فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

داخلی

منبع: کاتلر، 2003
نمودار 3-2: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک کاتلر
4-5-4-2 مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران
مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک کاتلر(2003) یکی از پر استناد ترین مدل برنامه ریزی استراتژیک است، اصول زیر برای تنظیم این مدل پیشنهاد شده است:
-تدوین استراتژی(در این مورد گزینه های سرمایه گذاری از قبیل نوسازی،تخریب ،فروش و یا تعمیر و نگهداری) نه تنها وابسته به فرموله کردن هدف و یا سیاست، بلکه در تدوین سیاست(داخلی و خارجی) بازیگران است.
-این بازیگران می توانند اصول سیاست و تجزیه و تحلیل خود را داشته باشند.
-اصول سیاست ها به طور کامل در خود توسعه نیافته هستند، اما تاثیر متقابل با ماموریت کسب و کار و اصول سیاست از دیگر بازیگران وجود دارد.
این مدل دو راه را برای مدیریت کسب و کار جهت تدوین استراتژی نشان می دهد. اولین و مستقیم ترین راه از طریق بسط گام به گام این ماموریت از طریق اهداف سازمانی است، راهنمای عمودی، با استفاده از روش های برنامه ریزی دقیق همراه نیست. راه دوم، راه غیر مستقیم تر است از طریق تعامل با اصول سیاست دیگر بازیگران، در سمت راست نمودار نشان داده شده است، این نتایج در مدل 5_2ارائه شده است.
نمودار 4-2:مدل تعدیل شده کاتلر با سیاست مختلف بازیگران
5-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک
امروزه تعدادی از مدل های فرایند برنامه ریزی استراتژیک در دسترس هستند، که اغلب به دنبال یک رویکرد مشترک هستند. اکثر مدل ها عبارت اند از: توسعه بیانیه ماموریت، و پس از تجزیه و تحلیل، ساخت و اجرای اهداف، اهداف عملیاتی و استراتژی ها. علاوه بر این تعدادی از مدل هایی با هدف در بخش غیر انتفاعی وجود دارد.( به عنوان مثال برایسون 2004،آلیسون و کای 2005).
از سال 1990 مدل های مشابه برای بخش مسکن اجتماعی، بخصوص در هلند و انگلستان و استرالیا ساخته شده است. ون دن بروک (1998) یکی از نویسندگانی است که فرایند مدل برنامه ریزی استراتژیک را در بخش چارچوب مسکن هلندی اعمال کرد. مدل با طرح یک سیاست کلی شروع می شود که می تواند به عنوان چارچوب سیاست برای انتخاب سرمایه گذاری در زمینه ی املاک، ساختمان ها و یا خانه در نظر گرفته شود. مراحل در مدل او عبارت اند از:
1.موجودی(شامل ماموریت کسب و کار و طرح کلی سیاست)
2.تجزیه و تحلیل
3.تدوین استراتژی
4.ارزیابی استراتژی
5.پیاده سازی و تنظیم
اگر چه ون دن بروک، مدل کاتلر را مرجع قرار داده است و مراحل مدل چندین وجه است. با این حال مدل ون دن بروک در ظاهر کاملا متفاوت است زیرا شامل سطوح مقیاس متعددی است و تعامل بین سطح نمونه کارها و سطوح پایین تر جغرافیایی را در نظر می گیرد(نمودار 4-2).
نمودار 5-2: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک
شروع سیاست
تو سعه

                                                    .