علایق دانش آموزان، نهادهای اجتماعی

2-1-3-3 سازمان‌ اداری‌ وآموزشی‌ ونحوه‌ اداره‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌
طبق اساسنامه (1387) مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ براساس‌ ضوابط وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ زیرنظر اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ مربوط وبامسئولیت‌ مدیرمدرسه‌ اداره‌ می‌شوند. مدیر، معاون‌ ویامعاونین‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ برابر آیین‌ نامه‌ نحوه‌ انتصاب‌ مدیران‌ ومسئولان‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌آموزش‌ وپرورش‌ منصوب‌خواهند شد. اداره‌آموزش‌ وپرورش‌ محل‌ موظف‌است‌ باهماهنگی‌ مدیرمدرسه‌ شبانه‌روزی‌ نسبت‌به‌تأمین‌کادراداری‌، آموزشی‌ وپرورشی‌ بارعایت‌ ضوابط ودرجه‌ بندی‌ و پست‌های‌ سازمانی‌ این‌مدارس‌ اقدام‌ نماید. اما درجه‌بندی‌ وضوابط پست‌های‌ سازمانی‌ این‌ مدارس‌ توسط دفتر بودجه‌ و تشکیلات‌ باهمکاری‌ معاونت‌های‌ مربوط تهیه‌ وپس‌ از تأیید مراجع‌ ذیربط ابلاغ‌ خواهدشد.
 کارکنان‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ دخترانه‌ باید زن‌ وکارکنان‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ پسرانه‌ باید مرد و حتی‌المقدور متأهل‌ باشند.درمدارس‌ شبانه‌ روزی‌ دخترانه‌ استفاده‌ از کادر نگهبانی‌، تأسیسات‌، آشپزخانه‌، راننده‌ وباغبان‌ مردبه‌ شرط متأهل‌ بودن‌ بلامانع‌ است‌ .مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوبتی‌ دووقته‌ اداره‌ می‌شوند.
2-1-3-4 شرایط پذیرش‌ وتحصیل‌ دانش‌ آموزان در مدارس‌ شبانه‌ روزی‌
طبق اساسنامه(1387) دانش‌ آموزانی‌ دراین‌ گونه‌ مدارس‌ پذیرفته‌ می‌شوند که‌ دارای‌ شرایط زیر باشند:
الف‌ – داشتن‌ شرایط مقرر درآیین‌ نامه‌ اجرایی‌مدارس‌ .
ب‌ – سکونت‌درروستایانقاط عشایری‌وعدم‌ دسترسی‌ به‌ مدارس‌ روزانه‌ عادی‌ و یا روستا مرکزی‌.
ج‌ – داشتن‌سلامت‌ جسمی‌ بنابه‌ گواهی‌ پزشک‌ معتمدآموزش‌ وپرورش‌.
ثبت‌ نام‌ دانش‌ آموزان‌ معلول‌ جسمی‌ مشروط براینکه‌ معلولیت‌ آنان‌ مانع‌ از انجام‌ امورتحصیلی‌ و شخصی‌ نباشد، بلامانع‌ است‌ .
د – ارائه‌ گواهی‌ حسن‌ اخلاق‌ از محل‌ تحصیل‌ قبلی‌ .
ﻫ- موافقت‌ کتبی‌ ولی‌ دانش‌ آموز مبنی‌ بر مشارکت‌ فرزندش‌ در کارهای‌ مدرسه‌ .
اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ یاناحیه‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ معرفی‌ وثبت‌ نام‌ دانش‌ آموزی‌ که‌ فاقدبرخی‌ از شرایط است‌ درمدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ اقدام‌ کند مشروط بر آنکه‌ لزوم‌ ثبت‌ نام ‌وی ‌در این‌ گونه‌ مدارس‌ توسط هسته‌ مشاوره‌ منطقه‌ یااستان‌ مورد توصیه‌ وتأیید قرار گرفته‌ باشدوپذیرش‌ وی‌ نیز موجب‌ محرومیت‌ دانش‌ آموزان‌ واجدشرط از دسترسی‌ به‌ مدرسه‌ نشود.
