عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-2-1-3 پژوهش های مرتبط با مدارس شبانه‌روزی
حسینی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان مقایسه ارتباطات بین فردی و پیشرفت تحصیلی دربین دانش آموزان دختر متوسطه مدارس شبانه وآموزش از راه دور شهرستان نیشابور به مقایسه ی وظایف کلاسی، فعّالیّت های کلاسی، ویژگی های مطالب مبادله شده در کلاس، موانع ارتباطی، بازخوردهای ارتباطی و وضعیت نمرات پرداختند. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلّیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس آموزش از دور و شبانه ی شهرستان نیشابور در نیم سال اول تحصیلی89-1388 می باشد. تعداد دانش آموزان مدارس آموزش از دور 550 نفر و دانش آموزان مدارس شبانه 340 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ی مناسب با استفاده از جدول کرجسی و مورگان در مدارس آموزش از دور 226 نفر و در مدارس شبانه 181 نفر انتخاب گردیدتمامی موارد مقایسه شده تفاوت معنادار در بین دو جامعه مشاهده گردید.
رنجبران و همکاران (1390) طی پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک‌های هویت و خودکارآمدی با سلامت روان دانش‌آموزان پسر و دختر 15 تا 18 ساله مراکز شبانه روزی استان تهران پرداختند. جامعه تحقیق وی شامل کلیه دانش‌آموزان مراکز شبانه روزی استان تهران در سال تحصیلی 90-1389 بودکه به دلیل محدودیت جامعه کلیه این دانش‌آموزان که در نهایت 180 نفر بودند در پژوهش شرکت داده شدند. همچنین جهت مقایسه این دانش‌آموزان با دانش‌آموزان عادی تعداد 110 دانش‌آموز نیز از مدارس عادی به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیره، رگرسیون چند متغیره و آزمون t دو گروه مستقل نتیجه گرفته شد که بین رابطه سبک‌های هویت و خودکارآمدی با سلامت روان دانش‌آموزان پسر و دختر 15 تا 18 ساله مراکز شبانه روزی استان تهران رابطه وجود دارد.
رسولی (1377) در پژوهشی وضعیت آموزشی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی مدارس شبانه روزی راهنمایی را ازدیدگاه دانش‌آموزان،کارکنان آموزشی و سرپرستان خوابگاه های مدارس استان آذربایجان غربی بررسی کرد و نشان داد که از دید این گروه‌ها محیط های شبانه روزی به دلیل داشتن امکان مطالعه،آزمایشگاه و کتابخانه موجب افزایش علاقه مندی دانش‌آموزان به تحصیل می شوند.به علاوه ، ازنظر شرکت کنندگان در این پژوهش، تحصیل در مدارس شبانه‌روزی به دلیل فراهم آوردن فرصت زندگی جمعی موجب رشد اجتماعی، مذهبی و اخلاقی دانش‌آموزان می شود.
حیدرزاده (1391) به بررسی فعالیت های فوق برنامه در مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان ماکو در سال تحصیلی 91-90 که از نوع مطالعه موردی است پرداخت. با استفاده از تحلیل کیفی نشان داده شد که اکثریت معلمان شناخت و آشنایی لازم با مفهوم و اهداف فعالیت های فوق برنامه را داشتند و این امر بیشتر متاثر از رشته تحصیلی و رشته تدریس آن‌ها بود فعالیت های فوق برنامه اما آشنایی دانش آموزان از موضوع و اهداف فوق برنامه ساده و محدود به کلاس های فوق برنامه ای بود که در آنها حضور مستمر داشتند.
معتمدی (1376) بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان شبانه روزی با دانش آموزان روزانه دبیرستان‌های نمونه دولتی شهر کرمان در سال تحصیلی 76-75 را انجام داد. با روش نمونه گیری سرشماری 374 نفر انتخاب شدند، نتایج نشان داد دختران در تمامی مقیاس ها به جزپرخاشگری و روان پریشی که تفاوت معنی دار نبودآاسیب روانی بیشتری را نسبت به پسران از خود نشان دادند. در تمامی موارد گروه شبانه روزی میزان اختلال بالاتری نسبت به روزانه داشتند لازم به ذکر است کلیه اختلافات مربوط به پسران شبانه روزی می باشد و بین دختران روزانه و شبانه هیچگونه اختلاف محسوسی وجود ندارد.
