فرهنگ ایرانی اسلامی، سیاستگذاری فرهنگی

3-برنامه ریزی برای برگزاری مناسبت‌های آموزشی (جشنواره‌ها و …) با موضوع ارزش‌های فرهنگی عفاف و حجاب (معاونت امور هنری)
4- صدور بخشنامه به بقاع متبرکه سراسر کشور درخصوص لزوم استفاده بانوان زائر از چادر به هنگام مراجعه به امامزادگان جهت زیارت. (سازمان اوقاف و امور خیریه)
گزارش اقدامات در مورد بند (18) مصوبه:
به صورت کلی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
گزارش اقدامات در مورد بند (20) مصوبه:
1- اعزام نمایش‌هایی با مضامین ملی – اسلامی جهت ترویج فرهنگ اصیل و مذهبی ایرانی به خارج از کشور و حتی الامکان اجرا در مجامع ایرانیان مقیم سایر کشورها. (دفتر امور هنرهای نمایشی)
2- اعزام گروههای نمایشی بانوان به جشنوارههای مختلف خارج از کشور از جمله صحنهای و عروسکی جهت تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی (دفتر امور هنرهای نمایشی)
گزارش اقدامات در مورد بند (21) مصوبه:
1- تلاش جهت توسعه و گسترش روابط فرهنگی با سفارتخانه‌های اسلامی در ایران جهت ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی (دفتر امور هنرهای نمایشی)
2- دعوت از آثار تولید شده کشورهای مسلمان جهت حضور در جشنواره بینالمللی فجر سال جاری (دفتر امور هنرهای نمایشی)

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
1- فرهنگ واسطه پوشش و سیاستگذاری است. رابطه پوشش و فرهنگ رابطه‌ای دوسویه و متقابل است چرا که پوشش از سویی تابعی از فرهنگ است و از سوی دیگر خود به عنوان نماد فرهنگ و ارزش‌های خاص هر جامعه و فرهنگ به شمار می‌رود و بدون تعریف فرهنگ و شناخت سطوح و اجزای آن نمی‌توان رابطه پوشش و فرهنگ را به خوبی درک نمود. علاوه بر آن تعریف فرهنگ بر حوزه سیاستگذاری مؤثر است و در واقع می‌توان گفت که نوع تعریف از فرهنگ است که چارچوب سیاستگذاری فرهنگی را مشخص می‌کند.
2- فرهنگ در نظام اسلامی بر خلاف تعاریف موجود مبتنی بر نظام اخلاقی و ارزشی تعریف می‌شود. براین اساس فرهنگ مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات و ارزش‌ها و نگرش‌ها، نرم‌ها و هنجارها است که در نحوه گفتار، کردار، اعمال، استفاده از اشیاء، ابراز احساسات، دست‌ساخته‌ها و مصنوعات، جشن‌ها و مراسم، آداب و رسوم، مناسک و شعائر، زبان و لباس نمود و تجلی پیدا می‌کند و ریشه تاریخی دارد و همواره در انطباق با مسائل محیطی آموخته می‌شود و موجب انسجام‌بخشی درونی گردیده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.
فرهنگ دارای لایه‌های بیرونی و درونی است. ارزش‌ها درونی‌ترین لایه فرهنگ هستند. سطوح و لایه‌های فرهنگ در ارتباط و پیوستگی با هم بوده و بر هم تأثیرگذارند. لباس یکی از مظاهر و نمادهای فرهنگ است که در لایه‌های بیرونی فرهنگ جای گرفته و متأثر از لایه‌های درونی و ارزش‌های جامعه است.
3- پوشش در جوامع تحت تأثیر عواملی چون شرایط اقلیمی، موقعیت تمدنی، اوضاع اقتصادی، نظام سیاسی، موقعیت سنی، جنسی و شغلی افراد و خواسته‌های شخصی و زیباشناختی افراد اثر می‌پذیرد. اما پیش از این لباس افراد جامعه از فرهنگ جامعه اثر می‌پذیرد و لباس انسان نخست تابع فرهنگ جامعه اوست. یکی از نمودهای اصلی فرهنگ هر جامعه‌ای شکل پوشش آن جامعه است. سرنوشت لباس به فرهنگ جامعه و نظام حاکم بر آن گره خورده و ریشه در جان باورهای دینی و ملی و عقاید و رسوم اجتماعی مردم دارد و می‌توان گفت نشانگر و مبین فرهنگ آن جامعه است.
از سوی دیگر لباس نشان دهنده هویت انسانی، اجتماعی و قومی، جغرافیایی و وابستگی‌های صنفی، سیاسی، مذهبی و شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی پوشنده آن است.
4- پوشش در جامعه اسلامی نماد فرهنگی جامعه اسلامی و متأثر از ارزش‌های اسلامی است. پوشش در فرهنگ اسلامی- ایرانی وسیله‌ای برای پوشاندن تن و ننمایاندن آن است. این گونه پوشش که در فرهنگ اسلامی از آن به حجاب تعبیر می‌شود، خاص زن یا مرد نیست، هرچند بیشترین کاربرد را درباره زنان دارد. حجاب در واقع نوعی پوشش است که با عنصر فرهنگی و مذهبی در هم آمیخته است.
5- حجاب به معنای پوشیدگی بدن در میان اقوام باستان و نیز در ادیان الهی وجود داشته است. حجاب ظاهری در اسلام با حجاب باطنی (که از آن تعبیر به حیا می‌شود) گره خورده و پیوند دارد. حجاب ظاهری در کنار حجاب باطنی موجب سلامت اجتماع است و لازمه «حجاب ظاهری»، داشتن «حجاب باطنی» است. این نوع حجاب در اسلام دارای ابعاد گوناگونی است و حجاب در نگاه، حجاب ذهنی، حجاب در گفتار، حجاب حسی و رفتاری، حجاب در زینت و حجاب در پوشش را شامل می‌شود. آثار فردی و اجتماعی متعدد حجاب سبب اهمیت بیش از پیش این مسئله فرهنگی- دینی است.
6- مسئله مورد توجه در مورد سیاستگذاری فرهنگ و به تبع آن سیاستگذاری در حوزه پوشش و لباس افراد جامعه امکان سیاستگذاری در این دو حوزه است. تعاریف متعددی از سیاستگذاری عمومی ارائه شده است که عنصر مشترک آنها این است که سیاست عمومی توسط حکومت یا دولتمردان تهیه و تدوین می‌گردد.
سیاستگذاری عمومی در پی دستیابی به توسعه عمومی جامعه است و توسعه فرهنگی نقشی اساسی در توسعه عمومی دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت توسعه عمومی توسعه همه جانبه است و توسعه فرهنگ جزء جدایی‌ناپذیر و یکی از ابعاد توسعه عمومی است. علاوه بر آن ابزارهای توسعه فرهنگی متعددند و سیاستگذاری فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه فرهنگی مورد توجه و تأکید مدیران فرهنگی جامعه قرار می‌گیرد.

                                                    .