عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی

یکی از اقداماتی که باید هنگام خصوصی سازی انجام پذیرد، مشخص کردن فاکتورهای مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی می باشد. در واقع عوامل زیادی می باشند که بر خصوصی سازی و فرآیند آن اثر جدی می گذارند به گونه ای که می توانند این فرآیند را به شکست یا پیروزی بکشانند. بنابراین ضروری است که عوامل فوق تعیین و درجه اهمیت و تأثیرگذاری هر کدام از آن ها  در این فرآیند (خصوصی سازی) مشخص گردد تا در حین برنامه ریزی برای خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

1- تعیین اهداف دقیق و مشخص خصوصی سازی: واگذاری، بدون هدف و هدف گذاری، هرگز طراحان و برنامه ریزان را به مقصود نخواهند رساند. از طرف دیگر تعیین نوع هدف، خود نیز بر نحوه واگذاری و پیامدهای آن مؤثر است. مثلاً در کشورهایی که برنامه خصوصی سازی آن ها با موفقیت همراه بوده است؛ کسب درآمد از اهمیت اولیه برخوردار نبوده است بلکه اهداف دیگر         خصوصی سازی از قبیل افزایش رفاه اجتماعی، بهبود بهره وری، گسترش مالکیت عمومی  مد نظر بوده است.

2- اطلاعات وسیستم اطلاعاتی خصوصی سازی: امروزه اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بیش از هر عاملی در شکست یا موفقیت یک طرح مؤثر است. متخصصان امروزه اطلاعات را یکی از دارایی های استراتژیک می دانند. هیچ تصمیم یا برنامه ای موفق نمی شود مگر آن که بر اساس اطلاعات کامل و دقیق صورت گرفته باشد. فرآیند خصوصی سازی بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد وضعیت موجود و وضعیتی که (با اجرای برنامه های خصوصی سازی) خواهان انتقال به آن می باشیم محکوم به شکست می باشد.

3- عزم و ارده سیاسی: برنامه های خصوصی سازی فرآیندی بسیار سخت، مشکل، پیچیده و طولانی مدت می باشد. بنابراین وقتی دولت مردان اقدام به اجرای برنامه های خصوصی سازی       می نمایند در واقع به یک امر شجاعانه و متهورانه دست زده اند زیرا ممکن است در جریان فرآیند

 

خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی، بحران ها و عدم تعادل اقتصادی یکی پس از دیگری خود را نمایان کند، تورم افزایش یابد، انحرافات اقتصادی به وجود آید، ناکارآیی های حاکمیتی در سطح جامعه عیان شود و… که در این وضعیت، همگان گمان خواهند برد که همه این اشکالات به علت اجرای این سیاست ها و بی کفایتی مسئولین امر می باشد. لذا در این میان، دولت مردان بایستی در تسریع یا تدریج این امر (خصوصی سازی) بر اساس مطالعه و واقعیت ها اقدام نمایند و با مشکلات و تنگناهای خصوصی سازی واقع بینانه برخورد نمایند.

4- ماهیت قانونی خصوصی سازی: قبل از اجرای این فرآیند بایستی بستر قانونی آن مهیا گردد. زیرا هر چقدر پایگاه های قانونی مالکیت خصوصی سازی مشخص تر باشد، جریان خصوصی سازی با نظم و انسجام بیشتری همراه خواهد بود. در واقع فرآیند خصوصی سازی بایستی با یک قانون کامل و جامع همراه باشد تا بتواند به طور موفقیت آمیزی به اهداف از پیش تعیین شده نایل آید.

به طور خلاصه عوامل زیر از عوامل تاثیر گذار بر فرآیند خصوصی سازی می باشند:

– وضعیت تشکیلات و عملکرد شرکت ها قبل از واگذاری و ویژگی های محصولات و خدماتی که مدنظر خصوصی سازی قرار گرفته اند.

– میزان درآمدهای پیش بینی شده خصوصی سازی و نحوه برنامه ریزی برای مصرف آن ها با در نظر گرفتن هزینه های انتقال موسسات دولتی به بخش خصوصی.

– درجه کارآیی بازارهای کالا، سرمایه و پول در اقتصاد هر چقدر این بازارها از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشند فرآیند خصوصی سازی با سهولت وسرعت بیشتری به انجام می رسد. در واقع توسعه خصوصی سازی و بازارهای مالی مستقل از یکدیگر نبوده و موفقیت هر یک در گروی موفقیت دیگری است.(نجات و همکاران، 1389، صص 83-81)