عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی

با مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، عوامل موثر در یادگیری سازمانی را می‌توان این گونه برشمرد(سبحانی نژاد و شهایی و یوزباشی، 1385).

 • استراتژیها و سیاستها: با اتخاذ سیاستها و خط مشیهای هوشیارانه، یادگیری به حالت آگاهانه در می‌آید. در واقع، مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح اشتیاق و اراده خود را به مدیریت آگاهانه یادگیری نشان دهد.
 • رهبری: رفتار و اعمال رهبران و مدیران ، سازنده فرهنگی است که باید یادگیری کارکنان در آن محیط صورت پذیرد. رهبر سازمان یادگیرنده باید دارای ویژگی هایی همچون مشوق بودن، زمینه ساز فرهنگ حامی یادگیری باشد.
 • کارکردهای منابع انسانی: برای افرادی که در سازمان‌ها روزانه درگیر عملیات و اقدامات جاری هستند، باید فرایندها و عملیات جاری موسسات حامی و مشوق یادگیری باشند و مخصوصاًٌ باید به گونه ای طراحی شوند که یادگیری را در فعالیت های خود نهادینه سازند(موئنارت[1]، 2000).
 • ارتباط با محیط: ارتباط موثر با محیط پیرامون سازمان باعث می‌شود تا سازمان تعامل سازنده‌ای با سازمان‌های دیگر داشته باشد و بتواند از تجارب موفق آنها جهت اهداف سازمانی خود بهره‌مند گردد(گومز[2]،2004).
 • استفاده از فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات به نوعی تسهیل کننده یادگیری از طریق ضبط، تنظیم، مرتب سازی و انتشار الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات در سراسر سازمان می‌باشد.
 • کشف، ایجاد و انتشار دانش: با شناسایی و انتشار دانش در سطح سازمان، شرایط جهت یادگیری سازمانی برای کارکنان سازمان فراهم می‌شود و کارکنان سازمان می توانند به سهولت از ایده‌ها، تجارب و دانش افراد دیگر استفاده نمایند.( فایرستون و ال روی،2006)
 • ارزشها و باورها: دربرگیرنده ارزش های حامی یادگیری بوده و در ارتباطات سازمانی به طور مرتب از آنها یاد میشود. به هنگام یادگیری وارد مکالمات و زندگی کاری افراد میشود و بدین ترتیب، افراد مسئولیت یادگیری خود را به عهده می گیرند و آزادند تا مفروضات را زیر سوال برده و بدون ترس از اتهام و تنبیه (ولی نه به عمد) مرتکب اشتباهاتی شوند.
 • زبان: تغییر لغات و زبان در جهت حمایت از یادگیری، مثلاًٌ تغییر لفظ سرپرست به لفظ مربی و نظایر آن. (موئنارت[3]، 2000)
 • گفتار و رفتار افراد سطح بالا: پیام ها، توقعات، حالات و رفتار مدیران ارشد بیان کننده آن است که برای سازمان حیاتی و لازم الاجرا میباشد. افراد از این گفتارها و پیام ها آنهایی را که جهت رفتار خود و برای سازمان ضروری است، دریافت می‌کنند.
 • زمان و سرمایه: تعهد به اختصاص زمان و پول نکته ای مهم در فرهنگ سازی است. پاسخ به این پرسش که آیا منابع صرف شده برای یادگیری هزینه تلقی میشوند یا سرمایه گذاری، بسیار حیاتی می‌باشد.
 • قدرت مالکیت: یادگیری چیزی است که همگان مالک آن هستند و اختصاص به شخص یا واحد خاصی ندارد و لذا نباید در میان کارکنان و واحدهای سازمانی در امر یادگیری تبعیض و تمایز قائل‌شد.
 • غرور و تعصب: بزرگترین موانع یادگیری سازمانی، سیاست بازی، غرور و خودستایی، دیکتاتوری و استفاده از اطلاعات به عنوان قدرت و تسلط بر دیگران است(موئنارت، 2000).

[1]-Moenaert, R.K.,

[2]-Gomez, C

[3]-Moenaert, R.K.