قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به تخلفات

– پوشیدن مانتوهای چاک‌دار به طوری که پاها نمایان باشد.»
این مصوبه در بند الف مربوط به مصادیق غیرمجاز در زمینه واردات، تولید، توزیع و فروش به مصادیق البسه غیرمجاز اشاره می‌کند:
«الف- انواع البسه که دارای مشخصات ذیل می‌باشند:
– تصاویر مستهجن که نمایانگر سکس و ابتذال هستند.
– علائم، نشانه‌ها و عبارات مستهجن لاتین، فارسی و … (از قبیل علامت شصت، ویکتوری برعکس، گودبای، مرا ببوس، ورود ممنوع، دوستت دارم و …)
– علائم و نشانه‌های متعلق به دشمنان و گروه‌های فاسد و ضد اسلام و انقلاب (از قبیل آرم کله خرگوش، آرم عقاب، صلیب شکسته، علامت USA، ستاره سرخ و …)»
در مورد مصادیق عدم رعایت شئونات اسلامی در خودروهای دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نیز اشاره شده است که «خودروهای دولتی که موارد زیر در آنها مشاهده شود مشمول برخورد می‌گردند: 1- عدم رعایت حجاب 2- انجام اعمال مغایر با عفت عمومی و … »
علاوه بر این بر اساس مصوبه 25/ 6/1375 کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد علاوه بر موار یاد شده موارد دیگری به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز اضافه می‌شود.
در بند الف این مصوبه که مصادیقی از متعلقات وابسته به البسه نام برده می‌شوند و بند ب این مصوبه به طور کامل به شیوه لباس پوشیدن مردان اختصاص داشته و مصادیق البسه غیرمجاز برای مردان را ذکر می‌کند.(پیوست شماره 6)
3-2-3-4- مصوبات مجلس
1-3-2-3-4- قوانین رسیدگی به تخلفات اداری
چنانکه در بخش‌های پیشین ذکر کردیم یکی از مظاهر مداخلات دولت در حوزه پوشش افراد در اجتماع در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت گرفت. این قانون که در تاریخ 6/12/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در بند 13 ماده 9 «عدم رعایت حجاب اسلامی» را از جمله تخلفات اداری بر می‌شمرد که مشمول تنبیهات است. این قسمت از قانون تخلفات اداری که مربوط به لباس است در سال 25/12/1365 با اندک تغییری و با اضافه شده کلمه شعائر به عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی» تبدیل می‌شود.
اصلاح این قانون در سال‌های پس از آن نیز صورت گرفت. بخش مربوط به لباس در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/1371 به مانند قانون سال 1365 عیناً تکرار می‌گردد. این قانون که برای اجرای آزمایشی یک ساله تصویب می‌شود در تاریخ 7/9/1372 با تغییری دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره است در بندهای 20 و 21 ماده 8 «رعایت نکردن حجاب اسلامی» و «رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی» را ذیل موارد مربوط به تخلفات اداری ذکر می‌کند.
2-3-2-3-4- کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده 102 قانون مجازات اسلامی (مصوب 18/5/1362) در مورد پوشش زنان مقرر می‌داشت «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در‌صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.» تبصره ذیل این ماده قانونی تصریح می‌کند که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
با تصویب قانون جدید تعزیرات تحت عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که در تاریخ 2/3/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ماده 102 قانون مجازات اسلامی ملغی و جای خود را به تبصره ماده 638 داد. بنا بر ماده 638 قانون مجازات اسلامی «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تبصره این ماده در مورد لباس زنان تصریح می‌کند: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» به این ترتیب، مجازات شلاق که پیش از سال 75 و در ماده 102 قانون مجازات اسلامی برای نقض قوانین مربوط به پوشش از سوی زنان اجرا می‌شد، با این اصلاحیه جای خود را به حبس یا جزای نقدی داد.
4-2-3-4- شورای عالی انقلاب فرهنگی
1-4-2-3-4- ‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه اول انقلاب اسلامی در دو آیین‌نامه به نحوه پوشش در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی نیز اشاره کرد. اولین آنها «‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» (مصوب 1/5/1364) و دیگری «آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی» (مصوب ‌6/5/1366). در تاریخ 20/4/1374 آئین‌نامه‌ای تحت عنوان «‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی» در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره به تصویب رسید. ماده 6 این آیین‌نامه به طور جداگانه به تخلفات عمومی، آموزشی و اداری، اخلاقی و سیاسی پرداخته است. سومین مورد از بند د این آئین‌نامه «عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل» را مصداق تخلفات اخلاقی معرفی می‌کند. این ماده در ادامه تنبیهات متخلفین را ذکر می‌کند. (پیوست شماره 7)
این آئین‌نامه در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره در تاریخ 14/6/1374 تکمیل شده و مواد مربوط به پوشش و لباس و تنبیهات آن بدون تغییر تصویب می‌گردد.

                                                    .