1-1-4-2 راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-1-4-2 مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
3-1-4-2 برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-2 پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-4-2 مکتب پیش تدبیری (تجویزی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-4-2 مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-2-4-2 مکتب تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
4-2-4-2 مکاتب 10 گانه مینتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
3-4-2 برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-3-4-2 مفاهیم برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………..33
4-4-2 مفهوم و تاریخچه ی کاربرد برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………35
5-4-2 : روش ها، مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………………….37
1-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………………..38
2-5-4-2 مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-5-4-2 مدل فرایند برنامه ریزی راهبردی کاتلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….40
4-5-4-2 مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران………………………………………………………………………………………………………………….41
5-5-4-2 مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک………………………………………………………………………………………………………………………42
6-5-4-2 پنج گام فرآیند مدیریت راهبردی از دیدگاه تامپسون………………………………………………………………………………………………………………….44
7-5-4-2 الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………………………………………………………………44
6-4-2 مقایسه بین مدل ها و انتخاب مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….45
5-2 تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-2 بررسی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-1-5-2 تحلیل محیط کلان خارجی(PESTEL )………………………………………………………………………………………………………………………………………49