تابان (1374) با اهداف -1 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم مدارس راهنمایی شبانه‌روزی با دانش‌آموزان همین پایه در مدارس راهنمایی مرکزی به منظور کشف عوامل مؤثر -2 پیشنهاد الگویی مناسب جهت آموزش و پرورش دانش‌آموزان روستایی -3 مطرح کردن تنگناهای موجود بر سر راه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموان در این مدارس پژوهش خود را با عنوان بررسی نگرش‌های معلمان و دانش‌آموزان پایه سوم مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه‌روزی و مرکزی خراسان مرکزی به منظور کشف عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی و انجام مقایسه بین آنها انجام داد. در این پژوهش که به روش توصیفی انجام گرفت. ابزارهای اندازه‌گیری شامل مشاهده، جمع‌آوری نمره‌ها و نتایج امتحانات مدارس شبانه‌روزی و مرکزی در خرداد و شهریور ماه ، پرسشنامه، جمع‌آوری نگرشهای معلمان و دانش‌آموزان در خصوص عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بودو جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان پایه سوم و تمام معلمان مدارس شبانه‌روزی و مرکزی در شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، نیشابور، کدکن می‌باشدو در هر شهرستان یک مدرسه‌مرکزی مقایسه شده بود. با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری وی با بیش از 95 درصد اطمینان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شبانه‌روزی بهتر از دانش‌آموزان مدارس مرکزی است نگرشهای معلمان و دانش‌آموزان نشان میدهد که میان ویژگیهای معلمان در مدارس شبانه‌روزی و مرکزی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد بین امکانات آموزشی در مدارس شبانه‌روزی و مرکزی تفاوت معنی‌داری وجود دارد مدارس شبانه‌روزی از امکانات آموزشی بهتری برخوردارند.از نظر میزان رقابت و تعامل میان دانش‌آموزان بین مدارس شبانه‌روزی و مرکزی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بین دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی رقابت و تعامل بیشتری وجود دارد از نظر گذرانیدن اوقات فراغت دانش‌آموزان، بین مدارس شبانه‌روزی و مرکزی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
2-2-1-4 پژوهش های مرتبط با پیشرفت تحصیلی
سنایی نسب (1391) عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از دانشکده های علوم پزشکی شهر تهران در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم 180 نفر انتخاب شدند را بررسی کرد. نتایج نشان داد متغیر های جنسیت گروه سنی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی علاقه به رشته تحصیلی سبک یادگیری تفاوت معنی داری را در شاخص پیشرفت تحصیلی شرکت کننده ها نشان دادند.
عابدینی(1390) به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس باورهای خود کارامدی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و رشته تحصیلی500 نفر از دانش آموزان دختر در رشته های ریاضی و علوم انسانی ازدبیرستان های شهر تهران که انتخاب شدند پرداخت. نتایج نشان داد خود کارامدی و رشته تحصیلی نقش معنادار در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارند در حالی که تحصیلات و شغل پدر نمی تواند به طور معنا دار پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند.
محمدامینی(1386) به بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه شهرستان انشویه با جامعه آماری 1588 در سال تحصیلی 86-85 پرداخته است که از میان آن‌ها 210 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.نتایج نشان داد فراشناخت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی دار دارد.
نظامی(1376) نتیجه گرفت که بین نظارت تحصیلی والدین، ارزش‌دهی والدین به علم و تحصیل، انتظارات تحصیلی والدین، قشر اجتماعی، هدف تحصیلی، بعد خانوار و خود پنداری تحصیلی دانش آموز با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
کفایت (1373)، بیش(2002)، والکر(2003)، نیاز و سواد(2008) نشان دادندکه رابطه مثبت و معناداری بین‌خلاقیت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد(به نقل از محمد امینی،1386).
2-2-1-5 پیشینه پژوهش های مربوط به تعامل مولفه ها
2-2-1-5-1 پیشرفت تحصیلی با مسئولیت پذیری
نفیسه طباطبایی(1391) هدف از پژوهشش را تعیین رابطه بین سبک های هویت و مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران را بیان کرد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی اول دوم و سوم دبیرستانهای منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 در رشته های ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی مجموعا 4676 نفر می باشند.روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای که در نهایت از هر گروه پسر و دختر 100 نفر مجموعا 600 نفر انتخاب شدندنتایج یافته ها نشان داد که دو خرده مقیاس سبک هویتی اطلاعاتی و هنجاری و متغیر مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارند.همچنین در گروه پسران هر سه متغیر با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارند اما در گروه دختران مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار نداشت.
بابایی (1381) نیز در پژوهش خود به بررسی و مقایسه رابطه بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی و عزت نفس و سلامت عمومی وروحیه همکاری در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و شبانه روزی پرداخته است. براساس نتایج این پژوهش مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی بیش تر است.
2-2-1-5-2 مسؤولیت پذیری و سازگاری
محمدی ( ۱۳۷۶ ) نقش واگذاری مسؤولیت در ایجاد سازگاری نوجوانان پسر ناسازگار پایه دوم و سوم مقطع راهنمایی شهر تهران را بررسی کرد و به نتیجه رسید که واگذاری مسئولیت در ایجاد سازگاری نوجوانان ناسازگار مؤثر است.
