صنعت حمل ونقل هوایی، حمل و نقل هوایی

شکل 5-31: سازه فرودگاه کوالالامپور مالزی 115
شکل 7-1: تقسیمات سیاسی استان فارس 141
شکل 8-1: مراحل اجرایی مدل مکان یابی فرودگاه 162
شکل 8-2: موقعیت سایت های انتخاب شده بر روی عکس هوایی شهر شیراز 163
شکل 9-1: مسیر مسافرین پروازهای خروجی از فرودگاه (از محور اصلی دسترسی تا محوطه مقابل ترمینال) 171
مقدمه:
ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند. فرودگاههای اولیه کشور ما که عمدتاً در دهه های 1310– 1300 شمسی ساخته شدند، بدون مطالعات کافی و صرفاً به عنوان مکانی باز، برای نشست و برخاست هواپیماهای آن زمان در نظر گرفته شده بودند.
در حال حاضر مطالعات و تحقیقات درمورد مسئله فرودگاه بسیار گسترده و توجه به آن بسیار ضروری شده است. دکتر محمود صفارزاده و غلامرضا معصومی در کتاب برنامه ریزی و طراحی فرودگاه (1387) به طور ویژه به بررسی طراحی فرودگاه از روش تحقیق، انتخاب سایت، دیاگرام و استادندارد های فضایی تا طراحی آن پرداخته اند. همچنین افراد دیگری به بحث های تخصصی تری در این مورد پرداخته اند مانند، رحیم سرورکه در مقاله “ارزیابی مکان یابی جغرافیایی فرودگاه های کشور بر اساس مولفه های اقلیم و توپوگرافی”، به عوامل تاثیر گذار بر مکان یابی فرودگاه اشاره کرده است. همچنین مقالات متعددی به بررسی نمونه های ساخته شده در این زمینه اختصاص داده شده است.
اما در پژوهش اخیر به بررسی کامل فضای فرودگاه و عوامل موثر بر فرودگاه وهمچنین عوامل تاثیرپذیر از آن پرداخته خواهد شد و در آن به کیفیت های فضایی مطلوب در ارائه بهتر خدمات در فرودگاه توجه خواهد شد و به فرودگاه به جای صرفا یک ساختمان پایانه ی حمل ونقلی به گونه ای دیگر نگاه خواهد شد به طوری که آن را به عنوان معرف اقتصاد و پیشرفت شهر معرفی خواهد کرد و نقش آن را در توسعه ی اقتصادی و تبدیل شهر شیراز به یک قطب اقتصادی و فرهنگی بزرگ در منطقه خاورمیانه با توجه به پتانسیل های موجود نشان خواهد داد.
کلیات:
مقدمه و طرح موضوع:
صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف اهمیت قابل توجهی دارد؛ به دلیل گرایش فزاینده به حمل ونقل در کمترین زمان به ویژه در دهه های اخیر، در این صنعت شاهد رشد فزاینده ای بوده ایم.
فرودگاه به عنوان زیربنایی ترین بخش از سیستم حمل ونقل هوایی بدلیل حضور نسل جدید هواپیماهای مدرن، رشد سریع حجم ترافیک و تقاضای سفرهای هوایی به عنوان یک سیستم پیچیده و پویا محسوب می شود.
با توجه به اهمیت فرودگاه ها و صنعت هوانوردی و پیشرفت های چشمگیر آن درجهان و همچنین دستاوردهای این تکنولوژی و با توجه به آمار پروازها و جابجایی مسافران و وسعت روزافزون میدان عملیات هوایی، تعداد و نوع هواپیما، خدمات وابسته به هوانوردی، درگیر بودن مسائل اقتصادی و اجتماعی مطالعه وبررسی در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد و در واقع با مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی در ارتباط است، زیرا آمایش سرزمین ابتدا به بررسی و تحلیل امکانات، توان ها و نیازهای بالفعل و بالقوه شهرهای بزرگ و نواحی می پردازد، سپس راهبرد توسعه بلند مدت را تعیین می کند.
ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند.
قابل ذکر است فرودگاه صرف نظر از مسئله نیاز و بازدهی اقتصادی بالا از جمله بناهایی است که می تواند بستر مناسبی جهت عرضه فرهنگ یک جامعه از یک سو و مطرح نمودن میزان پیشرفت های فنی و هنری (چه در عرصه معماری و چه در زمینه صنایع دیگر، به خصوص صنایع پرواز، صنایع الکترونیکی، مخابراتی و …) از سوی دیگر باشد.
فرودگاه های بین المللی مرز هوایی کشورها و دروازه هوایی شهرهای هر کشورمی باشند. در واقع می توان گفت در جهان امروز فرودگاه خود، نمادی از یک شهر یا کشور است و باید پذیرفت که این فضا صرف نظر از ابعاد عملکردی خود، بستر مناسبی جهت ایجاد یک فضای ماندگارذهنی و خاطر بخش، همچنین مؤید و محافظ فرهنگ و تمدن یک جامعه است.
طرح مسئله و ضرورت تحقیق:
فضای فرودگاه مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات و بخش های اصلی است که برای فراهم آوردن امکانات حمل ونقل هوایی در کنار یکدیگر تلفیق شده اند. به طور کلی ارکان و بخش های اصلی یک فرودگاه عبارتند از: سیستم ترافیک هوایی، مجموعه ی بخش هوایی فرودگاه (باند پرواز و خزش) و محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) ، مجموعه بخش زمینی (محدوده پایانه مسافری و باری) و سیستم گردش وسایل نقلیه و حمل ونقل زمینی در فرودگاه و همچنین پارکینگ، شبکه های دسترسی به فرودگاه و تسهیلات و تجهیزات پشتیبانی و تدارکاتی.
برنامه ریزی و طراحی فرودگاه فرآیند پیچیده ای است که در آن تحلیل یک فعالیت بدون توجه به تأثیر آن بر روی فعالیت های دیگر، راه حل های قابل قبولی ارائه نخواهد داد. در گذشته، طرح های جامع فرودگاهی بر اساس نیازهای محلی حمل و نقل هوایی برنامه ریزی می شد. در زمان های اخیر، این طرح ها در یک طرح سیستمی فرودگاه گرد آمده اند که نه تنها نیاز به یک محوطه فرودگاهی خاص را بررسی می کنند، بلکه نیازهای همه جانبه مجموعه ای از فرودگاه هایی را که در این منطقه، ایالت و یا کشور ارائه خدمت می کنند، نیز مورد بررسی قرار می دهد.
موقعیت فرودگاه اثرات گوناگونی بر کاربری ها و فعالیت های پیرامون خود از نظر اقتصادی، توسعه ای و بصری دارد و حتی مکان یابی نادرست آن باعث صدمات جانی و مالی فراوانی می شود، به همین دلیل بررسی و مطالعه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
با احداث فرودگاه بین المللی با فناوری پیشرفته، امکان صادرات و واردات مستقیم کالا بین شهرهای داخلی و شهرهای خارج از ایران بیشتر خواهد شد که خود باعث بالا بردن رونق اقتصادی شهر و در نتیجه توسعه اقتصادی و بستر سازی جهت سرمایه گذاری های بزرگ (از داخل و خارج کشور) را باعث می شود.
صنعت حمل ونقل هوایی کشور در حال حاضر از کیفیت پایین خدمات و میانگین عمر بالا برخوردار است و به گونه ای از مشکلات ساختاری رنج می برد و با توجه به اینکه صنعت حمل ونقل هر کشور بیانگر وضعیت اقتصادی و میزان توسعه صنعتی آن کشور است، پس نیاز به طراحی فرودگاهی جدید در خور قابلیت های گردشگری، صنعتی، اقتصادی، درمانی شیراز، امری واضح به شمار می آید.