چنانچه‌ تعداد داوطلبان‌ ادامه‌ تحصیل‌ درمدرسه‌ شبانه‌روزی‌ بیش‌ از ظرفیت‌ تعیین‌ شده ‌باشد، انتخاب‌ افرادباتوجه‌ به‌ اولویت‌هایی‌ از قبیل‌ بعدمسافت‌ ،سختی‌ راه‌ ومیزان‌ دسترسی‌ واستعداد تحصیلی‌ به‌ مدارس‌ عادی‌ به‌ تشخیص‌ شورای‌ مدرسه‌ و باتأیید اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ انجام‌ می‌پذیرد.
 چنانچه‌ دانش‌آموزی‌ مردود شود می‌تواند یکسال‌ دیگر دراین‌ گونه‌ مدارس‌ تحصیل‌نماید و درصورتی‌ که‌ مردودی‌ دانش‌ آموزی‌ بیش‌ از یکسال‌ درطول‌ دوره‌ باشد ادامه‌ تحصیل‌او در مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ مجاز نیست‌.کلیه‌ دانش‌ آموزان‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ آیین‌ نامه‌ انضباطی‌ دانش‌ آموزان‌ و مقررات‌ عمومی‌شبانه‌روزی‌ می‌باشند. چنانچه‌ دانش‌ آموزی‌ از مقررات‌ مربوط سرپیچی‌ نماید برابر آیین‌نامه‌ انضباطی‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
هزینه‌های‌ مربوط به‌ تأسیس‌ واداره‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ از محل‌ اعتبارات‌ مصوب ‌ادارات‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ها و کمک‌های‌ مردمی‌ برابر ضوابطی‌ که‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تعیین‌ می‌کند، تأمین‌ می‌شود.کلیه‌ وجوه‌ دولتی‌ یاوجوه‌ دریافتی‌ از اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ یاکمک‌های‌ مردمی‌ و مؤسسات ‌وسازمان‌ها باید به‌ حساب‌ دولتی‌ مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ واریز شود و بر مبنای‌ آیین‌نامه‌ مربوط به‌مصرف‌ برسد.
برنامه‌ هفتگی‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ به‌ صورت‌ 5 روز در هفته‌ اجراء می‌شود و مدرسه‌روزهای‌ پنجشنبه‌ وجمعه‌ تعطیل‌ است‌ تا دانش‌آموزان‌ امکان‌ زندگی‌ نزد خانواده‌های‌ خود راداشته‌ باشند. برای‌ ایاب‌ وذهاب‌ دانش‌ آموزان‌ تسهیلات‌ لازم‌ فراهم‌ می‌شود. مدیر مدرسه‌ می‌تواندباتوجه‌ به‌ شرایط وامکانات‌ و تأیید اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌منطقه‌برنامه‌ هفتگی‌ مدرسه‌ را به‌ صورت‌ 6 روز در هفته‌ تنظیم‌ و اجرا نماید.درتنظیم‌ برنامه‌ هفتگی‌ باید به‌ فعالیت‌های‌ ورزشی‌ وفوق‌ برنامه‌ توجه‌ کافی‌ معمول‌ گردد. برای‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ ایام‌ تعطیلات‌ در مدرسه‌ می‌مانند فعالیت‌های‌ فوق‌ برنامه‌ مناسب‌ باحضور سرپرست‌ مدرسه‌ شبانه‌روزی‌ درنظرگرفته‌ می‌شود. مدیر مدرسه‌ برای‌ بازدید دانش‌آموزان‌ مدارس‌ شبانه‌روزی‌ از کارگاهها، مؤسسات‌، کارخانجات‌، مزارع‌، باغهای‌ نمونه‌ و دامداری‌ها تسهیلات‌ لازم‌ را پیش‌ بینی‌ و بارعایت‌مقررات‌ مربوط اقدام‌ می‌نماید.