2-2-1-5-3 سازگاری با پیشرفت تحصیلی
استواری (1391) در پژوهشی به بررسی رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ‌آموزان متوسطه شهر شیراز پرداخت. جامعه آماری، دانش ‌آموزان دوم دبیرستان رشته ریاضی ـ فیزیک‌ وپس از انتخاب تصادفی202 نفربه عنوان نمونه، داده‌ها از طریق پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و خلاقیت عابدی جمع‌آوری و نتایج زیر به دست آمد. بین خلاقیت و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.بین سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی قالب اجتماعی، مهارت اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه‌ای و روابط اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت و تنها بعد علائق ضد ‌اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارد.بین پسران و دختران در عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی در علایق ضداجتماعی تفاوت معنادار مشاهده نشد. در خلاقیت و بعد انعطاف‌ پذیری تفاوت معنادار به نفع دختران مشاهده شد و در ابعاد سیالی،بسط و ابتکار تفاوت معناداری مشاهده نشد.از بین سازگاری اجتماعی و ابعاد آن، تنها سازگاری اجتماعی (27%) و خلاقیت و ابعاد آن تنها خلاقیت (24%) توان پیش‌بینی عملکرد تحصیلی را دارند.
شهنی ییلاق (1391) هدف پژوهشش را تعیین رابطه علی متغیرهای هوش کلی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری اضطراب امتحان و سازگاری در دانش آموزان سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان بروجرد عنوان نمود. نمونه این تحقیق متشکل از 395 دانش آموزان (197 پسر و 198 دختر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند در این پژوهش آزمودنی ها پرسشنامه های اطلاعات شخصی آزمون هوشی ریون، مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فرنهام، مقیاس اضطراب امتحان اسپیلرگر و مقیاس سازگاری دانش آموزان دبیرستانی را تکمیل کردند عملکرد تحصیلی دانش آموزان از روی معدل پایان سال تحصیلی آن ها به دست آمد. نتایج معدل یابی معاملات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی برازنده داده ها است و مسیرهای مستقیم از هوش کلی به عملکرد تحصیلی و سازگاری مثبت و معنادار بود غیر مستقیم هوش هیجانی به عملکرد تحصیلی منفی و معنادار و مسیر مستقیم هوش هیجانی به سازگاری مثبت و معنادار بود.
احمدی و همکاران (1391) پژوهشی به منظور بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام دادند. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزازهای مورد استفاده شامل آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا ،معدل پایان ترم دانش آموزان و برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی یونیسف (2004)بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان زنجان درسال تحصیلی 90-1389 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 600نفر ازآن‌ها انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی وکنترل جایگزین شدند.نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین سازگاری اجتماعی (25/6و001/0p) و پیشرفت تحصیلی (7/19و001/0>p) گروه کنترل و آزمایش وجوددارد.آن‌هانتیجه گرفتند که آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب بهبود سازگاری اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.
شهزاد، ریاست و ضیغمی (1390)، در پژوهشی دریافتند که آموزش مهارت های ارتباطی به معلمان و مد یران بر ای بهبود مدیریت کلاس و مدرسه آن‌ها لازم وضروری است و موجب پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان می شود(به نقل از محمدی و همکاران،1391).
در پژوهش خدایاری ( 1385 ) با هدف مقایسه رابطه دینداری، نگرش سیاسی اجتماعی و عملکرد تحصیلی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه تهران، به مطالعه ی 626 دانشجو (316) دانشجوی شاهد و (310) دانشجوی غیرشاهد که با روش نمونه گیری متناسب از میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های شهر تهران انتخاب شدند ،پرداخته است. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس دینداری دانشجویان، پرسشنامه نگرش سیاسی اجتماعی، پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (بخش سازگاری اجتماعی) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی چند متغیری ، تحلیل رگرسیون همزمان و آزمون tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین باورهای دینی، نگرش سیاسی اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد همبستگی های مثبت و معناداری وجود دارد، درحالی که بین عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نشد. هم چنین مشاهده شد که رابطه بین د ینداری ونگرش سیاسی اجتماعی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر(شاهد و غیرشاهد) قدرتمندتر از دانشجویان پسر(شاهد و غیرشاهد)است. به منظور بررسی همبستگی چند متغیره دینداری، نگرش سیاسی اجتماعی سازگاری اجتماعی از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نشان داد دینداری و نگرش سیاسی اجتماعی رابطه مثبت ومعناداری با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد دارد. متغیر دینداری و عملکرد تحصیلی به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین رابطه را با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و عادی داشتند.

                                                    .