خواهند شد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده اختصاص دارد. در این فصل بر اساس روش انجام تحقیق ، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و جداول مرتبط با آن ارائه می شود. برای این منظور ، عوامل موثر شناسایی شده هوشمندی کسب و کار در تجاری سازی با استفاده از آزمون فرید من رتبه بندی شده و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر موفقیت تجاری سازی مشخص می شوند.
در نهایت در فصل پنجم به شرح و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتایج تحلیل تفسیر می شوند.
۱- مروری بر ادبیات تحقیق
۲- انتخاب موضوع تحقیق
۳- طرح ریزی مسائل تحقیق و بیان مساله
۴- جمع آوری و مطالعه پیشینه تحقیق
۵- مروری بر عوامل کلیدی موفقیتBI در سازمان ها(مطالعات کتابخانه ای)
۶- غربال سازی شاخص های شناسایی شده از ادبیات(مطالعه میدانی)
۷- تعیین روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات
۸- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
۹- طراحی ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرها
۱۰- تعیین روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱۱- بررسی و تعیین پایایی و روایی ابزار سنجش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است