2-1-4 پیشرفت تحصیلی
یکی از نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش وپرورش است که مسئولیت مهمی درتربیت کودکان ،نوجوانان و جوانان بر عهده دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش وپرورش به عنوان عاملی مؤثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه وذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان، ارائه ارزش های مطلوب، افزایش معلومات و ایجادمهارت های لازم در افراد برای زندگی و بالاخره تسهیل مسیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال اهمیت این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می دهد. گسترش کمی آموزش وپرورش‌نشانگر گرایش و‌استقبال‌همگان‌به اثربخشی‌این نهادو گسترش ‌کیفی‌آن‌ناشی ازتوسعه معارف ، علوم و رشد بی وقفه تکنولوژی است که این دو بر پیچیدگی و ظرافت جریان آموزش و پرورش و یادگیری افزوده است. یادگیری، عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات مهم و مورد توجه در روانشناسی پرورشی و موقعیت های تعلیم و تربیتی است که از عوامل مختلف شخصی(درونفردی) وموقعیتی(برون فردی) اثرپذیر است (بصیر شبستری و همکاران،1392).
2-1-4-1 نظریات مرتبط با اصطلاح پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت دانش آموزان در یک یا چند موضوع درسی، چنین پیشرفت هایی توسط آزمون های میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود .همچنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد در کلاس،آن طور که در محیط های آموزشی ارزیابی میشود دلالت دارد .پیشرفت تحصیلی دست یابی به اهداف آموزشی مورد نظر در آن دوره ی تحصیلی است. با اندازه گیری پیشرفت تحصیلی که تعیین کننده ی مقادیر کمی دست یابی به پیشرفت تحصیلی می‌باشد، می‌توان حدود دست یابی به اهداف آموزش را مشخص نمود (داگو،2004).
وقتی صحبت از پیشرفت تحصیلی می‌شود بسیاری از والدین، متوالیان، متخصصین تعلیم و تربیت روی نمرات تاکید می‌ورزند .مارنوس و همکاران ( 1964) با این که به اهمیت نگرش‌ها و علایق دانش آموزان به عنوان آموزشی نتایج مدرسه توجه می‌کنند، ولی بحث خودرا درپیشرفت تحصیلی کاملا معطوف به مهارت‌های شناختی کرده‌اند. این درحالی بود که شکز ( 1967) اظهار داشت که تعدادی ازمسئولان تعلیم و تربیت، نمرات دانش آموزان را به عنوان معیاری که دارای ارزش درونی است در نظر می‌گیرند. یکی ازمشکلات اساسی نظام آموزشی هر کشور مساله ی افت تحصیلی است .افت تحصیلی به معنای زمانی است که فاصله ی قابل توجهی بین توان، استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیت های درس و پیشرفت تحصیلی مشهود می‌گردد .معمولا هنگامی از اصطلاح افت تحصیلی استفاده می‌شود که عملکرد درس دانش آموز ،به رغم بهره ی هوشی طبیعی،به طور مستمر و در زمینه‌ی اکثر درس‌ها یا دروس اساسی،در حال کاهش باشد (جانسون،2000).
پیشرفت تحصیلی، دست یابی به اهداف آموزشی طی دوران تحصیلی است .لذا با اندازه گیری پیشرفت تحصیلی که تعیین کننده ی مقادیر کمی دست یابی به پیشرفت تحصیلی می‌باشد، می‌توان تا حدودی دست یابی به اهداف آموزش را مشخص نمود. چنانکه آموخته های فرد متناسب با توان و استعدادهای بالقوه اش باشد یا فاصله ای بین توان بالقوه و توان بالفعل دانش آموز نباشد می گوئیم پیشرفت تحصیلی اتفاق افتاده است ( علیزاده کوزه کنان،1387؛ به نقل از نوروزی،1380).
2-1-4-2 عوامل تاثیر گذار در پیشرفت تحصیلی
وضعیت فرهنگی خانواده
در خانواده هایی که والدین از طریق کلام و رفتار به علم دانش آموز و معلم او احترام می گذارند موفقیت تحصیلی در این خانواده ها بیشتر مشاهده می شود. همچنین در خانواده هایی که والدین با کتاب، روزنامه و مطالعه سروکار دارند علاقمندی فرزند هم به مطالعه و بخصوص درس افزایش می یابد.

                                                    .